Slaměný panák prorektora Opatrného

/JAKUB NAVAŘÍK/

Pozorně jsem si přečetl příspěvek pana prorektora Opatrného ze dne 3. 2. 2022 [1] a byl jsem poměrně překvapený tím, že jako prorektor Univerzity Palackého z celého mého textu [2] vybírá pouze krátký úsek, který navíc zjevně dezinterpretuje. Domnívám se, že pan prorektor užívá argumentačního faulu známého jako „slaměný panák“. Jedná se o situaci, kdy si diskutující vytvoří vlastní zkreslenou verzi oponentova postoje a následně proti ní rozsáhle argumentuje. Smyslem této manipulativní techniky je obvykle odvedení pozornosti od mnohem závažnějších témat nastíněných oponentem [3]. 

„Slaměného panáka“ spatřuji v tom, že pan prorektor v úvodu sice cituje krátký úsek z mého textu, avšak následně diskutuje něco úplně jiného. Citovaný úsek v mém původním textu zní: „…velká část akademické obce pochopila, že k falšování dat žádným zaměstnancem CATRIN nikdy nedošlo. K tomuto závěru dospěly také všechny redakce (po pečlivém a především nezpochybnitelně nezávislém vlastním vyšetřování).“ Mluvil jsem tedy konkrétně o tom, že nedošlo k falšování dat, zatímco pan prorektor mluví obecně o porušování Etického kodexu UP [4], což zcela jistě není totéž. Zdroje, které pan prorektor uvádí lze navíc považovat za značně zavádějící, neboť neobsahují žádnou specifikaci, koho či čeho se nálezy Etické komise PřF UP týkají, a můžeme si tak do nich dosadit v podstatě libovolný příběh [5] [6]. I pokud na argumentaci s takto vratkými zdroji přistoupím, tak musím uvést, že je z nich patrné, že údajná etická pochybení se z naprosté většiny netýkají problematiky falšování dat, nýbrž údajného střetu zájmů autorů či problematiky uchování dat, což je ovšem problematika doposud nevyřešená na úrovni celé UP a neexistuje žádná norma, která by jednoznačně definovala správný postup. Jakékoliv zmínky o falšování dat nejsou ničím doložené a sama Etická komise PřF UP výslovně uvádí, že se jedná o pouze její názor [6]. Dále z těchto zdrojů přímo plyne, že externí specialisté v oboru Mössbauerovy spektroskopie, kteří byli osloveni Etickou komisí, podezření na manipulaci s daty odmítli (shodně s redakcemi časopisů). Nové a nové otevírání tohoto konkrétního tématu tak nemůže být hodnoceno jinak, než účelové „mlácení prázdné slámy“.

I další argumenty pana prorektora stran odborného vyšetřování redakcemi časopisů jsou zavádějící. Cituji: „Není zřejmé, na jaké otázky redakce odpovídají, nevíme, jaké informace dostaly.“ Přímo ze zdrojů, které sám pan prorektor uvádí [7], je však známo, že redakce kontaktoval sám děkan PřF (mám k dispozici nezačerněnou verzi). Z emailu editora se navíc zdá, že děkan redakcím nepravdivě sdělil, že Univerzita Palackého identifikovala podvod a žádal retrakci, tedy jménem UP dost možná sdělil redakcím něco naprosto jiného, než mu doporučila Vědecká rada PřF [8]. To by bylo samo o sobě značně znepokojivé. 

Ve svém textu se však pan prorektor Opatrný uchýlil i k dalším argumentačním faulům. Těchto se dopustil, když zjevně účelově citoval pouze druhou větu usnesení kolegia ředitele CATRIN [9]. Navodil tak mylnou představu, že kolegium převzalo aktivní roli v posouzení otázky, zda byla či nebyla falšována data v dotčených publikacích. Přitom první věta jasně říká: „Ve věci (následuje výčet dotčených článků) se kolegium ředitele CATRIN přiklání ke stanoviskům nezávislých externích odborníků a redakcí dotčených časopisů, která ve všech případech odmítla pochybení z hlediska publikační etiky či etiky vědecké práce (scientific misconduct) v souvislosti s výše zmíněnými články.“ Tím tato věta staví druhou větu „Kolegium ředitele tak konstatuje, že v současné době neexistují indicie o pochybení z hlediska integrity a etiky vědecké práce u zaměstnanců CATRIN UP.“ do zcela jiného kontextu, jelikož ta je důsledkem věty první, na kterou navazuje. Plná citace usnesení by však pochopitelně nepasovala do argumentace pana prorektora.

