Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci, Prof. Martinu Procházkovi

Na vědomí:  Česká konference rektorů; Ministr školství, mládeže a tělovýchovy, Mgr. Petr Gazdík 

Vážený pane rektore,

již několik let se znepokojením sledujeme události na Univerzitě Palackého v Olomouci v souvislosti s případy závažného porušování etiky vědecké práce a konfliktem ohledně vzniku a fungování vysokoškolského ústavu CATRIN, jehož některých pracovníků se ona etická pochybení přímo týkají. V této souvislosti nás ještě větším znepokojením naplňují nedávné bezprecedentní útoky na některé zvolené zástupce orgánů akademické samosprávy. Konkrétně se jedná o děkana Přírodovědecké fakulty UPOL Martina Kubalu, na kterého byl mimo jiné podán podnět (adresovaný i ministrovi školství) vyžadující nejmenování do funkce, a na senátora Akademického senátu UPOL a člena Dozorčí rady CATRIN Michala Botura [1].

Za oběma těmito útoky stojí vedení Základní organizace Vysokoškolského odborového svazu CATRIN [2]. Domníváme se, že se v těchto případech jedná o účelovou kampaň, která má zastrašit případné kritiky fungování CATRIN a je primárně vedena snahou odstranit děkana, který se v minulosti soustavně zasazoval za zodpovědné, důsledné a transparentní řešení etických kauz pracovníků vysokoškolského ústavu CATRIN.  V této souvislosti také připomínáme, že se tak děje v situaci, kdy oficiální vedení ústavu CATRIN soustavně odmítá a relativizuje jakákoli pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN, ačkoliv tato byla několikrát jednoznačně stvrzena etickými komisemi [3]. Zmíněné útoky činovníků CATRIN na zástupce orgánů akademické samosprávy tak velmi nepříjemným způsobem připomínají jednu z mediálně nejznámějších kauz na UPOL spojenou s podezřením, že student doplatil na svoje upozornění na podvod, a která kulminovala dokonce útoky na tehdejšího předsedu Etické komise UPOL prof. Indráka [4].

Jsme přesvědčeni, že nestranné, důkladné a transparentní prošetřování veškerých podezření z neetického jednání ve vědecké práci je standardní součástí samoregulačních mechanismů vědy a ve skutečnosti nemůže žádnou univerzitu ani výzkumnou instituci trvale poškodit. Naopak, pověst a dobré jméno univerzity jsou zásadním způsobem v sázce tehdy, když široká akademická veřejnost nabývá dojmu, že jsou problémy etické integrity vědy systematicky popírány, bagatelizovány či zametány pod koberec, a že ti, kdo na tyto problémy upozorňují, jsou vystavováni nepříjemným osobním útokům bez rázné a účinné ochrany ze strany instituce. Apelujeme tímto na vedení UPOL, aby se k těmto problémům postavilo zodpovědně, a tím vyslalo jasný signál ohledně hodnotového směřování UPOL a ohledně toho, co je a co není v životě akademické obce akceptovatelné.

Za signatáře:

Prof. Radim Beránek, Institut für Elektrochemie, Universität Ulm

Prof. Václav Hořejší, Ústav molekulární genetiky AV ČR

Jménem Asociace děkanů přírodovědných fakult:

doc. Jan Hradecký, děkan, Ostravská univerzita, Přírodovědecká fakulta

doc. Tomáš Kašparovský, děkan, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

prof. Pavel Kozák, děkan, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Fakulta rybářství a ochrany vod

doc.Jan Kříž, děkan, Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

doc. Mirko Rokyta, děkan, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta

prof. Hana Šantrůčková, děkanka, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Přírodovědecká fakulta

doc. Michal Varady, děkan, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta

prof. Jiří Zima, děkan, Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta

doc. Miloš Železný, děkan, Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta aplikovaných věd

K dopisu se dále připojili:

Prof. Vladimír Baumruk, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Prof. Jiří Damborský, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, člen Učené společnosti

Prof. Ingeborg Fialová-Fürstová, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. Bohuslav Gaš, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy

Prof. Milan Gelnar, Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity

Prof. Martin Hof, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, člen Učené společnosti

Prof. Josef Jařab, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

Prof. Jan Kratochvíl, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Prof. Jaromír Leichmann, Přírodovědecká fakulty Masarykovy univerzity

Prof. Vladimír Mareček, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Prof. Zdeněk Němeček, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Dr. Milan Orlita, Laboratoire National des Champs Magnétiques Intenses, CNRS, Grenoble

Prof. Tomáš Polívka, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Prof. Blanka Říhová, Mikrobiologický ústav AV ČR, členka Učené společnosti

Prof. Zdeněk Samec, Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR

Prof. Juraj Ševčík, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého

Prof. Jan Trlifaj, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy, člen Učené společnosti

Prof. František Vácha, Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Prof. Jan Valenta, Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

[1]         https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-jednani-AS-PrF-09-03-2022-signed.pdf   Podnět na doc. Botura již Etická komise UPOL uzavřela s tím, že se doc. Botur žádného eticky závadného jednání nedopustil; https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/04/19/eticke-podani-na-michala-botura/

[2]         https://odbory.catrin.com/vedeni-zo-vos/

[3]       https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/02/05/nedoslo-k-etickym-pochybenim/; https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/08/26/olomoucka-historie-kde-je-pravda-a-kdo-lze-byl-potrestan-whistleblower/

[4]         https://vedavyzkum.cz/blogy-a-komentare/vaclav-horejsi/afera-v-olomouci-kde-je-pravda;https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/08/26/olomoucka-historie-kde-je-pravda-a-kdo-lze-byl-potrestan-whistleblower/;https://www.dzurnal.cz/index.php/2019/09/02/skolitel-zboril-vs-student-gregor-doplneni/; https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-univerzita-palackeho-radek-zboril-zmanipulovani-dat-vedecky-clanek-eticka-komise.A190615_482616_olomouc-zpravy_stk; https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/olomouc-spory-vedcu-univerzita-palackeho-karel-indrak-eticka-komise-rezignace.A191025_510308_olomouc-zpravy_stk