Bossing, mobbing, diskriminace: kontrola Inspektorátu práce

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ, TOMÁŠ OPATRNÝ/

Proslýchalo se u nás, že pracovištěm obcházejí kontroloři z Inspektorátu práce. Po jejich odchodu zbyla šuškanda, co asi našli. Nás to zajímalo z několika důvodů:

  • V lednu nechal rektor svolat mimořádné zasedání univerzitního senátu[1] – tématem byl zejména dvouminutový sestřih tajně pořízené nahrávky.[2] Krom toho si tam bývalý generální ředitel RCPTM celkově stěžoval na šikanu a bossing ze strany děkana – prý věc již prošetřuje inspektorát práce. Byli jsme tedy zvědaví, jak tato věc dopadla.
  • Na jednoho z nás  (TO) přišlo podání k etické komisi.[3] Signatáři v žádosti o prošetření píší: „Dle našeho názoru nese chování prof. Opatrného dokonce prvky bossingu a stalkingu a žádáme proto i prošetření takového chování Inspektorátem práce a Právním oddělením Univerzity Palackého“. Vzhledem k tomu, že rektor ochotně předal podání etické komisi, zajímalo nás, zda zaúkoloval též Inspektorát práce a s jakým výsledkem.
  • IŽF se svého času (2016) velmi angažovala v případu neprodloužení smlouvy prof. Vičarovi děkanem filozofické fakulty  Jiřím Lachem[4] a v tomto rámci též kritizovala na fakultě  zavedenou, poměrně neprůhlednou praxi udělování pracovních úvazků – někomu na dobu určitou, někomu na dobu neurčitou. Zajímalo ji tedy, zda se nálezy  týkaly i těchto bodů. 

To, že je nějaký protokol o inspekci hotový, jsme se dozvěděli z diskuse na UP Reflexi. Rozumovalo se tam, kde ten protokol je a koho o něj požádat.  Prorektor Lach, který sice do diskuse vstoupil, na výzvy ke zveřejnění protokolu ovšem nereagoval.  Jeden z diskutujících nás poučoval: „Vážení, pláčete velice dobře a intenzivně, ale na špatném hrobě. Protokol o kontrole vydal Inspektorát práce a ne Univerzita Palackého, t.j. povinným subjektem není ani pan prorektor, ani univerzita, ta nemá co vydávat.“ Jak se věci mají? Rozhodli jsme se to zjistit experimentálně. Poté, co TO o protokol zdvořile požádal prorektora a byl zdvořile odmítnut, řekli jsme si o materiál přes zákon o svobodném přístupu k informacím.  Chceme protokol s tím, že citlivé osobní údaje budou začerněné. TO požádal univerzitu, IŽF se obrátila na Inspektorát práce. TO poslal žádost o týden dříve, dostal však odpověď o týden později než IŽF, která protokol obdržela v podstatě obratem. TO přiznává, že na IŽF po tu dobu žárlil, zadostiučiněním mu však bylo, že odpověď pro něj obsahovala i osmistránkový právní rozbor.

Bylo zajímavé si srovnat výsledky. Oba subjekty shodně začerňovaly jména a data narození, našly se však i odlišnosti. Inspektorát se rozhodl začernit spisovou značku a číslo jednací, univerzita naproti tomu považovala za vhodné začernit termíny jako „předseda Koordinační odborové rady“, „generální ředitel RCPTM“, „děkan Přírodovědecké fakulty UP“ či názvy kateder. 

Z dokumentů jsme se pak dozvěděli toto:

  • Inspektorát zjišťoval možný bossing, mobbing a diskriminaci na RCPTM a na PřF.  V protokolu se dočteme: „Z poskytnuté součinnosti dotazovaných zaměstnanců a jejich odpovědí na otázky nevyplynulo, že u kontrolované osoby dochází k diskriminaci, bossingu nebo mobbingu v oblastech, na které byli zaměstnanci dotazováni...“  Téma pro mimořádné zasedání univerzitního senátu tedy v tomto případě k potvrzení podezření nevedlo.
  • Nedočteme se tam o žádném pochybení ze strany přírodovědecké fakulty. To potěšilo zejména TO, kterému rektor i oba prorektoři z filozofické fakulty co chvíli dávají najevo, jak jeho fakultu považují za semeniště nepravostí. 
  • Z textu  pak, zdá se, plyne, že „bossing a stalking“ ze strany TO se neprošetřoval. Vypadá to tedy tak, že tuto věc nechal rektor šetřit pouze etickou komisí a nikoliv inspektorátem práce.
  • V části týkající se filozofické fakulty pak najdeme výčet pracovních smluv (týká se to i IŽF), kde byl dohodou prodloužen pracovní poměr na dobu určitou v rozsahu přesahujícím zákonem  stanovenou maximální dobu trvání pracovního poměru na dobu určitou. V podstatě se řetězily smlouvy na dobu určitou místo toho, aby se podle pravidel přešlo na smlouvu na dobu neurčitou. Jedná se  o dohody uzavírané tehdejším děkanem Lachem. Inspektorát práce věc uzavírá slovy: „Tímto jednáním kontrolovaná osoba porušila § 39 odst. 2 zákona č. 262/2006, zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů.

Specifický režim nakládání filozofické fakulty se svými zaměstnanci za doby předchozího děkana vedl k nedávné omluvě prof. Vičarovi, který se nedal a bojoval.[4] Co bude dál? Nechá rektor svolat další mimořádný senát, aby to s ním probral?  Nařkne se Inspektorát práce z jednostranného pohledu a nadržování? 


[1]                https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202020-01-22.pdf 

[2]                Viz https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/13/ucho/ , https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/01/11/v-rychlosti-nahravka-ktera-bude-projednavana-na-mimoradnem-zasedani-akademickeho-senatu-up/

[3]                https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/06/23/bossing-stalking-diskriminace-eticky-verdikt/

[4]                https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/07/13/ff-up-se-omlouva/