Etická samoobsluha

Ve své odpovědi dále pan prorektor Opatrný označuje procesy proběhnuvší na UP jako etickou samoobsluhu a nepřímo vyzdvihuje postup, jaký zvolila Mendelova univerzita v Brně při vyšetřování kauzy manipulace s daty v týmu prof. Adama. Tady musím s panem prorektorem jednoznačně souhlasit. I já se domnívám, že postup Mendelovy univerzity v Brně by nám měl být příkladem. Proč? Pro potřeby prošetření možných pochybení v konkrétních publikacích byla sestavena nezávislá mezinárodní komise složená z uznávaných odborníků v dané oblasti [10]. To je opravdu velký rozdíl oproti naší univerzitě, kde podezření na publikační pochybení prošetřovaly komise složené z neodborníků. Při vší úctě ke všem členům Etických komisí UP jsem toho názoru, že možné pochybení například v oblasti Mössbauerovy spektroskopie nemůže – z logických důvodů – odborně posoudit například specialista na stonožky. Domnívám se tak, že etické komise naší univerzity jsou téměř jistě schopny posuzovat porušení etického kodexu naší univerzity ve všech ostatních oblastech, avšak případná publikační pochybení by měli posuzovat výhradně odborníci tak, jako to udělala právě zmiňovaná Mendelova univerzita.

Konečně mi dovolte zde upozornit ještě na jednu zásadní skutečnost, která dle mého názoru našim etickým komisím stále brání v efektivním fungování a jejich členy vystavuje potenciálnímu riziku útoků. Tou je již výše zmíněná neexistence jasných pravidel či norem definujících požadavky a zodpovědnost při ukládání dat a způsob nakládání s daty na UP (tzv. data management policy). Jak může etická komise posuzovat, zda je s daty nakládáno správně, či nikoliv, když neexistují jasná pravidla? Jak mohu já sám vědět, že s daty nakládám správně a že někdo jiný nebude mít odlišný názor? Z takového „legislativního vakua“ pak vznikají spory, někdy i vzájemné útoky a osočování, jak jsme tomu svědky i nyní. Pokud již několik let víme, že tu tento problém je, proč ještě není vyřešen [11]? 

Pohrdání redakčními principy

Další manipulativní nástroj prorektora Opatrného spočívá v tom, že se snaží vytvořit pocit, že není zřejmé kdo, proč a jak komunikoval s redakcemi, dále co, kdy a kde uvedl docent Banáš a podobně. Dost účelově přitom bagatelizuje vlastní rozhodnutí redakcí. Cituji: „…mohl jsem si pouze prohlédnout dva vytištěné e-maily… nic relevantního v nich ovšem nebylo…“.  Přímo ze zdrojů, které pan prorektor ve svém článku uvádí [7], je přitom zřejmé, že redakce časopisů provedly vlastní investigaci:

Editor ACS Sustainable Chemistry & Engineering: „After reviewing the original data sets, the narrative descriptions of data processing methods employed, and the data processing methods applied in the generation of journal figures, we find no evidence to support claims of data manipulation. As such, the journal will not be pursuing retraction or correction of these articles, and the journal considers the case closed.“

Editor Water Research: „…I have invited four experts on Moessbauer spectroscopy to evaluate the raw data, data treatment, and the published Moessbauer spectra. Based on input from these expert reviewers and my own evaluation I come to the following conclusions: 1.There is no indication of scientific misconduct and no indication of data fabrication. There is no reason for Water Research to retract the two published papers…“

Z vyjádření redakcí je tak patrné, že nejen provedly vlastní vyšetřování, ale také, že měly k dispozici dostatečné podklady. Znovu připomenu fakt, že redakce kontaktoval sám děkan PřF UP, který jistě dodal rozsáhlé podpůrné podklady pro tvrzení o falšování dat. Pohrdání redakčními principy uznávaných světových časopisů ze strany prorektora univerzity je zarážející.

Je vhodné také připomenout, že sám pan prorektor má na záležitosti zjevný osobní zájem, neboť v roli jakéhosi samozvaného žalobce, sám vypracoval hned několik posudků (ač neodborník v oblasti Mössbauerovy spektroskopie), které měly prokazovat falšování dat, přičemž rozhodnutí redakcí ukazují, že jeho dlouhodobé veřejné obviňování kolegů z podvodů bylo zřejmě neoprávněné. To by s sebou mohlo nést důsledky, a tak je motivace pana prorektora o zpochybnění závěrů redakcí zcela pochopitelná.

Odvedení pozornosti

Na závěr je třeba si položit otázku, od čeho měl „slaměný panák“ pana prorektora Opatrného odvést pozornost? Jednoduše možná od všeho ostatního, co můj text zmiňuje [2]. 

Proč se pan prorektor jako jeden z nejvyšších představitelů UP netrápí velmi závažnými skutečnostmi, které jsem ve svém příspěvku zmínil? Čím to, že se prorektor, zajímající se o všechno a o všechny z CATRIN, nezajímá o to, že děkan PřF mohl svým postupem porušit zákon a způsobit UP škodu ve výši milionů Kč, a místo toho na mne útočí „slaměným panákem“? Proč se pan prorektor nezajímá o to, že pan děkan platil z peněz daňových poplatníků žalobu na Univerzitu Palackého a její akademický senát, včetně ústavní stížnosti? Nemohla tím vzniknout, mimo reputační škody, také další finanční škoda? Nesouvisí to s tím, že pan prorektor byl v roli předsedy Akademického senátu PřF jedním ze zástupců žalující strany v tomto absurdním případu? Zdá se akademické obci v pořádku, že pan prorektor je coby člen nejužšího vedení UP současně žalobcem univerzity a jejího senátu?

Proč pan prorektor, který opakovaně, všemi dostupnými prostředky, žádá o data a informace týkající se zaměstnanců CATRIN, nepožaduje také veškerá data k problematickým publikacím pana děkana PřF? Nepřijde panu prorektorovi divné, že pan děkan akademické obci žádná zdrojová data týkající se možné manipulace s gely nikdy nenabídl? Nepřijde panu prorektorovi divné, že pan děkan již mou dřívější žádost o data označil za „šikanózní“, přestože sám dříve opakovaně prohlašoval, že poskytnutí dat je samozřejmostí a v případě podezření platí presumpce viny a důkazní břemeno a zodpovědnost má nést ten, kdo s daty přichází [12]? 

https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/02/03/k-odpovedi-j-navarika-na-otaznik-eticky/

https://www.dzurnal.cz/index.php/2022/02/01/nekolik-odpovedi-a-dva-nove-otazniky/

https://bezfaulu.net/argumentacni-fauly/utok/slameny-panak/

https://pracuj.upol.cz/fileadmin/userdata/cm/Pracuj/Eticky_kodex_2017.pdf

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FEtK-PrF-UP_usneseni_K01_komunike.pdf

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FEtK-PrF-UP_usneseni_K04_komunike.pdf

https://www.dzurnal.cz/wp-content/uploads/2022/02/DZ-priloha-2.pdf

https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis_VR_18_11_2020.pdf

https://files.upol.cz/dao/dao/8.%20Zapis%20kolegium%20CATRIN_220621.pdf?d=we5b58eafe13144f28c806394438c81fe&csf=1

10 https://www.ceitec.cz/vojtech-adam-investigation-report-pdf/f52720

11 Na základě aktivity nové paní prorektorky Plíhalové se problematika snad již řešit začne. Byla k tomuto založena pracovní skupina, která měla své první jednání 1.2. 2022, očekává se, že do konce roku by norma vzniknout mohla. 

12 https://vedavyzkum.cz/nazory-a-komentare/nazory-a-komentare/martin-kubala-hodnota-poctive-vedecke-prace