K odpovědi J. Navaříka na otazník etický

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Ve článku „Několik odpovědí a dva nové otazníky“ reagujícím na text Tomáše Fürsta zmiňuje Jakub Navařík mimo jiné problematiku etiky ve vědecké práci, přičemž nám sděluje, že „…velká část akademické obce pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem CATRIN nikdy nedošlo. K tomuto závěru dospěly také všechny redakce (po pečlivém a především nezpochybnitelně nezávislém vlastním vyšetřování [6]).“, přičemž jako zdroj této informace je zde citován zápis z Akademického senátu UP z 20. října 2021 [1]. Tam něco podobného tvrdil zastupující ředitel Catrin doc. Banáš, když se odkazoval na červnové usnesení kolegia ředitele [2]. V něm se uvádí: „Kolegium ředitele tak konstatuje, že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.“ Považuji za nutné tyto informace uvést na pravou míru.

Dva orgány, různé výsledky

Především je zajímavá otázka, jak je možné, že k velmi odlišným závěrům dojdou různé orgány jedné univerzity: etické komise několik porušení univerzitního Etického kodexu zmiňují (v anonymizované podobě např. zde: [3,4]). Mají Etická komise PřF a kolegium ředitele CATRIN různá kritéria pro to, co se považuje za etické a co nikoliv? Vycházely z odlišných informací?

Z komuniké Etické komise PřF UP se dozvídáme, že byli kontaktováni autoři i externí odborníci, dočítáme se o dohledávání laboratorních deníků (např. „Autor vzorků, který již na PřF UP nepracuje, navíc výslovně uvedl, že se v části daného období na tomto projektu nepodílel (a dokonce ještě ani nepracoval na PřF UP) a vzorky proto určitě odevzdal k analýze později, než bylo uvedeno v deníku.“) atd. Měli tytéž informace jako EK PřF k dispozici i experti, o jejichž stanoviska se kolegium ředitele Catrin opíralo? Pokud měli, považují tyto skutečnosti za slučitelné se svými etickými standardy? 

Takovéto otázky jsou zcela zásadní pro to, abychom mohli na univerzitě řádně pracovat jako vědci a obhájit svou práci před veřejností. Dokážeme se vypořádat s pochybeními, která nastanou, nebo se je budeme snažit zametat pod koberec?  Do jaké míry se mohou ostatní spoléhat na výsledky, které prezentujeme v odborné literatuře? Dáváme tím také signál studentům, které se snažíme vychovávat. Chceme je vést k tomu, že smysl má poctivá vědecká práce, nebo k tomu, aby produkovali výsledky, které se jen jako věda tváří, přičemž se jakékoliv případní nesrovnalosti dají „okecat“? 

Jak se dostat k informacím?

Zajímalo mne, zda se Navaříkem zmiňované redakce dozvěděly něco o našich diskusích nad nevysvětlitelnou ztrátou šumu,  mizením a růstem záhadného sextetu při převozu vzorku do Polska či o pokusech zreprodukovat filtrační proceduru. Abych si v těchto věcech udělal jasno, požádal jsem druhý den po říjnovém zasedání senátu ředitele Catrin o příslušné podklady. Chtěl jsem vidět  citované usnesení kolegia ředitele CATRIN plus podklady, na kterých bylo toto usnesení založeno – tedy vyjádření dotyčných časopisů, jakož i znění otázek, na které oslovené časopisy odpovídaly. Namísto podkladů jsem ale dostal odmítnutí: nic takového mi pan ředitel posílat nehodlá. Věc jsem poté otevřel na poradě vedení UP a ani poté nebyl výsledek příliš uspokojivý: mohl jsem si pouze prohlédnout dva vytištěné e-maily mezi jedním z autorů podezřelých článků a redakcí časopisu, které má vedení UP k dispozici. Nic relevantního v nich ovšem nebylo. 

