Reakce na komentář k otevřenému dopisu rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN KUBALA/

Poznámka redakce: Na serveru vedavyzkum.cz byl publikován komentář p. Navaříka k Otevřenému dopisu rektorovi UP, který obsahoval značné množství ataků vůči děkanovi PřF UP, ačkoliv tento nebyl signatářem dopisu. S ohledem na to, že redakce vedavyzkum.cz děkanovi PřF neumožnila publikovat jeho odpověď, s tím, že se nadále nehodlá zabývat interními problémy Univerzity Palackeho, jež by mělo řešit vedení UP, uvádíme ji zde. Současně oceňujeme rozhodnutí redakce vedavykum.cz retrahovat příspěvek p. Navaříka.

Události na olomoucké univerzitě, jichž jsem, bohužel, přímým účastníkem, ve mně v uplynulých měsících s neobvyklou frekvencí mnohokrát vyvolávaly pocit „to snad není možné“, když byla překročena další červená linie, či laťka úrovně jednání posunuta o další kus níže, to vše za mlčenlivého přihlížení velké většiny akademické obce. Zveřejnění Otevřeného dopisu rektorovi UP v Olomouci [1] bylo pro mě příjemným překvapením a signálem, že ani kolegové z jiných univerzit, AV ČR či dokonce ze zahraničí už se nedokážou mlčky dívat na to, co se v Olomouci děje. Jediná zmínka mého jména však měla za následek další veřejný dehonestační atak ze strany p. Navaříka proti mé osobě [2]. Se standardním posláním odborové organizace nemají dle mého názoru tyto výpady nic společného a jde jen o zneužití značky VOS. Řadu tvrzení je třeba uvést na pravou míru.

Tvrzení „Možným protiprávním jednáním děkana, na nějž v minulosti upozorňovala i naše odborová organizace, se v několika případech už zabývají soudy.“ je evidentně nepravdivé, už jen proto, že žaloby Radka Zbořila proti UP jsou datované 5.3.2020, zatímco ZO VOS CATRIN byla podle veřejně dostupných dat zaregistrována až 24.11.2020 [3].

Je také absurdní, že bych se mohl dopouštět bossingu vůči zaměstnancům, kteří nejsou mými podřízenými. V případě, že by se obvinění mělo vztahovat k době minulé, kdy tito pracovníci ještě působili na PřF, pak toto bylo již prošetřováno jak interním auditem (audit 01/2020, č.j. UPOL-132990/9120-2020, dále jen Audit 2020), tak kontrolou Inspektorátu práce (č.j. 31951/10.50/19-3), v obou případech se závěrem, že obvinění je neopodstatněné. Absurdním obviněním o možné sabotáži projektů z mé strany se také věnoval Audit 2020, opět shledal toto obvinění neopodstatněným. Nad větou, že „se desítky zaměstnanců CATRIN usnesly, že pociťují prvky nerovného přístupu a šikany ze strany děkana Přf UP“, už zůstává rozum stát, protože děkan PřF UP nemá se zaměstnanci CATRIN opravdu nic společného.

Otázka proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru byla předmětem šetření interního auditu (audit 01/2021, č.j. UPOL-188397/9120-2021, dále jen Audit 2021), jenž bylo následně potvrzeno externí auditorskou firmou FIZA ze dne 29.10.2021. Závěrem šetření bylo, že jsem postupoval v souladu se Zákoníkem práce a obvinění z porušení zákona je tedy křivé. Mimochodem, proplacení nevyčerpané dovolené při ukončení pracovního poměru je řešením, které je pro zaměstnance nejvýhodnější, a tvrzení, že „… pochybení děkana tak ve výsledku dopadají na zaměstnance vysokoškolského ústavu“, je tedy evidentní hloupost. Je tedy otázka, zda opravdu předáci ZO VOS CATRIN hájí zájmy řadových zaměstnanců. Při pohledu na značně atypické složení vedení ZO VOS CATRIN [4] lze o tom mít důvodné pochybnosti. Ve výboru se nacházejí jména, jako Lukáš Spíchal, jenž je vedoucím výzkumné skupiny, dále pracovnice vedení CATRIN PR koordinátorka Martina Šaradínová a vědecký ředitel Radek Zbořil. Korunu všemu nasazuje složení Kontrolní komise, kde figuruje pracovnice vedení CATRIN Lenka Copková a konečně tajemník CATRIN Dalibor Jančík (tedy jako by finanční ředitel podniku kontroloval činnost podnikových odborů). V tomto složení se jako logické jeví, že vedení ZO VOS CATRIN bude hájit spíše zájmy vedení než zájmy řadových zaměstnanců.

