Michal Malacka, odpovědi na otázky

Máte představu, co byste jako zákonodárce mohl udělat ke zlepšení této situace?

Obecně u zelených témat by legislativa jako produkt vládní politiky a zákonodárných iniciativ měla být opřena o vědecké poradenství u hospodářství a klimatu. Nutné je prosazovat spolupráci ministerstev, aktivní zapojení občanů a společenskou přijatelnost klimatických opatření. Dále je nutno podporovat snahu o kompenzaci ztráty pracovních míst v důsledku přechodu na novou energetiku, např. rekvalifikačními programy.  Investice ve výši jednoho až dvou procent HDP pro dosažení tohoto cíle jsou ale nyní ohroženy válečným stavem na Ukrajině. Legislativní úprava v oblasti výdajů by jinak přinesla snížení nákladů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Jako zákonodárce bych podporoval významně žádoucí efekt učení v této problematice v české společnosti. Celkově zákonodárce musí rozumět mezinárodnímu právu na úseku klimatu a ochrany životního prostředí, vyznat se v politikách EU a podporovat správné sekundární akty, nařízení a směrnice.

Změny je nutné promítnout i do stavebně schvalovacích postupů u udržitelných projektů.  Přehodnotit musíme také stanovení cen uhlíku, což musí být tlumeno doprovodnými opatřeními.

Celý proces dále navýší náklady na bydlení v zemi a toto je nutno preventovat rozsáhlým systémem sociálního bydlení.

K cyklistice a dopravě je nutno vnímat provázanost krajské a municipální samosprávy co do infrastruktur a vládní politiky. Na kompetence měst a obcí by platforma parlamentní měla reagovat

racionálním zákonem pro dosažení cílů v oblasti snižování emisí skleníkových plynů a celou řadu konkrétních opatření. Mé vize obecně:

Daň z CO2 –  na fosilní paliva, jako je topný olej nebo zemní plyn, se uvaluje motivační daň.

Systém obchodování s emisemi umožňuje snížit celkové množství zahrnutých emisí. Emise se snižují tam, kde jsou náklady nízké. Tímto způsobem lze nákladově efektivně dosáhnout cílů ochrany klimatu.

Stavební programy posilují účinek daně z CO2. Kromě toho se zajišťuje snižování emisí CO2 prostřednictvím stavebních předpisů.

Pro nové osobní automobily platí cílová hodnota CO2 95 g CO2 na km. Budou zavedeny předpisy pro dodávky a lehké kloubové nákladní automobily.

Offsetové projekty doma i v zahraničí vedou ke snížení emisí. Dovozci paliv jsou povinni kompenzovat část emisí CO2 z dopravy prostřednictvím kompenzačních projektů.

Vzdělávání a komunikace v rámci klimatického programu podporována legislativou.

Posilujeme ochranu klimatu při vzdělávání a odborné přípravě odborníků a prostřednictvím akčně orientovaných nabídek pro obce. Prostřednictvím dobře řízeného technologického fondu podporujeme inovace, které snižují emise skleníkových plynů nebo spotřebu zdrojů, podporují využívání obnovitelných zdrojů energie a zvyšují energetickou účinnost.  Záruky státu usnadňují inovačním společnostem přijímání úvěrů.

Sektorové dohody –  vláda se dohodla s průmyslovými sdruženími na cílech a opatřeních ke snížení emisí z průmyslu a odpadového hospodářství. Další oblasti politiky – emise skleníkových plynů snižují i opatřeními mimo zákony o CO2.

Plán k cyklistice:

Racionálně sledovat evropský hlavní plán na podporu cyklistiky –  „Budování lepší budoucnosti – určování směru pro novou, čistou, bezpečnou, zdravou a inkluzivní mobilitu“_ z května 2021 a

Vídeňskou deklaraci na podporu cyklistiky.

Tyto zahrnují cíle a doporučení nejen pro zdvojnásobení přeshraniční cyklistické dopravy v Evropě do roku 2030. Hlavní plán zahrnuje různé aspekty a úkoly pro zúčastněné země – tedy

nástroje:

            * Vypracování a provádění národní politiky cyklistické dopravy

podpořené národním plánem cyklistické dopravy.

