Rychlá odpověď na prvotní reakci rektora

/MICHAL BOTUR/

Rektor Univerzity Palackého v Olomouci zveřejnil 1.prosince svou prvotní reakci na mnou předložený návrh, kterým byl zahájen proces odvolávaní rektora univerzity. Je pozitivní, že s rektorem dokážeme čas od času najít shodu – a to dokonce i ve velmi zásadních věcech. V tomto případě jsme za jedno v tom, že probíhající diskuse testuje naši schopnost kriticky myslet. Vážená akademická obec je opravdu zavalována mnohostránkovými dokumenty, a v nich lze nalézt všechna možná stanoviska. Zorientovat se v nich zabere čas, kterého se nikomu nedostává. Jenomže nalézt pravdu, nebo se k ní alespoň efektivně přibližovat, je nyní už v životním zájmu univerzity. Postupovat při ověřování faktů lze analogicky k příkladům uvedených například zde. Kdo jiný, než vysokoškolští učitelé a studenti by měli být schopni si projít odkazy na zdrojové materiály a sámi na základě nich posoudit, zda-li je posuzovaný výrok pravdivý či nikoliv ?

„Pravda“ a „pravdivost“ jistě může mít mnohovrstevnatou filozofickou podstatu, čehož je si akademická obec dobře vědoma, přesto přes veškeré interpretační a názorové roviny existuje často elementární shoda nebo rozpor tvrzeného s realitou a na této shodě je nutno trvat. Uvedu příklad.

Ve svém podání tvrdím, že „Rektor porušil řád nakládaní s majetkem, když proti vůli děkana PřF (nesoucího hmotnou odpovědnost) zpřístupnil majetek PřF k užívání zaměstnancům CATRIN“ Zpřístupněním budov a majetku svěřeného PřF zaměstnancům CATRIN tímto porušení jistě je (stačí si patřičnou normu přečíst). Rektor na to kontruje „AS PřF UP i pan děkan přijali několik usnesení a explicitně se zavázali (písemně), že zaměstnanci vysokoškolského ústavu budou moci využívat infrastrukturu a budovy jako před organizační změnou (viz např. usnesení AS PřF UP „Minimální nepodkročitelné požadavky“ či písemný závazek děkana PřF UP z podzimu 2019 o stabilizaci strategických projektů).“ Jenomže toto je čirá fabulace a neodpustitelná lež. Děkan PřF ani AS PřF se nikdy k ničemu podobnému nezavázali a do poslední chvíle (naposledy opakovaně na zasedání AS UP dne 30.9.2020) upozorňovali, že bez schválených Technických (nebo obdobných) dohod PřF UP majetek svěřený k užívání sdílet nemůže, a proto ani nebude. Je neodpustitelné, že se rektor dopouští takovéhoto “trumpování“, zneužívá prestižní funkce rektora a manipuluje s míněním akademické obce. Autorita rektorské funkce by málokoho přiměla očekávat, že rektor nebude pravdomluvný. My, kteří své texty nemůžeme orazit vznešeným razítkem jeho magnificence, musíme chodit po fakultních senátech, scházet se ve volném čase s kolegy a každou jedinou lež rektora tisíckrát vyvracet. Podobnými nepravdami je text rektora prosetý.

V přiloženém dokumentu se pokouším s rektorovou oponenturou vypořádat. Žlutou barvou jsem vyznačil pasáže, které považuji za sporné, uvedeny bez podstatného kontextu nebo nějakým způsobem manipulující. Červeně vyznačené pasáže jsou výroky, které jsem vyhodnotil jako prokazatelně nepravdivé. V komentářích je zdůvodnění, které se opírá o přílohy dostupné na vnitřní síti pouze zaměstnancům univerzity (naprostá většina z nich již byla zveřejněna). 

Mé podání je koncipováno směrem shora dolů od nejzávažnějších pochybení. Rozkouskováním na jednotlivá tvrzení v rektorově reakci občas došlo k zpřetrhání kontextu původního materiálu, doporučuji i na toto brát zřetel. 

Nepochybuji, že v mé obsáhle reakci bude možnost najít sporný bod nebo i chybu, přesto bychom k textu neměli přistupovat způsobem: „protože je chyba na straně 15, je celá argumentace neplatná“.

PŘÍLOHY: upolomouc.sharepoint.com/sites/Plohy-nvrhnaodvolnrektora (je třeba kliknout v levé liště na „Dokumenty“, dostupné jsou pouze akademické obci Univerzity Palackého v Olomouci)