Komentář si zaslouží také pasáž „… skutečnost, že děkan PřF opakovaně a systematicky bránil zaměstnancům UP ve vstupu na pracoviště a plnění jejich pracovních povinností.“ Toto tvrzení o opakovaném a systematickém bránění je dokládáno odkazem na jednu televizní reportáž [5], která se věnuje případu pracovníka, který podal na PřF výpověď a přešel do CATRIN, avšak i po ukončení pracovního poměru se dobýval na svou původní katedru, která nemá s vysokoškolským ústavem nic společného. To, že přístup vedoucího katedry byl v tomto případě standardní a racionální, se potvrdilo o pár měsíců později o prázdninách, když dotyčný profesor v den, kdy vedoucí katedry odjel na zahraniční cestu, nechal přistavit stěhovací vůz a laboratoře doslova vybílil [6,7].

Co se týče obvinění z porušení integrity vědecké práce, tak to je založeno na postech na anonymní diskuzní platformě PubPeer, přičemž načasování související s mou kandidaturou ve volbě děkana, provázané s dalším dehonestačním článkem v lokálním bulvárním žurnále dávají tušit, odkud vítr vane. Tyto příspěvky byly veřejnosti i členům AS PřF před volbou známy, byla o nich diskuze v rámci předvolební debaty a s ohledem na to, že jsem byl při volbě poctěn 17 hlasy z 19 přítomných senátorů, soudím, že jsem všechny pochybnosti uspokojivě vysvětlil. Nevím, odkud pan Navařík bere informace, čemu se v těchto dnech věnuje Etická komise, já je nemám, což přičítám tomu, že členové Etické komise jsou si vědomi toho, že se věnují delikátním záležitostem a jsou diskrétní. Tedy považuji za pravděpodobné, že tvrzení pana Navaříka je opět nepodložené. Pravdou je, že ředitel CATRIN Pavel Banáš na mě podal podnět k Etické komisi, vcelku raritním úkazem je, že zfalšované jsou údaje v tomto podnětu. Buď jak buď, očekával bych, že minimálně do došetření případu bude ctít presumpci neviny i pan Navařík.

Díky záplavě podnětů pracovníků, kteří jsou v současné době organizovaní pod VŠÚ CATRIN, jsem v posledních letech asi nejprověřovanějším funkcionářem UP, všechna dosavadní šetření však skončila s výsledkem negativním. Pokud p. Navařík recykluje uváděná obvinění i poté, co jsou známy výsledky těchto šetření, pak to nelze vnímat jinak, než jako úmyslnou snahu poškodit mou reputaci a snahu vystavit mě dalšímu šikanóznímu prošetřování. Přitom se domnívám, že zprávy z výše citovaných šetření poměrně přesvědčivě ukazují, že generátorem problémů na UP není ani Přírodovědecká fakulta, ani její stávající děkan.

Co se týče samotného projektu CATRIN, tak můj postoj je dlouhodobě kritický z důvodů racionálních, nikoliv osobních. Projekt rozhodně nestojí na zdravých základech a o možných motivacích jednotlivých aktérů už bylo napsáno mnohé [8,9]. I pokud odhlédneme od místně specifických detailů, tak zřizování obdobných institucí všude v ČR probíhalo na základě již přidělených, typicky miliardových dotací. Spuštění procesu zřízení ústavu na zelené louce a jen na základě vzdušných zámků slibujících získání nějakých projektů je obrovským ekonomickým hazardem. Již loni se ukázalo, že mezi vzdušné zámky patřilo tvrzení vrcholných funkcionářů univerzity hojně opakované při prosazování zřízení VŠÚ, že vznik vysokoškolského ústavu bude rozpočtově neutrální. Audit 2021 konstatuje, že „Nový vysokoškolský ústav … generoval a stále generuje mimořádné finanční náklady na vrub UP. Mimo to je příčinou jisté paralýzy, která stojí za řadou ušlých příležitostí.“ Realita je taková, že z univerzitního rozpočtu byly loni vynaloženy nad rámec schváleného rozpočtu desítky miliónů Kč a jelikož k žádné zásadní změně nedošlo, nevidím zatím důvod, proč by letošní výsledek měl být jiný. V tomto textu nemá smysl rozebírat, nakolik se na tom podílí špatný management, nefunkční organizační struktura s neuvěřitelným počtem ředitelů a THP, nebo finanční transakce s firmami vlastněnými vedoucími pracovníky CATRIN (nepřekvapivě zastoupenými ve vedení odborů).

