Investice do excelence

/TOMÁŠ FÜRST/

Dle Zákona o svobodném přístupu k informacím jsem požádal Univerzitu Palackého o anonymizovaný seznam zaměstnanců Catrin, výši jejich úvazků a celkovou hrubou mzdu (včetně odměn, příplatků a osobních ohodnocení), která byla každému vyplacena za rok 2021. Informace jsem dostal ve formě několika tabulek naskenovaných do PDF dokumentu, ale po pár desítkách minut přepisování čísel do excelu jsem data převedl do strojově čitelného formátu.

Níže přináším svoji analýzu získaných dat a několik komentářů.

Jako první bod hlásím, že kritické masy bylo a nebylo dosaženo, protože to dosti závisí na tom, co je to kritická masa. Na Catrin bylo ke 31. prosinci 2021 zaměstnáno celkem 207 lidí. Rozdělení výše úvazků je uvedeno v tabulce níže:

 výše úvazku [%]počet lidí [excelent]
 105
 208
 255
 306
 404
 5018
 607
 706
 754
 8011
 100122
celkem 196

Dále mi bylo sděleno, že na ústavu pracují čtyři lidé s úvazkem mezi 0.05–0.5, čtyři lidé s úvazkem 0.55–1.0 a tři lidé s úvazkem 1.1–1.2. Těchto 11 lidí bylo uvedeno zvlášť, protože hrozilo riziko, že by bylo možné je identifikovat, kdyby byla sdělena přesná výše jejich úvazku. Celkový počet úvazků na ústavu tedy dosahuje přibližně 163, na plný úvazek pracuje na ústavu asi 126 lidí.

Nejzajímavější je samozřejmě rozdělení příjmů. Oněch 11 lidí uvedených zvlášť v této chvíli uvažovat nebudeme, protože nemáme jejich individuální data. Výši mzdy za rok 2021 všech ostatních 146 osob zobrazíme následovně. Každý hrubý příjem podělíme výší úvazku ke 31. 12. 2021 a takto získané (srovnatelné) údaje zobrazíme ve skupinách dle výše úvazku. Černou vodorovnou úsečkou je v každé kategorii vyznačen medián v dané skupině úvazků, osa y je v milionech korun českých. Jsem si vědom toho, že se u některých pracovníků mohla výše úvazku měnit během roku, případně mohli být zaměstnáni jen po část roku. Univerzita se ovšem rozhodla mi data poskytnout v tomto formátu, nic chytřejšího s nimi dělat nelze.

Pozoruhodné jsou odlehlé body v kategorii zaměstnanců s menšími úvazky. Jedná se patrně o excelenty, kteří mají další úvazky na jiných institucích. Tři rekordní sumy jsou 2.58, 2.85 a 3.36 milionů korun za rok 2021 po přepočtení na celý úvazek. Nejvyšší z těchto částek převyšuje plat prezidenta České republiky. Částku milion korun ročně (přepočtenou na celý úvazek) převyšuje na ústavu asi 36 lidí.

Je teoreticky možné, že některé odlehlé body v horní části grafu vznikly tak, že danému pracovníkovi byl ke konci snížen úvazek a že jsem tedy celkovou hrubou mzdu vydělil úvazkem, který měl daný pracovník v prosinci, ačkoliv v předchozích měsících mohl mít úvazek vyšší. Není to však příliš pravděpodobné, a navíc stejné zkreslení může vzniknout i na opačnou stranu.

Když uspořádáme přepočtené výše úvazků od nejmenšího po největší, dostaneme tuto řadu korálků:

Červené korálky jsou přepočtené na celý úvazek, modré korálky jsou skutečné částky odpovídající skutečným úvazkům. Osa y je v milionech korun českých. Ani v jednom grafu není uvedeno oněch 11 lidí vykázaných zvlášť, protože k nim nemáme individuální hodnoty. Bylo by samozřejmě zajímavé srovnat tento graf s rozložením mezd na jiných součástech UP, tuto aktivitu však přenechám jiným, domnívám se, že například různé odborové organizace by mohly tímto směrem pátrat.

