Několik odpovědí a dva nové otazníky

/JAKUB NAVAŘÍK/

Tento text je motivován otázkami, které v příspěvku nazvaném Otazníky vyjádřil Dr. Tomáš Fürst na této platformě dne 18. ledna 2022 [1]. Ve svém textu se Tomáš domnívá, že akademická obec má právo znát na jeho otázky odpovědi a já s ním souhlasím. Je jen škoda, že se je nepokusil rovnou nalézt, a jeho text tak spíše působí jako snaha akademickou obec znejistit a zneklidnit. Dal jsem si tedy tu práci za něj. Překvapivě se mi mnoho otázek podařilo zodpovědět velmi snadno a rychle, a to i přesto, že Tomáš je pokládá, jako by se jednalo o myšlenkové hlavolamy na úrovni základní otázky života, vesmíru a vůbec. Rád se tedy se svými zjištěními s akademickou obcí i širokou veřejností podělím a na závěr bych upozornil na dva neméně zajímavé otazníky:

Otazník: Vedl vznik CATRIN k integraci nebo dezintegraci výzkumu na univerzitě?

Odpověď: Věřím, že minulý rok ukázal, že vznik CATRIN skutečně vede k integraci výzkumných kapacit. Již v loňském roce pracovníci CATRIN podali dvě desítky interdisciplinárních projektů na pomezí materiálového, medicinálního a biotechnologického výzkumu, do vysoce kompetitivních mezinárodních grantových výzev, zejména v programu Horizon Europe (např. Teaming v programu Horizon Europe, max. dotace 15 mil. EUR). Některé z těchto projektů již uspěly a byly v různých schématech Horizon Europe schváleny k financování (například projekt schválený k financování na přelomu roku s celkovou dotací ve výši cca 2,5 mil EUR) [2]. A to všechno v situaci, kdy ústav funguje sotva jediný rok a jeho potenciál je stále částečně blokován neexistujícími dohodami a neustálým řešením zbytečných sporů. Jsem velmi hrdý na to, že mohu být součástí takového týmu.

Otazník: Je pravda, že zaměstnanci Přírodovědecké fakulty musejí odesílat vzorky k měření do zahraničí (a platit za ně), protože ztratili přístup ke svým přístrojům, které jsou zamčené na CATRIN?

Odpověď: Nepodařilo se mi najít jediný konkrétní případ, kdy by kdokoliv z mých kolegů odmítl kolegům z PřF měření. Je ale možné, že se někdo ze zaměstnanců PřF z vlastní vůle rozhodl měřit na jiných pracovištích. Já sám i mnoho mých kolegů pro kolegy i studenty z PřF měříme vzorky ochotně a zadarmo. Bohužel však znám konkrétní případy, kdy to naopak nefunguje…

Otazník: Smyslem integrace výzkumu je patrně vyšší úspěšnost v získávání grantových prostředků. Je pravda, že v roce 2021 získala výzkumně integrovaná UP jen 17 standardních projektů GAČR, zatímco Masarykova univerzita 46 a Univerzita Karlova 74?

Odpověď: Zřejmě ano, ale není bez zajímavosti, že například právě PřF získala pouhých 6 GAČRů [3], což je nemenší počet snad za posledních 16 let. Proto se zdá, že i Tomáš a jeho kolegové mají ještě velké rezervy, protože tato bilance není nikterak povzbudivá. Také stojí za zmínku, že standardní projekty GAČR určitě nejsou hlavní skupinou grantů, o které žádají pracovníci CATRIN. Integrace výzkumných kapacit je potřebná pro podávání velkých a dlouhodobých grantových projektů (se stovkami zapojených vědců) a naopak není tak úplně klíčová pro podání standardního GAČR projektu se 3-6 členy řešitelského týmu. A mimochodem, Tomáši, VŠÚ CATRIN postupně začal fungovat teprve v průběhu roku 2021, tvá otázka je tedy zcela irelevantní.

Otazník: Jak se univerzitě vyplatila minulá investice v řádu několika miliard korun do infrastruktury a lidských zdrojů?