Do stejné kategorie vzdušných zámků patří i ta část věcného záměru, která slibovala, že v roce 2021 získá VŠÚ bezmála 350 mil. Kč z projektů. Realita je zhruba třetinová (122 mil.), a i to především díky grantům, které byly zcizeny z PřF (Audit 2021 to komentuje formulací, že „Nekonsensuální rozhodnutí rektora o „převodu“ projektů řešených na PřF k 01.04.2021 nemá legitimní oporu, příp. lze mít o zákonnosti tohoto úkonu pochyby vzhledem k více než jednomu přesvědčivému výkladu §24 ZVŠ (fakulty a jejich práva)“), obdobně sliby výnosů z hospodářské činnosti ve výši 26 mil. Kč realitě příliš neodpovídají (5 mil.). Zapojení UOCHB, který měl podle prvotních tezí postavit pro vysokoškolský ústav novou budovu, se také nekoná, zapojení LF je tak symbolické (CATRIN-UMTM má dva kmenové pracovníky), že Audit 2021 konstatuje, že „věcný záměr integrace výzkumných kapacit schválený Akademickým senátem UP nebyl naplněn, zapojení UMTM je jen deklarované, fakticky k němu nedošlo“. Doposud jediným zjevným výsledkem je naopak dezintegrace (či demolice) největší fakulty UP, která generovala více než polovinu vědeckého výkonu UP. To se již projevuje v omezení možností tvůrčí práce, získávání grantů i vzdělávání studentů na této fakultě. K čemu je to univerzitě či daňovému poplatníkovi dobré, opravdu nevím. A ani soudy dosud neodpověděly na pochybnosti, zda procedura zřizování ústavu proběhla v souladu se zákonem. Pochybnosti sdílí i Audit 2021, který uvádí „VŠÚ byl ustanoven bez garance naplnění požadavků právních zásad“ či „Upozorňujeme zde na možné protiprávní jednání, kdy Akademický senát zasáhl do práv PřF a to ve smyslu §24 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách: orgány fakulty mají právo, nestanoví-li tento zákon jinak, rozhodovat nebo jednat za vysokou školu v těchto věcech týkajících se fakulty: b) vnitřní organizace fakulty.“ Diskrepance mezi dokumenty, na jejichž základě bylo zřízení vysokoškolského ústavu schváleno, a realitou je tak obrovská, že i při decentním hodnocení je evidentní, že akademický senát byl uveden v omyl. Méně uhlazeným hodnocením, které zaznívá z akademické obce, může být, že celý projekt CATRIN je od počátku kolosální podvod. A pokud UP rychle neprocitne z bludu a bude pokračovat v nastoleném kurzu, obávám se, že ji to může poměrně rychle zruinovat.

Přínosy zřízení vysokoškolského ústavu jsou naproti tomu značně pochybné. Snaží se nás o nich přesvědčit mohutná PR masáž, která v osobách znalých reálného stavu vyvolává spíše pocity trapnosti, když se skoro každý týden dočítáme o oslavě získání mimořádného projektu na úrovni grantu GAČR nebo nějakém průlomovém objevu vědců z CATRIN, který vyřeší některý z velkých problémů lidstva. Pokud někdo slibuje vyřešení naší energetické závislosti na Rusku pomocí nanotechnologií, pak to už zavání čirým šarlatánstvím [10]. Pozoruhodné pak je, že stejnými objevy se prakticky identickým způsobem chlubí i jiné instituce, pro srovnání např. [11] a [12], pro stručnost pak zvídavému čtenáři přenechám rešerši dalších dvojníků, úvahy o autoplagiátorství, či o tom, zda někdo nebere dvojí mzdu z veřejných prostředků za jednu práci.

Za problematické považuji i to, že CATRIN je z velké části virtuální realitou [13], neboť desítky pracovníků této jednotky v Olomouci prostě nepracují. Podstatná část finančních prostředků je vynakládána na korumpování pracovníků jiných pracovišť, kteří jsou ochotni za drobné přilepšení k výplatě pozapomenout, jaké podmínky k práci jim poskytuje jejich zaměstnavatel a vykrást část dosažených výsledků ve prospěch jiné instituce. Tímto způsobem si CATRIN kupuje náměty pro bombastické tiskové zprávy a v Olomouci budujeme drahou Potěmkinovu vesnici. Nelze vyloučit, že s podobným hříchem se setkáme i v jiných institucích, ale v momentě, kdy jsou tímto způsobem generovány desítky procent výkonu dané jednotky, tak už se jedná jen o potěmkinovské výkaznictví, které s reálným výkonem dané jednotky nemá moc společného, a dochází k podstatné deformaci vědecké soutěže. Zatímco jsem schopen dohlédnout přínos pro oněch pár jednotlivců, přínos pro společnost v tomto jednání nevidím a nejsem si jistý, jestli toto je nakládání s veřejnými prostředky, které očekává daňový poplatník, když posílá část svých daní na vědu.

