Zádrž exportu publikačních dat

/JIŘÍ FIALA/

Dne 15. března 2023 byl v Žurnálu online / zpravodajství z univerzity uveřejněn rozhovor Bc. Egona Havrlanta, vedoucího oddělení komunikace UP a tiskového mluvčího, s doc. Mgr. Lucií Plíhalovou, Ph.D., Honorabilis prorektorkou pro vědu a výzkum UP (s pracovním úvazkem na rektorátu UP 0,1), a to pod titulkem Vědecké kauzy se snažíme řešit systémově, pomáhají nám nastavit zrcadlo [1]. Mimo jiné jsme se z tohoto rozhovoru dozvěděli toto: 
„Některé konkrétní případy, které byly interně diskutovány, jsme přezkoumali v rámci oddělení vědy a výzkumu a v rámci Vědecké rady UP. Nyní míří do Etické komise UP, poradního orgánu rektora při rozhodování v etických záležitostech. Mezi případy, které byly již etické komisi univerzity odeslány, patří například také záležitost publikační činnosti profesora Varmy [2]. Do vyřešení celé záležitosti byla rektorem UP provedena zádrž exportu publikačních dat vložených do vnitřní publikační databáze OBD UP s autorem R. Varma do národního systému RIV.“ 
Ač bohemista, musím se přiznat, že doposud jsem o existenci substantiva „zádrž“ neměl tušení – vždyť policisté hovoří o zadržení, nikoli o zádrži „závadové osoby“ či pachatele a lékaři nediagnostikují zádrž, ale zadržení neboli retenci tělesných výměšků. Lustrací internetu jsem nicméně zjistil, že zádrž je terminus technicus cvičitelů koní [3] a že pásmová zádrž je „lineární filtr, který nepropouští signál určitých frekvencí“ [4]. Vyčkáme tedy výnosu Etické komise UP doporučující vedení alma mater Olomucensis, jak s „autorem R. Varma“ naložit, a snad bude akademické obci UP posléze sděleno i to, na kolik korun českých působnost Rajendera Varmy a „zádrž“ s ním spojených publikačních dat Univerzitu Palackého v Olomouci, potažmo české daňové poplatnictvo přišla. 
Jak ale máme rozumět tomuto výše již citovanému tvrzení? „Některé konkrétní případy, které byly interně diskutovány, jsme přezkoumali v rámci oddělení vědy a výzkumu a v rámci Vědecké rady UP.“ Zřejmě jsou míněna dvě usnesení VR UP ze zasedání tohoto orgánu dne 20. února 2023: „Usnesení č. 345: Vědecká rada UP v Olomouci na otázku Souhlasím s ukončením projednávání bodu č. 7 VR UPOL ze dne 20. 2. 2023 ,Podezření z falsifikace dat v publikacích pracovníků VŠÚ CATRIN‘? hlasováním vyjádřila nesouhlas.Usnesení č. 346: VR UP doporučuje rektorovi UPOL postoupit předložené kauzy v bodu 7 z jednání VR ze dne 20. 2. 2023 Etické komisi UP.“[5] Těšme se tedy nadějí, že se budou dotyčné kauzy  Etické komisi UP postupovat, posléze budou provinilci před Etickou komisí UP vystupovat a následky svého neetického postupování podstupovat…
Dále bylo prorektorkou doc. Plíhalovou tiskovému mluvčímu UP v předmětném interview sděleno: „Gesce vědy a výzkumu byla doposud transformována na dvě dílčí oddělení, jedno z nich se bude nově zabývat koncepcí a podporou výzkumu, problematikou open science, fair science a také správou vědeckých dat. Stávajícímu oddělení vědy a výzkumu přibude k běžné agendě také nastavení institucionálních pravidel vědecké publikační etiky. Od března byl také přijat vědecký ombudsman a metodik správné vědecké praxe, který vypracovává ve spolupráci s personálním oddělením budoucí vnitřní předpis týkající se správné vědecké praxe na UP. Do budoucna bude také mediovat některé situace, u kterých dochází k podezření z vědeckého pochybení, a to před samotným postoupením těchto kauz do etické komise univerzity. Nyní je jeho role zapracovávána v rámci nového jednacího řádu komise ve spolupráci s kancléřem UP.“
Znamená to tedy, že Oddělení pro vědu a výzkum RUP sestává t. č. ze dvou vědeckovýzkumných úředníků a šesti vědeckovýzkumných úřednic, kteří mají svoje raison d’être vymezeno vskutku důmyslně. Ne všichni ovšem mají při čile provozovaném obyčeji víceúvazkovosti plný rektorátní pracovní úvazek (1,0) a jsou vytíženi i jinde. Mohou tedy být – nedejbůh – i přetíženi, což by bylo možné zjistit z jejich řádně vyplňovaných pracovních výkazů (jsou-li ovšem povinováni takové výkazy vyplňovat). Jsou to: 1. Mgr. Vladimíra Kalová, vedoucí Oddělení vědy a výzkumu (úvazek 1,0); 2. Mgr. Magdaléna Bryksová, Ph.D., vědecký (vědecká?) atašé (úvazek 0,2); 3. Mgr. Kateřina Dočkalová, Ph.D., koordinátorka hodnocení vědy a výzkumu (úvazek 0,5); 4. Mgr. Jakub Hajný,vědecký ombudsman a metodik spr. věd. pr. (úvazek 0,3); 5. Mgr. Dagmar Hanusová, odb. prac. evidence a výkaznické V-V činnosti (úvazek 1,0); 6. Mgr. Tereza Motalová, metodička výzkumných dat (úvazek 0,5); 7. Bc. Miroslava Šaichová, referentka vědy a výzkumu (úvazek 1,0); 8. Lukáš Walek, metodik a správce publikační činnosti (úvazek 1,0). [6] 
Jistě je hodno chvály, že i Univerzita Palackého v Olomouci má svého vědeckého ombudsmana, jenž bude bezpochyby následovat příkladu německého celostátního vědeckého ombudsmana prof. dr. Joachima Heberleho z Freie Universität Berlin, ochránce „dobré vědecké praxe“, whistleblowerů ve vědeckém prostředí a nastavovatele „systému pro potrestání podvodníků“ [7]. Mgr. Jakub Hajný obětuje pro tuto rektorátně úřední funkci něco málo času ze své kariéry vědeckovýzkumného chemického analytika [8], je ovšem otázka, co bude jeho pracovní náplní, dojde-li ke kýžené nápravě vědeckovýzkumných mravů na olomouckém vysokém učení a žádná „podezření z vědeckého pochybení“ na této akademické půdě, doposud v tomto ohledu úrodné jako černozem, víckrát nevyklíčí.
Role vědeckého ombudsmana UP je tedy nyní „zapracovávána v rámci nového jednacího řádu komise ve spolupráci s kancléřem UP“. Bude mít ale novopečený vědecký ombudsman vůbec co medializovat? Na setkání akademické obce Univerzity Palackého dne 5. prosince 2022 z úst Jeho Magnificence rektora UP prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., totiž zaznělo:
„Vnímal jsem kritiku ze strany mého předchůdce, kdy některé z podnětů Etické komisi nebyly předány. Proto jsem se rozhodl, že všechny podněty, tak jak je obdržím, dokud nebude vyjasněna další pozice Etického kodexuJednacího řádu Etické komise, předávat Etické komisi s tím, že dostanu její stanovisko, které budu respektovat.“[7]
Zatímco pozice Etického kodexu UP již vyjasněna byla, neboť dne 22. prosince 2022 vstoupil v platnost inovovaný Etický kodex zaměstnanců a studentů Univerzity Palackého v Olomouci, novela Jednacího řádu Etické komise UP dosud neexistuje. Etická komise UP je tudíž nucena řídit se nadále stávajícím Jednacím řádem Etické komise UP, jenž na rozdíl od jednacích řádů etických komisí jiných veřejných vysokých škol obsahuje pasus o pravomoci rektora UP podnět týkající se porušování etického kodexu etické komisi postoupit, nebo nepodstoupit. [10] Pokud rektor UP nadále nebude uplatňovat své unikátní privilegium filtrovat podněty Etické komisi UP (ostatně nyní je jeho role v tomto procesu redundantní) a budou-li zaměstnanci a studenti UP oprávněni obracet se svými podněty týkajícími se „nesprávné vědecké praxe“ bezprostředně na Etickou komisi UP, bezpochyby se autorita tohoto kolektivního orgánu posílí a projednávání těchto podnětů urychlí. Jaká by ale pak byla role vědeckého ombudsmana? Ledaže by ombudsman kryl identitu zdejších vědeckých whistblowerů, nebo by naopak bránil vědce a výzkumníky obviněné z „nesprávné vědecké praxe“. Ať tak, či onak, hlavní věc přece je, že „nám to možná pomůže nastavit si zrcadlo, identifikovat problémy a ty systémově řešit“. [11] 