Odpověď: Toto je dlouhodobě opakovaný nesmysl. Univerzita žádné miliardy do infrastruktury a lidských zdrojů nikdy neinvestovala. Pokud ještě na univerzitě existují podobní nevěřící Tomášové, kteří této konspirační teorii věří, tak bych rád znovu připomenul, že prostředky do vzniku center  (RCPTM, CRH a ÚMTM) investovala EU skrze podporu v programu ERDF za spolufinancování MŠMT [4] [5] [6].

Otazník: Proč souhlasí vedení UP s tím, že klíčoví pracovníci CATRIN mají sjednané úvazky současně na UP i na tuzemských konkurenčních pracovištích?

Odpověď: Domnívám se, že to vedení UP neřeší. Podobně jako neřeší skutečnost, že například i desítky zaměstnanců PřF, včetně vedoucích kateder a bývalých proděkanů, měli či mají sjednané úvazky na mnoha jiných tuzemských pracovištích a ústavech AVČR (např. Ústav experimentální botaniky AVČR, Mikrobiologický ústav AV ČR, Fyzikální ústav AVČR aj.), konkurenčně podnikají ve stejných oborech ve svých soukromých firmách nebo jako OSVČ [7]. Podobně mají sdílené úvazky zaměstnanci FNOL a LF. Je třeba smířit se s tím, že také ve vědě panuje konkurenční prostředí a o ty nejlepší je logicky i nejvyšší zájem. Nezdá se mi na tom nic nelegálního a domnívám se, že v moderním západním světě je to standardem.

Otazník: Kolik vlastně pracuje na CATRIN lidí, na jakých pracovních pozicích, jaké mají místo výkonu práce a jaký je popis jejich pracovní činnosti?

Odpověď: Přibližně 220. Naprostá většina (více jak 90%) působí přímo v Olomouci. Několik málo kolegů s úvazky menšími než 1 vykonává práci v zahraničí i v Olomouci, opět ve světě poměrně běžná praxe a sdílené úvazky na více univerzitách mají i nositelé Nobelovy ceny. Hlavní náplní jejich pracovní činnosti je práce. Pokud možno špičková vědecká práce.

Otazník: Zajímá ještě někoho na univerzitě, jak byly uzavřeny kauzy rozsáhlého a dlouhodobého falšování dat v týmech pracovníků CATRIN?

Odpověď: To nevím. Možná ale už velká část akademické obce pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem CATRIN nikdy nedošlo. K tomuto závěru dospěly také všechny redakce (po pečlivém a především nezpochybnitelně nezávislém vlastním vyšetřování [8]). To se promítlo v tom, že plně odmítly falešná obvinění vznesená děkanem PřF či v textaci „retraction notice“ u dvou článků, kde se prokázala pouze technická pochybení konkrétních vědeckých pracovníků. Naopak velkou část akademické obce by mohlo zajímat, jak dopadne podezření z falšování dat týmem vedeným současným děkanem PřF UP [9]. Bohužel se akademická obec prozatím nedočkala ani vysvětlení, ani jakýchkoliv zdrojových dat. Naopak, při mé dřívější žádosti o data (k jiným článkům), označil již před několika měsíci docent Kubala můj požadavek za „šikanózní“. Ještě smutnější je, že možné závažné porušení integrity vědecké práce se týká také dalších zaměstnanců PřF, kteří byli součástí týmu prof. Adama v Brně a jejichž publikace jsou podezřelé z mimořádně rozsáhlého falšování dat.

Otazník: Rozumí akademická obec tomu, jakým klíčem jsou/budou přidělovány připravované projekty výzev Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK) a Národního programu obnovy (NPO)? Jsou nějak vymezena pravidla pro celouniverzitní projekty?