Samostatnou kapitolou je pak etika vědecké práce. Zde bych podotkl, že dva ze tří podnětů k etickým komisím, které nakonec vedly až k retrakcím článků, přišly od osob mimo UP. Čili teze, že se jedná o účelové kauzy a metodu politického boje ze strany PřF, neobstojí. Dostatečně vypovídající by mohla být skutečnost, že Radek Zbořil namísto obhajoby svých publikací na fóru Učené společnosti zvolil rezignaci na členství v této společnosti a tím by celá debata mohla skončit. Pokud však přes retrakci několika článků [14-18] a závěry několika etických komisí Kolegium ředitele CATRIN konstatuje, „že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP“ [19,20], pak je to alarmujícím signálem naprosto nulové sebereflexe a známkou, že nespolehlivé výsledky v publikacích nepovažuje tato skupina za problém. Je otázkou, zda takovou činnost lze ještě vůbec považovat za vědu.

Bohužel namísto věcné diskuze a věcné nápravy evidentních problémů jsou lidé, kteří si dovolí zpochybnit excelenci našich excelentů, vystavení organizovaným likvidačním osobním útokům, šikanózním podáním a zastrašování, které je daleko za hranou normální akademické výměny názorů [21-25]. Jistě jen shodou okolností byl jeden ze signatářů otevřeného dopisu rektorovi UP do tří dnů „poctěn“ komentářem zpochybňujícím jeho práci na Pubpeer, samozřejmě anonymně. Do repertoáru této skupiny pak patří mj. též tajné pořizování nahrávek a jejich účelové sestříhání [26-28], pravidelné dehonestační články v místním bulvárním periodiku a jiné metody, se kterými se setkáváme spíše v gangsterských filmech [29].

Obdobně jako je pro důvěru veřejnosti ve férovost zápolení sportovců esenciální nekompromisní boj s dopingem, věřím, že samoočistné mechanismy akademického prostředí nakonec zafungují a jak rektor UP, tak široká akademická obec v ČR řeknou jasné „Ne!“ výše uvedeným praktikám.

[1]  https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/otevreny-dopis-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci

[2]  https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/komentar-k-otevrenemu-dopisu-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci (pozn. red.: původní text na serveru vedavyzkum.cz byl stažen a nyní je dostupný na odkazu https://odbory.catrin.com/2022/05/06/komentar-k-otevrenemu-dopisu-rektorovi-univerzity-palackeho-v-olomouci-prof-martinu-prochazkovi-ze-dne-5-5-2022/)

[3] https://rejstrik-firem.kurzy.cz/09704868/zo-vos-catrin/statisticky-urad/

[4] https://odbory.catrin.com/vedeni-zo-vos/

[5] https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030506/

[6] https://www.dzurnal.cz/index.php/2021/08/30/federalni-kriminalni-ustredna-patra-radi-a-informuje/

[7] https://www.dzurnal.cz/index.php/2021/09/11/navrat-bezobratlych/

[8] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/09/15/stret-zajmu-kam-oko-dohledne/

[9]https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/09/09/kam-kracis-univerzito-aneb-zpoved-stekajiciho-psa/

 [10] https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2185947

[11] https://www.catrin.com/cs/aktuality/grafenova-kyselina-novy-recept-na-odstraneni-tezkych-kovu-a-ziskavani-vzacnych-kovu-z-vod/

[12] https://www.vsb.cz/cs/detail-novinky?reportId=41472

[13] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/07/24/virtualni-univerzita/

[14] https://vedavyzkum.cz/blogy-a-komentare/vaclav-horejsi/afera-v-olomouci-a-principy-vedecke-etiky

[15] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/28/dum-hruzy-aneb-sedm-pater-lzi-a-manipulaci-s-vysvetlivkami-pro-humace/

[16] https://forbetterscience.com/2020/07/13/extraordinary-results-of-the-olomouc-nano-con/

[17] https://www.dzurnal.cz/index.php/2021/05/26/fake-science/

[18] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/11/28/prejdete-na-protejsi-chodnik-univerzitu-padaji-obskurni-podpery/

[19] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/02/03/k-odpovedi-j-navarika-na-otaznik-eticky/

[20] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/02/05/nedoslo-k-etickym-pochybenim/

[21] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/07/15/bossing-mobbing-diskriminace-kontrola-inspektoratu-prace/

[22] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/06/28/je-treba-zabit-whistleblowera/

[23] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/11/07/univerzita-bez-autorit-abdikace-predsedy-eticke-komise/

[24] https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/08/26/olomoucka-historie-kde-je-pravda-a-kdo-lze-byl-potrestan-whistleblower/

[25] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/04/19/eticke-podani-na-michala-botura/

[26] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/13/ucho/

[27] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/09/11/ucho-ii/

[28] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/10/04/usi-nasi-univerzity/

[29] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/06/21/konecne-svoboda/