Střet zájmů, kam oko dohlédne

/TOMÁŠ FÜRST/

V uplynulých dvou letech čelila Přírodovědecká fakulta, zejména její děkan, kobercovému náletu ze strany rektorátu, ředitelů center a jejich spolupracovníků (latinsky kolaborantů). Po celou dobu se fakulta urputně bránila a nyní se snad začíná karta zvolna obracet. Důležitou roli v tomto obratu hraje audit, který po nehorázném útoku pracovníků RCPTM na děkana pomocí nelegálních tajných nahrávek a po mimořádném zasedání ASUP zadal samotný rektor. Nejen, že se nepotvrdilo ani jedno z domnělých porušení zákona, šikany, mobbingu, bossingu a kdovíčeho ještě, z čeho celé dva roky našeho děkana všude možně obviňovali rektor, prorektoři, ředitelé center a jejich spolupracovníci. Ještě k tomu se ukázalo, že předpisy jsou závažně a soustavně porušovány zejména na jejich straně! 

Audit bude jistě centrem pozornosti debaty na univerzitě několik příštích měsíců. Jeho výsledky jsou zdrcující a v tuto chvíli nelze zcela dohlédnout všech důsledků. Nastává ale doba otevřít otázku, jak jsme se mohli v takovém maléru ocitnout. Klíčovou součástí každého poctivého pokusu o odpověď musí být slovní spojení „střet zájmů“.

Na mnoha univerzitách na západ od nás mají problematiku střetu zájmů rozpracovanou velmi podrobně. Pro inspiraci jsem se obrátil na Northwestern University v Evanstonu, kde jsem [1] měl to štěstí strávit celý akademický rok. THE University Ranking, které má vedení UP tak rádo, umisťuje Northwestern University na 22. příčku (před všechny univerzity v EU), je tedy jistě dobré nahlédnout, jak se na tuto problematiku dívají naše vzory. Čtrnáctistránkový manuál definuje střet zájmů jako „situaci, kdy finanční, profesionální či jiné osobní zřetele mohou přímo či nepřímo ovlivnit úsudek při výkonu jakékoliv činnosti“ [2] pracovníka univerzity. Následují podrobnosti, jak se střetu zájmu vyhnout. Hned první odstavec praví: „Z důvodů zamezení střetu zájmů nikdo nesmí být v pozici, ve které jedná či rozhoduje jménem univerzity, pokud jeho finanční či osobní zájem může přímo či nepřímo ovlivnit jeho činnost.“ Skvělý příspěvek na tohle téma na dŽurnálu už jednou zazněl od Tomáše Opatrného. Pojďme se touto optikou podívat na situaci na naší univerzitě. Nelze než konstatovat střet zájmů, kam oko dohlédne.

Právní oddělení

 • Vedoucí právního oddělení je zároveň pracovnice RCPTM. Bývalý ředitel RCPTM dle vlastních vyjádření podal několik žalob na univerzitu. Čí zájmy bude právní oddělení v těchto sporech hájit? 
 • Vedoucí právního oddělení je zároveň životní partnerkou člověka, který podal žalobu na mnoho členů jedné z kateder Přírodovědecké fakulty. Právní oddělení jí vedené výrazně zkomplikovalo snahu fakulty poskytnout svým zaměstnancům právní pomoc, dokonce podnikalo právní kroky proti tajemnici fakulty a novému vedoucímu katedry, kteří se snažili situaci řešit.
 • Další zaměstnanci právního oddělení pracují zároveň na CRH nebo RCPTM. 

Chování vedení UP v případu Nature Communications

 • Prorektor Banáš (který organizoval „nezávislé“ přeměřování vzorků, ze kterých údajně vzešly podezřelé grafy v článku pro Nature Communications) je dlouholetým spolupracovníkem autorů podezřelé publikace.
 • Otázky do přeměřování formuloval manžel jedné z autorek podezřelého článku.
 • Přeměřováním byli osloveni zahraniční vědci, kteří mají s autory článku společné publikace a/nebo společné obchodní zájmy.
 • Prorektorka Ulrichová – členka správní rady RCPTM – podepsala „právní epos“ odmítající poskytnout data k podezřelým článkům.
 • Autorem právního eposu je zaměstnanec právního oddělení, které je řízeno pracovnicí placenou RCPTM.

Vzájemné odměňování

 • Rektor obdržel od bývalého děkana PřF Ivo Fréborta jednorázovou odměnu v době, kdy se na PřF volilo nové vedení. Ivo Frébort děkanem zvolen nebyl. Jak taková odměna ovlivní ochotu rektora za zády nově zvoleného děkana konspirovat s řediteli center na rozdělení fakulty? Jak taková odměna ovlivní ochotu rektora předat Etické komisi podnět, který se týkal „chybně“ vykázaných editoriálů Ivo Fréborta? 

Provázanost s firmami

 • Bývalý děkan PřF Ivo Frébort zaměstnal na pozici tajemnice Janu Zimovou, jejíž životní partner byl členem představenstva firmy AlfaProjekt, která pro UP realizovala zakázky.
 • Radek Zbořil ve výzkumu přímo používá nebo testuje materiál vyráběný a prodávaný firmou, kterou spoluvlastní. Tento jasný střet zájmů ovšem není v publikacích, které tento výzkum reportují, deklarován.

Akademický klientelismus a ostatní taxonomicky neurčité střety zájmů

 • To, že se někteří vedoucí výzkumných skupin a/nebo center automaticky připisují na všechny publikace svých podřízených, je také znakem střetu zájmů.
 • Manželka (naštěstí již bývalého) senátora Pavla Šaradína – hlasitého bojovníka za vznik vysokoškolského ústavu – pracuje jako PR specialistka na obou centrech, RCPTM i CRH.
 • Bývalý děkan Ivo Frébort byl v ukázkovém střetu zájmů, když zastával zároveň funkci děkana a zároveň funkci ředitele CRH. Sice „pověřil vedením“ Marka Šebelu, ale ředitelem zůstal. Během svého působení navrhoval takové dělení peněz, které oběma centrům vyhovovalo. 

Jistě by se v tomto neslavném seznamu dalo ještě dlouho pokračovat. Jedním z prvních kroků nového senátu UP by mohla být poctivá debata o tom, jak se s tímto palčivým tématem vyrovnat. Domnívám se, že důsledné odstranění střetu zájmů by pomohlo naší univerzitě začít se zvolna vynořovat z problémů, do kterých se propadla činností rektorátu a ředitelů center – a nečinností akademického senátu, který je měl při tom propadání kontrolovat.


[1] Díky laskavé podpoře Fulbrightovy komise jsem mohl strávit na NWU celý rok. Byl to můj nejlepší rok na akademické půdě a kdo ví, co bych dnes dělal, kdybych už tehdy věděl, kam se moje domovská instituce řítí.

[2] Volně přeloženo z původní definice „Conflict of Interest: a situation in which an individual’s financial, professional, or other personal considerations may directly or indirectly affect, or have the appearance of affecting, the individual’s professional judgment in exercising any Northwestern duty or responsibility.“