Zbývá nám analyzovat oněch 11 datových bodů uvedených v částečně agregované formě, které uvádím v tabulce níže:

uvazek od [1]uvazek do [1]pocet [excelent]mzda [Kc]
0.050.541 488 393
0.55142 493 571
1.11.235 729 849

Otázka je, jak v tomto případě odhadnout rozptyl mezd v dané kategorii. Kdybychom v každé kategorii vydělili celkovou částku průměrným úvazkem v dané kategorii (odhadnutým jako polovina minima plus maxima rozmezí úvazků) a počtem lidí v dané kategorii, dostali bychom následující částky: 1.35 milionů v kategorii úvazků 0.05–0.5, 0.80 milionů v kategorii úvazků 0.55–1 a 1.66 milionů v kategorii úvazků 1.1–1.2. To je odhad za předpokladu minimální (nulové) variability v rámci skupiny. 

Jak udělat odhad za předpokladu maximální variability ve skupině? Například tak, že budeme předpokládat, že drtivou většinu peněz v dané kategorii obdržel ten zaměstnanec s minimálním úvazkem a ti ostatní dosáhli jen na minimální mzdu (ovšem vyplácenou po dobu celého roku, což je asi 200 tisíc korun na celý úvazek). Tento odhad s extrémní variabilitou by vedl k roční hrubé mzdě ve výši 23.7 milionů v první kategorii, 3.44 milionů ve druhé a 4.75 milionů ve třetí kategorii. První z těchto tří částek je zjevně absurdní (způsobená dělením malinkým úvazkem 0.05), obě zbývající jsou již srovnatelné s poměry, které na budoucích jednotkách Catrin panovaly před příchodem současného děkana PřF, a tedy realistické. Skutečnost pro oněch 11 pracovníků se tedy téměř jistě pohybuje někde mezi oběma výše spočtenými mantinely.

Dalším zajímavým aspektem této sondy do hospodaření s penězi daňových poplatníků je fakt, že mnozí excelenti mají další podobné úvazky na spřátelených jednotkách jiných univerzit či ústavů akademie věd. Tento systém představuje jakousi metastázu vzájemného připisování na publikace – teď už se vzájemně „připisuje“ přímo na výplatní pásky. Jev je natolik zajímavý, že mu věnuju samostatný článek. Samozvaní investigativci v řadách čtenářů mohou mezitím zapátrat, ve kterém akváriu na Biofyzikálním ústavu Akademie věd plave „ribicka neonka“.

Celková částka vyplacená za mzdy v roce 2021 činila na Catrin asi 116 milionů korun. Catrin obdržela od zbytku univerzity v roce 2021 více než 50 milionů korun navíc [1], nad rámec schváleného rozpočtu. Akademická obec tedy může nyní posoudit, jak výhodně tyto finanční prostředky investovala. 

——————-

[1] Mnoho lidí se mě ptá (někteří poněkud zvýšeným hlasem), kde jsem vzal tento odhad 50 milionů korun nad rámec rozpočtu. V zápisu z porady vedení UP č. 18/2021, která se konala 10. listopadu, rektor informoval, že Catrin dostane 4 825 tis. z FPP. 

Dále se v tomto zápisu hovoří o částce 20 milionů korun na mzdy pracovníků Catrin, kde prý je „domluva, že prostředky z FPP bude Catrin vracet do CJ“. O této částce i o jejím plánovaném vracení hovoří i zápis číslo 21/2022 ze zasedání Akademického senátu Univerzity Palackého v Olomouci dne 23. března 2022. Mimořádně zajímavý je v tomto směru i zápis číslo 22/2022 ze zasedání ASUP ze dne 20. dubna 2022, kde se u stejné částky již nehovoří o investici do mezd, ale o investici do přístrojů (a potom taky o nejlepším vědomí a svědomí). O případném vracení se mluví již mnohem méně určitě. Vůbec by mě zajímalo, jak daleko Catrin s tím vracením je. Pro účely tohoto odhadu realisticky předpokládám, že vráceno nebylo nic (a taky nikdy nebude). 

Dále víme o částce 38.8 milionů, kterou dle dopisu rektora č.j. UPOL-191503/9100-2021 zaplatil rektorát za Catrin v rámci úhrady nákladů PřF.

Součtem všech výše zmíněných částek dospějeme přibližně k sumě 64 milionů korun. Částku 50 milionů jsem uvedl již dříve v článku pro dŽurnál a ze strany excelentů jsem jako reakci zaznamenal pouze ad hominem útoky plus několik argumentů typu „vy zase bijete černochy“ – nikdo výši částky nerozporoval.