Odpověď: Myslím, že grantové soutěži akademická obec zřejmě rozumí. Pravděpodobně ji ovšem nerozumí Tomáš, který dle projektové databáze CEP zřejmě nikdy nebyl řešitelem žádného grantu. Ovšem je pravda, že to platí pro řadu z nás (včetně mě). Nicméně je třeba si uvědomit, že granty se „nepřidělují“, ale primárně „soutěží“ dle kvality vědeckého návrhu, řešitelského týmu apod. Ano, v projektech OP JAK, ve výzvě zaměřené na špičkový výzkum, možná bude jisté omezení na počet projektů podávaných jedním subjektem, ale zřejmě ne významné. Rozhodně se musí lidé spojit a připravit kvalitní vědecký projekt (v možné výši až 500 mil CZK). Lidé z CATRIN jsou určitě připraveni se s dalšími kolegy spojovat. Již nyní chystají řadu společných vědeckých aktivit a projektů s kolegy s CMTF, LF, FF, FZV, FTK a chtějí pokračovat v jednání s dalšími fakultami tak, jak se od počátku deklaruje. Pokud se CATRIN prozatím nespojila s kolegy z matematiky, může to také souviset s tím, že právě obor matematika byl v rámci hodnocení tripartity (MŠMT/ČKR/RVVI) – nejvyšší hodnotitelské autority v rámci metodiky 2017+ v hodnocení vědy a výzkumu – hodnocen jako (jediná) slabá stránka Univerzity Palackého (hodnocení c/d) [10].

Otazník: Je pravda, že byl na CATRIN přijat zaměstnanec, kterému vedení ústavu nebylo schopno zajistit podmínky k práci, a dotyčnému pak byla vyplacena náhrada za překážku na straně zaměstnavatele?

Odpověď: Tomáš možná zapomíná, že se jednalo o značně dětinskou a akademického prostředí zcela nedůstojnou situaci. Na vysvětlenou: profesor, který léta budoval výzkumnou skupinu a pořídil pro ni adekvátní infrastrukturu, po příchodu na pracoviště zjistil, že mu přes víkend potají „někdo“ vyměnil zámky na dveřích pracovny a laboratoří [11]. Bez přístupu k přístrojům pak nebyl schopen po jistou dobu realizovat výzkumné aktivity pro svou skupinu. Jinými slovy, překážku v práci způsobilo vedení PřF porušením usnesení AS UP (požadavek na zachování přístupu všem zaměstnancům [12]). Bavíme se přitom o profesorovi, který se opakovaně objevuje na prestižním seznamu nejcitovanějších vědců Stanfordovy univerzity. Nulový respekt, nulová tolerance, nulová snaha se dohodnout – a to řadu měsíců. Vyplacená náhrada za překážku na straně zaměstnavatele je tak zcela zbytečným plýtváním prostředků daňových poplatníků, a to obzvlášť v situaci, kdy „osiřelé“ přístroje nejspíš dodnes leží na PřF ladem. 

Otazník: Je pravda, že vnitřní audit konstatoval (a vnější potvrdil), že záměr integrace výzkumných kapacit nebyl naplněn, nekonsensuální vznik ústavu je příčinou paralýzy univerzity, ústav generuje mimořádné finanční náklady a je příčinou řady ušlých příležitostí…

Odpověď: Z toho co jsem zjistil se zdá, že proces interního auditu (IA) nebyl dosud uzavřen a především závěry z něj může dělat pouze pan rektor. Pokud by IA skutečně konstatoval to, co Tomáš píše, pak by tato tvrzení musel podložit konkrétními fakty včetně vyčíslení oněch „mimořádných finančních nákladů“. Dle informací, které mám, a z textu závěrečné zprávy se lze úspěšně domnívat, že toto tým IA neudělal. Současně je mi známo, že existuje velmi těsná osobní vazba mezi zaměstnancem a zaměstnankyní PřF a IA, což vyvolává vážné pochybnosti o objektivitě a nezaujatosti pracovníků oddělení IA  [13]. Nadto kolegové, kteří měli možnost se s výsledky práce IA detailně seznámit, vyslovili vážné námitky. Dle jejich názoru tak mohlo dojít k opakovanému porušení zákonných povinností IA, kdy členové auditního týmu například neprovedli skutečnou finanční kontrolu auditovaných subjektů a postupovali v rozporu s pravidly hospodaření UP a usneseními AS UP.