[1] https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/lucie-plihalova-vedecke-kauzy-se-snazime-resit-systemove-pomahaji-nam-nastavit-zrcadlo/
[2] Viz k tomu Tomáš Fürst: Karma je zdarma (Ví to však Varma)?, https://www.dzurnal.cz/index.php/2023/01/27/karma-je-zdarma-vi-to-vsak-varma/
[3] https://www.nechsenest.cz/stat-uvolnena-shromazdena-a-polovicni-zadrz/#:~:text=K%C5%AF%C5%88%20kr%C3%A1%C4%8D%C3%AD%20po%20j%C3%ADzd%C3%A1rn%C4%9B%2C%20soust%C5%99ed%C4%9Bn%20a%20napojen%20na,Koni%20nezakazujeme%20pohyb%20vp%C5%99ed%2C%20ale%20dovolujeme%20mu%20zastavit%2Fzpomalit.
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1smov%C3%A1_z%C3%A1dr%C5%BE
[5] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FUsnesen%C3%AD%20VR%20UPOL%202023%2002%2020.pdf
[6] https://www.upol.cz/soucasti/rektorat/
[7] https://ct24.ceskatelevize.cz/veda/2224489-jak-nemecko-chrani-whistleblowery-ve-vede-ma-na-starost-vedecky-ombudsman 
[8] https://www.natur.cuni.cz/biologie/biologie-rostlin/seminare-1/materialy_2022_2023/hejny-cv.pdf. – Ve výčtu zaměstnanců Oddělení pro vědu a výzkum RUP je Mgr. Jakubovi Hajnému upřena vědeckovýzkumná hodnost Ph.D.
[9] https://www.youtube.com/watch?v=4VEH_3YfzmU, stopáž 22:18.
[10] Viz k tomu Jiří Fiala: Jednací řády etických komisí vysokých škol, https://www.zurnal.upol.cz/nc/reflexe/zprava-int/clanek/jednaci-rady-etickych-komisi-vysokych-skol-1/ 
[11] https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/lucie-plihalova-vedecke-kauzy-se-snazime-resit-systemove-pomahaji-nam-nastavit-zrcadlo/. O nezbytnosti nastavování zrcadla viz https://www.youtube.com/watch?v=sXIqYEsF1SE.