To tedy mělo být vše, o co se kolegium ředitele CATRIN opíralo? Abych si mohl být jistý, zkusil jsem jako poslední možnost zákon o svobodném přístupu k informacím. Černé na bílém jsem pak dostal na hlavičkovém papíře statutárním zástupcem rektora podepsané potvrzení, že „dle sdělení doc. Mgr. Pavla Banáše, Ph.D., ze dne 10. 12. 2021 pracovalo kolegium ředitele CATRIN při jednání konaném dne 22. 6. 2021 s e-mailovými komunikacemi s redakcemi …, které doc. Mgr. Pavlu Banášovi, Ph.D. poskytl prof. XXX, a to výhradně pro interní účely CATRIN, když nesouhlasil s jejich uveřejněním. … Tyto komunikace byly pořízeny bez vynaložení prostředků UP. Povinnému subjektu je dobrovolně poskytla osoba, jíž takovouto povinnost zákon neukládá …, a která sdělila, že s poskytnutím informací nesouhlasí. Povinnému subjektu nezbývá než informaci (komunikaci s redakcemi) neposkytnout.“ 

Z tohoto plyne, že kolegium ředitele došlo k verdiktu ohledně etiky a integrity vědecké práce pouze na základě soukromé korespondence jednoho z autorů. Co tento autor redakci napsal či jaké podklady jí poskytl, do toho nám nic není. Rektora i vedení UP jsem na poradě 22. prosince 2021 informoval o svém dosavadním postupu. Výsledkem je stanovisko, že relevantními orgány v této věci jsou pro rektora etické komise.

Jiná odpověď rektorovi a jiná senátu?

O tomto výsledku jsem informoval 26. ledna univerzitní senát (Jakub Navařík tam byl přítomen). Zajímavá byla reakce doc. Banáše: na rozdíl od informace, kterou poskytl vedení univerzity, pro které pak právní oddělení vypracovalo negativní odpověď na mou žádost (kolegium ředitele pracovalo se soukromou korespondencí jednoho ze spoluautorů) nyní senátorům sdělil, že s redakcemi sám komunikoval, a z této komunikace citoval. Komu tedy lhal doc. Banáš? Rektorovi nebo senátu? 

Dva dny po zasedání senátu mi citované materiály dorazily cestou Právního oddělení, najdete je v příloze. Víc už prý k dispozici ale opravdu není. Není to kompletní e-mailová komunikace, pouze výběr. Nedozvíme se z něj, co se skrývá za výrazem „the narrative descriptions of data processing“ charakterizujícím zřejmě podklady, které někdo redakci poslal. Není zřejmé, na jaké otázky  redakce odpovídají, nevíme, jaké informace dostaly. Najdeme tam velestručný mail „Hi Dr. XXX, Yes, I corrected it as such. The statement should read as mistake and not misconduct. I hope this helps. Best wishes XXX“. Kdo tím komu na co odpovídá? Nevíme. 

Etická samoobsluha

Zkouším si představit, že by se k věci postavili kolegové na MENDELU podobným způsobem. Máme-li problém, necháme autory dotčených článků a jejich kamarády korespondovat s redakcemi. Ti nám pak poskytnou výběr této komunikace, ve které vyžlutí větičky, dle kterých se „misconduct“ nenašel.  Tím pak můžeme uklidnit veřejnost, protože vše je v pořádku. Neohrožený kolega pak bude psát do diskusních fór, že velká část akademické obce pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem této slovutné školy nikdy nedošlo. K tomuto závěru dospěly také všechny redakce…“.

Nepíšu tyto řádky sobě pro zábavu. To, jakým způsobem budeme přistupovat k integritě vědecké práce, je zcela zásadní pro to, jakou důvěru veřejnosti si zasloužíme a vysloužíme. Jsem rád, že rektor v této věci považuje za relevantní etické komise a nestačím se divit, že ředitel Catrin poskytuje rektorovi a senátu zcela protichůdné informace.

[1] Zápis z AS UP  20. října 2021 https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202021-10-20.pdf

[2]https://files.upol.cz/dao/dao/8.%20Zapis%20kolegium%20CATRIN_220621.pdf?d=we5b58eafe13144f28c806394438c81fe&csf=1

[3] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FEtK-PrF-UP_usneseni_K01_komunike.pdf

[4] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FEtK-PrF-UP_usneseni_K04_komunike.pdf