            * Zlepšení rámcových podmínek pro podporu cyklistiky

            * Návrh uživatelsky přívětivé cyklistické infrastruktury

            * Zajistit udržitelné investice a účinné mechanismy financování

            * Zahrnutí cyklistické dopravy do plánovacích procesů a

umožnění multimodality

            * Podpora prostřednictvím pobídek a řízení mobility

            * Zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví

            * Zlepšování statistik prostřednictvím účinného monitorování

a srovnávání

            * Podpora cykloturistiky

            * Využití nových technologií a inovací

            * Podpora cyklistiky pro odolnější dopravní systém

Jak máte daleko do práce ze svého bydliště a jak se tam dopravujete?

5 km a jezdím autem nebo tramvají dle denního programu. V obleku, který považuji za svůj pracovní oděv, mi to na kole nejde. Jinak na kole rekreačně jezdím rád a často i s rodinou. 

Kolik si myslíte, že je roční průměrná produkce oxidu uhličitého z fosilních paliv na člověka v ČR, v Dánsku a na světě a z jaké části se na tom podílí automobilová doprava?

1)  Celosvětové emise CO2 související s energií na obyvatele ve vybraných zemích v roce 2019 (v tunách) 

Katar 30,68

Spojené arabské emiráty 18.22 

Kanada 15.19 

Austrálie 15.01 

Saúdská Arábie 14.45 

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ 14.44 

Rusko 11.36 

Jižní Korea 11,33 

Nizozemsko 8,44 

Japonsko 8,37 

Německo 7,75 

Malajsie 7,41 

Jihoafrická republika 7.40 

Finsko 7,27 

Rakousko 7.10 

Čína* 7,07 

Nový Zéland 6,66 

Norsko 6,52 

Řecko 5,28 

Itálie 5.13 

Spojené království 5.12 

Španělsko 4,90 

Turecko 4,44 

Francie 4,36 

Švýcarsko 4.16 

Mexiko 3,33 

Indonésie 2.16 

Brazílie 1,95 

Indie 1,69 

2) Doprava u emisí tvoří podíl na produkci CO2 v EU asi 25 %, z toho 71,1 % automobilová doprava (vč. nákladní) – osobní asi 60 %, těžké nákladní 21,7 a 11 lehké nákladní. Čtvrtinu bude tvořit dle mého i v ČR. 

Dánsko bude jistě pod průměrem a to nejen díky projektu CASTOR, který byl pozitivním návrhem systému zachycování oxidu uhličitého na světě a který byl vytvořen z prostředků 6. rámcového programu EU. V oblasti ochrany klimatu se toho hodně podařilo. Mezi lety 1990 a 2019 země snížila emise CO2 na obyvatele o 47 procent, tedy téměř o polovinu. Dánská ekonomika přitom

neustále rostla. Budují ostrovy pro větrné elektrárny, pracují s bioplyny a koncepty centrálního vytápění. To vše také díky rozumným krokům vlád, jako je i ten poslední, kdy předložila

dánská vláda parlamentu návrh, který zavádí dodatečné daně pro podniky s vysokými emisemi. Tento krok argumentují jako nezbytný pro dosažení oznámených cílů v oblasti klimatu. Nevím kdo tam také jezdí na kole .. 🙂

Česká republika bez příkras vyprodukuje ročně přibližně 12 tun CO2 na obyvatele. To je dvaapůlkrát více, než je celosvětový průměr. V České republice se produkce CO2 dlouhodobě snižuje, v současné době se pohybujeme pod 100 milionů tun CO2, přičemž podobné státy jako Belgie nebo Nizozemsko jsou většími znečišťovateli. V tomto čísle je obsažena veškerá produkce, tedy i jiná než je spalování fosilních paliv. Dánsko má ale produkci CO2 asi 28 milionů tun. Rakousko je asi na našich dvou třetinách.