A teď ještě mé dva otazníky:

Zajímalo by mne, zda akademická obec ví o tom, že si PřF objednala zpracování a podání ústavní stížnosti [14] a pokračuje tak v (od počátku nesmyslném) soudním sporu s vedením UP a Akademickým senátem UP? Věděl o tom vůbec akademický senát PřF? Považuje akademická obec žalobu na svůj nejvyšší demokraticky volený orgán za důstojnou a adekvátní? Je toto konstruktivní postup a snaha se dohodnout? A ví akademická obec, že tyto zcela bezprecedentní kroky již daňového poplatníka zřejmě stály celkově asi čtvrt milionu Kč? [14] [15] [16] [17]?

Ví akademická obec a veřejnost o tom, že i přes veškerou snahu vedení UP a dotčených zaměstnanců odmítl děkan PřF podepsat převody zaměstnanců dohodou, čímž utratil v souhrnu asi 7 milionů Kč na proplacení jejich nevyčerpané dovolené nahromaděné v důsledku možného dlouhodobého neplnění zákonných povinností děkanem PřF [18]? Bude se někdo zabývat tím, že UP mohla tímto konáním vzniknout významná finanční škoda?

[1] https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/01/18/otazniky/

[2] Informace poskytnutá vedením CATRIN, ověřil jsem u Projektového servisu UP. 

[3] https://gacr.cz/seznam-podporenych-projektu-od-roku-2022/

[4] https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/regionalni-centrum-pokrocilych-technologii-a-materialu-rcptm.html

[5] https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/projekty/centrum-regionu-hana-pro-biotechnologicky-a-zemedelsky-vyzkum.html

[6] https://www.opvavpi.cz/cs/siroka-verejnost/informace-pro-novinare/op-vavpi-v-mediich/biomedreg-biomedicina-pro-regionalni-rozvoj-a-lidske-zdroje.html

[7] https://rejstriky.finance.cz/firma-tomas-furst-74232312

[8] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202021-10-20.pdf

„P. Banáš, ředitel CATRIN: Tyto etické kauzy byly řešeny v etických komisích redakcí příslušných vědeckých časopisů. Když nastoupil do funkce, oslovil příslušné redakce a získal stanoviska editorů a závěry nezávislých šetření. Seznámil s nimi kolegium ředitele ústavu a pana rektora. Tuto komunikaci může doložit. Kolegium ředitele pro projednání těchto materiálů přijalo usnesení, v němž se přiklání ke stanovisku nezávislých expertních odborníků a odmítá pochybení z hlediska publikační etiky a etikety vědecké práce. Ředitel prohlašuje, že CATRIN bude vždy klást vysoký důraz na nezávislé externí posouzení…“

[9] https://pubpeer.com/search?q=Kubala

[10] Přiložený PDF soubor, zdroj zde: https://hodnoceni.rvvi.cz/hodnoceni2019/skalovani

[11] https://www.ceskatelevize.cz/porady/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/421231100030506/ čas 12:06

[12] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202020-09-09_revize.pdf

[13] https://cs.wikipedia.org/wiki/Podjatost

Vzhledem k tomu, že chovám úctu k osobním údajům, nemohu a nebudu ve veřejném textu specifikovat, o koho se jedná, avšak samotná existence takového vztahu může být dle mého názoru v této situaci závažná, a považuji za nutné na to upozornit.

[14] https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19075983?backlink=cm2ay

[15] https://smlouvy.gov.cz/smlouva/19076247?backlink=h560x

[16] https://smlouvy.gov.cz/smlouva/15221667?backlink=6hqn2

[17] https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13687396?backlink=vy2pi

[18] Přiložené PDF soubory (zde a zde). Tyto informace jsem po mnoha měsících a několika stížnostech podaných Úřadu pro ochranu osobních údajů získal na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb.