Budovy pro ústav: kde je vzít?

/TOMÁŠ OPATRNÝ/

Nejprve měl pro nový vysokoškolský ústavu postavit budovu ÚOCHB, pak pan rektor z rektorátních peněz a teď se věci mají tak, že se rektor pokouší vzít přírodovědecké fakultě čtyři budovy s tím, že jedna z nich jí zůstane ke „spoluužívání“. Mělo to proběhnout nenápadně. Aniž o tom byl informován děkan fakulty, rektor na červencovém zasedání univerzitního senátu provedl drobnou změnu: na poslední chvíli stáhl z programu původně předloženou novelu Řádu o nakládání s majetkem a nahradil ji „modernizovanou“ verzí (Novela č. 1 Řádu o nakládání s majetkem). Tu ovšem senátoři až do zasedání senátu neviděli – teprve během zasedání ji rektor nechal zaslat předsedovi senátu a poprosil senátory o urychlené projednání per rollam. Na PřF takováto realitní transakce vzbudila značný rozruch.

Postaví nám to ÚOCHB?

Poprvé jsem o nápadu s vysokoškolským ústavem slyšel od rektora v létě 2018: říkal, jak chce pražský Ústav organické chemie a biochemie (ÚOCHB) v našem kampusu postavit novou budovu pro společné pracoviště, a že to je úžasná nabídka, která se neodmítá. Tuto myšlenku opakoval i Radek Zbořil na zasedání fakultního senátu 17. října 2018: „…v případě spolupráce CIST [1] s ÚOCHB se tento partner rozhodl investovat a postavit novou budovu, což by přineslo řešení prostorové nedostatečnosti jak pro pracovníky, tak pro infrastrukturu“, dočteme se v zápisu [2]. O dva dny později se už ale měly věci jinak. Na jednání pracovní komise, která měla řešit „technikálie“ se vznikem ústavu, přišel rektor 19. října s nabídkou, „že nechá postavit pro nový výzkumný ústav budovu, která bude financována z rektorátu“ [3].

Rámcová dohoda

Po zvídavých dotazech, kde na to „rektorát“ vezme peníze a po zjištění, že „ISPROFIN“ [4] se na takovouto akci použít nedá, nastala složitá jednání. Něco by se přece dalo vzít přírodovědecké fakultě – s tím, že by se jí postavila nová budova. Je třeba zmínit, že fakulta už nyní žije v dosti stísněných podmínkách a část prostor si musí pronajímat od Vědeckotechnického parku. Poslední stav vyjednávání shrnuje doposud nepodepsaný návrh „rámcové dohody“ (Ramcová dohoda CATRIN 2020-04-04), která v hrubých rysech stanoví režim užívání nemovitého i movitého majetku dosud spravovaného přírodovědeckou fakultou. Důležité ovšem je, že dle rámcové dohody mají být detaily dělení a sdílení podrobně upraveny v dílčích technických dohodách, které je teprve nutno dojednat. Do té doby neměl ústav vzniknout – v tomto duchu se v květnu 2020 jasně vyslovil fakultní senát PřF [5].

Pokorná prosba a pocitová stabilizace

Na červencovém zasedání univerzitního senátu ale přišel rektor se svou „pokornou prosbou“. Má tři důvody, proč chce, aby tuto náhlou změnu v Řádu nakládání s majetkem senát posvětil narychlo v per rollam hlasování: do řádného zasedání v září je prý relativně dlouhá doba. „Další důvod, který je dost závažný, je určitá pocitová stabilizace především těch projektových týmů na těch centrech, které za poslední dva roky byly ve výrazném stresu“, prohlásil rektor. A konečně třetí důvod, jak se dočteme v zápise [6], zní takto: „projektové týmy se momentálně nyní nachází v situaci personálního podstavu, ředitelé by rádi vypsali výběrová řízení k doplnění těchto týmů, je nutné počítat s vyhrazením kanceláři, čas hraje svou roli“. 

V diskusi se ozval děkan PřF, který upozornil na nesoulad s požadavky fakulty a podivil se, že s ním nikdo tento návrh nekonzultoval. Naštěstí také pohotově zareagovala předsedkyně legislativní komise, která s odvoláním na jednací řád požádala o projednání tohoto návrhu na řádném zasedání senátu. Snaha o nenápadný převod tak nevyšla (rektor při svém projevu použil nový eufemismus: nedodržení rámcové dohody nazval jejím „zpřesněním“) a do září vznikl určitý prostor na reakci.

Fakultní senát nesouhlasí

V rámci připomínkování se ozvali vedoucí pracovišť, která mají laboratoře či přístroje v budovách, o které se jedná. Jak se lze dočíst v novele Řádu, „Uživatelem movitých věcí nacházejících se ke dni nabytí účinnosti této novely v budovách a na pozemcích uvedených odst. 1 je ode dne 1. 10. 2020 CATRIN“. Zvednutím ruky univerzitních senátorů by tak katedry PřF, které nehodlají přejít pod CATRIN, ztratily kontrolu nad zařízeními, která slouží jejich práci – a to i proti vůli děkana. Ostře se vyslovil také fakultní senát, který přijal usnesení důrazně žádající akademický senát UP o „odmítnutí předložené novely s tím, že veškeré převody majetku se budou realizovat teprve po oboustranném odsouhlasení Rámcové dohody a dílčích technických dohod týkajících se majetku“ [7].

Bude horké babí léto?

Vypadá to tu letos na horké babí léto. Pracovníci sídlící v dotčených prostorách teď nějakou „pocitovou stabilizaci“ rozhodně nevnímají. Inspirováni stávkovými pohrůžkami centerních odborářů, na které vždy vedení UP i univerzitní senát ochotně reagovaly, začínají mluvit o okupační stávce: To je asi jediný způsob, jak se na této univerzitě dá efektivně vyjednávat. 

Zaznamenal jsem rektorovu odpověď na  upozornění jedné z dotčených kateder, která poukazuje na komplikace plynoucí z nové úpravy. Rektor prý tedy nechá právní oddělení zapracovat došlé připomínky tak, aby do kolaudace nové budovy byl zafixován stávající faktický stav a všichni mohli nadále pracovat za stejných podmínek jako před organizační změnou. Krásné. Jakým způsobem pak ale novela řeší „třetí důvod“ urychleného projednání novely – tedy vyhrazení kanceláří pro nově najímané pracovníky center? A pokud se má stav „fixovat“ až do postavení nové budovy, proč se má převod budov kodifikovat v Řádu už nyní?

Otázka je také, zda má takovéto ujištění větší váhu, než dávné sliby o tom, že nám budovu postaví ÚOCHB.  V tlaku na rychlé projednání je spíš cítit snaha uhrát, co se dá, s dosluhujícím senátem. Svědčí o tom jednoduché počty, které si rektor jistě udělal: vznik ústavu k 1. říjnu mu odsouhlasilo 16 senátorů. Z nich 11 se ucházelo o senátorské křeslo i v dalším období, ale uspěli z nich jen čtyři – sedm z těchto podporovatelů ve volbách propadlo. Mezi těmi, kdo ústav nepodpořili, byla volební úspěšnost výrazně větší: ze sedmi jich pět kandidovalo a z nich se znovu do senátu nedostal pouze jeden [8]. Je možné, že v novém senátu budou mnohem méně poddajné osobnosti a pro rektora už nebude tak snadné si senát „namazat na chleba“ jako se mu dařilo doposud. 

Jaká je šance, že dosluhující senát uzná, že zásadní rozhodnutí by už dělat neměl? Že tak ožehavá věc, jako převody majetku bez souhlasu dotčených, je věc, která by se měla nechat na posouzení nově zvolených senátorů? Začátek akademického roku bude jistě velmi zajímavý.

[1] Tak se dříve říkalo dnešní CATRIN.

[2] Zápis z AS PřF 17.10.2018: „Prof. Zbořil uvedl, že v případě spolupráce CIST s ÚOCHB se tento partner rozhodl investovat a postavit novou budovu, což by přineslo řešení prostorové nedostatečnosti jak pro pracovníky, tak pro infrastrukturu, studenti fakulty se budou moci zapojit do prostředí, kde se mluví jen anglicky, budou moci pracovat na velkých projektech v mezinárodních pracovních skupinách.Viz https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis-AS-PrF-10_17-10-2018.pdf

[3] Jednání expertní komise k otázce vysokoškolského ústavu, úvodní setkání 19. 10. 2018: Pan rektor nabízí, že nechá postavit pro nový výzkumný ústav budovu, která bude financována z rektorátu. Také počítá s tím, že by vzniklý ústav měl mít dozorčí orgán.“ Viz https://www.prf.upol.cz/fileadmin/userdata/PrF/Akademicky_senat/2018-10-19-technicka_komise-zapis-s_pripominkami.docx

[4] ISPROFIN se dodnes říká systému financování některých větších investic ze státního rozpočtu, jde o původní zkratku pro „informační systém programového financování“. Dnešní systém funguje pod poněkud jiným názvem, viz https://isprofin.mfcr.cz/rispf . Byť dodnes nevím, jak přesně to funguje, v principu jde o to, že o příslušných investicích splňujících určité podmínky licituje škola s ministerstvem školství za požehnání ministerstva financí.

[5] Usnesení AS PřF 27.5.2020: Akademický senát PřF UP žádá vedení univerzity o dodržení následující souslednosti kroků nezbytných před schválením statutu VŠÚ a nezbytných pro vyjádření se k Rámcové dohodě: 1) informovaný souhlas zaměstnanců. Jeho součástí by mělo být vyjádření zaměstnanců, zda za podmínek daných Rámcovou dohodou zůstanou na PřF UP v Olomouci (v nově vzniklé jednotce či přejdou na stávající katedru), nebo zda přejdou do VŠÚ s tím, že jim budou známy i platové podmínky, 2) předložení ekonomického rozboru – tedy detailního rozboru příjmů, jichž by nemohlo být dosaženo bez realizace organizační změny, a výdajů na základě známých dat 3) vypracování dílčích dohod, na které odkazuje Rámcová dohoda, 4) specifikace údajů vázaných na strukturu zaměstnanců přecházejících na VŠÚ (zejména výše odvodů, přístrojové vybavení a RVO). 5) schválení statutu VŠÚ.Viz zápis https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZ%C3%A1pis_AS_P%C5%99F_270520_LC_TO_V3.pdf

[6] Zápis ze zasedání AS UP  8. července 2020 viz https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZapis%20AS%20UP%202020-07-08.pdf

[7] Celé usnesení přijaté 25. července zní: Akademický senát PřF UP ostře nesouhlasí s předloženým návrhem Novely č. 1 Řádu o nakládání s majetkem Univerzity Palackého v Olomouci. Tento návrh nesplňuje „Minimální nepodkročitelné požadavky PřF UP pro technickou dohodu o vzniku VŠ ústavu“ schválené AS PřF 18. září 2019 ve věci užívání budov i přístrojů. Také je návrh novely v rozporu s návrhem Rámcové dohody o podmínkách realizace organizační změny spočívající ve zřízení vysokoškolského ústavu „Český institut výzkumu a pokročilých technologií“ (CATRIN) v podobě, se kterou se ztotožnil Akademický senát UP. Akademický senát PřF UP důrazně žádá Akademický senát UP o odmítnutí předložené novely s tím, že veškeré převody majetku se budou realizovat teprve po oboustranném odsouhlasení Rámcové dohody a dílčích technických dohod týkajících se majetku.“  Viz https://www.prf.upol.cz/o-fakulte/fakultni-organy/akademicky-senat/ .

[8] Ten byl navíc nahrazen kandidátem, který velmi aktivně vystupuje jako kritik stávajících kroků univerzitního vedení. Volební výsledky viz https://www.upol.cz/fileadmin/userdata/UP/organy_UP/Volby_ASUP_2020/Zaverecna_zprava_HVK_pro_volby_do_AS_UP_2020_final.pdf .