Umělecký vibe

/JIŘÍ FIALA/ 

Ke Dni otevřených dveří na FF UP 14. ledna 2023 byl vyhotoven náborový web s nepříliš originálním názvem NAJDI SVŮJ SEN [1]. Jak je zřejmé, tvůrce tohoto webu dodržel veškeré principy reklamštiny [2], v prvé řadě kategorické imperativypodle vzoru „Užij si naši párty… dej si drink, co tě osvěží a nakopne!“ [3] – „Studuj angličtinu │ Studuj angličtinu pro tlumočení a překlad“ atp. V čase 9:00–15:00 onoho dne se uskutečňuje „Live chat na chatbotu FF UP │ Zeptejte se nás na to, co vás zajímá, přes chatbota na fakultním webu“. Slovní zásoba reklamštiny taktéž překypuje anglicismy, jak je patrno i na citovaném vzoru z reklamní kampaně nápoje pro mladé Frisco. Nic nelze namítat proti anglicismům, pokud pojmenovávají nové reálie – tvořit pro ně české neologismy by bylo zhola zbytečné, neboť by se v českém lexiku ani neujaly. Připomeňme mimochodem, jak důmyslně čeština naložila s některými germanismy: přisoudila jim pejorativní význam, jak je patrno např.počeštěném německém substantivu „Vater“ (otec) – „fotr“, popř. na deminutivech „fotřík“, „fotříček“; lichotivá deminutiva „fotrle“ a „fotrlínek“ (z něm. „Väterle“), běžná ještě v 1. polovině 19. století, však vymizela. A „pucovat hajzly“ není totéž jako „čistit záchody“, nemluvě o tom, že tuto diferenci nelze např. v překladech románu Jaroslava Haška Osudy vojáka dobrého vojáka Švejka za světové války nijak vystihnout. 
Tak i termín „chatbot“, označující počítačový program určený k automatizované komunikaci s lidmi, má jistě v českém lexiku budoucnost. Lépe česky by ovšem zněl výše citovaný imperativ takto: „Zeptejte se nás na to, co vás zajímá, prostřednictvím chatbotu na fakultním webu.“ Prof. Tomáš Opatrný nám sděluje, že kompozitum „chatbot“ je vlastně z poloviny českého původu – sestává z angl. „chat“ (rozhovor) a slabiky -bot, nepochybně pocházející z neologismu „robot/ka“ (android/ka, umělý člověk), jenž utvořil malíř a spisovatel Josef Čapek (1887–1945) jako pojmenování androidů a androidek vystupujících v dystopickém dramatu jeho bratra Karla Čapka (1890–1938) R. U. R. (Rossum’s Universal Robots – Rozumovi univerzální roboti,1920). Josef Čapek tu využil existence slovesa „robit“ (pracovat) a deverbativa „robota“ (těžká, též nucená práce), [4] srov. též praslovanské substantivum „rabъ“(otrok, sluha, nevolník)“ a nářeční substantivum „roba“ (žena). Obdobně tak již byla „zhotovena“ celá řada takových anglických neologismů: „obamabot, adbot, aerobot,annoybot, astrobot, cancelbot, chatterbot, cryobot, fuckbot, hydrobot, knowbot, meatbot, microbot, mobot, murderbot, nanobot, newsbot, nursebot, salesbot, sexbot,shopbot, softbot, spambot, warbot“ [5] a v Česku zrozený „koronabot“ [6] (význam těchto termínů si laskavý čtenář/ka Diskusního žurnálu snadno zjistí na internetu). S invencí sobě vlastní navrhuje prof. Tomáš Opatrný pro „chatbot“ český ekvivalent „mluvotrok“ – dá-li pánbůh, třeba se ujme jako ta čerešenka v humně… 
Jinak ovšem se to s anglicismy v české komunikaci poslední dobou poněkud přehání, zpravidla jen proto, aby mluvčí prokázal, že je náležitě „trendy“, jakož i „free, cool and in“, tedy frikulín. Tak na webu FF UP NAJDI SVŮJ SEN vábí frikulín zaměstnaný na katedře divadelních a filmových studií „zájemkyně a zájemce“ o studium na katedře divadelních a filmových studií FF UP následovně: „Kamarádi a chill │Přijď zažít umělecký vibe do našeho chilliout roomu! Čeká tě neopakovatelná atmosféra a taky naše studentky Zuzka a Míša, které ti řeknou, jak vidí studium ony.“
Neználek/neználkyně neovládající reklamštinu může být uveden/a do rozpaků, cožese to skrývá pod uměleckým „vibe“. Nuže, nejedná se o nic jiného nežli synonymum anglického výrazu „vibration“, přejatého z latiny („vibratio“), jenž má v češtině podobu „vibrace“; v angličtině je ovšem substantivum „vibe“ rodu středního, ale náš frikulín mu nejspíš podvědomě přisoudil rod mužský, ač mohl stejně dobře „vibe“ feminizovat („Přijď zažít uměleckou vibe…“) nebo je ponechat v neutru („Přiď zažít umělecké vibe…). Fyzikové užívají termíny vibrace (chvění, angl. vibration) a oscilace(kmitání,  angl. oscillation) víceméně promiskue, tedy jako synonyma – např. prof. Tomáš Opatrný vyučuje předmět Vibration and Waves – Kmity a vlny. Mezi uměleckým třesením (třesem, třasem, lat. „tremor“), chvěním (lat. „vibratio“) a kmitáním (lat. „oscillatio“) nějaký ten rozdíl asi bude, zvláště projevuje-li se nejen psychicky, ale i fyzicky, jen by ho bylo třeba definovat. 
Svou plytkou znalost angličtiny však divadelně filmový frikulín projevil lákáním mládeže chtivé studia těchto oborů do katedrového „chilliout roomu“ [7]. Jedná se totiž o „chill-out-room (chill out room)“, relaxační či odpočinkovou místnost [8]; anglické substantivum či sloveso „chill“, tj. chlad, chladit, popř. relaxace, relaxovat, nemají ovšem nic společného s „chili (chilli) peppers“, tj. s pálivými papričkami chili (čili) neboli feferonkami. Stranou ponechme, že agitačně propagační osazenstvo oné místnosti, studentky Zuzka a Míša, je genderově zcela nevyvážené – ostatně také antické Sirény, ba i Scylla a Charybda byly rodu ženského.
To ovšem neznamená, že český jazyk a českojazyčná kultura jsou trvale udržitelné. Jasnozřivě na to téma píše Tomáš Koloc: „Stejně jako je tomu u zvířat a rostlin, i jazyky mají svou červenou knihu ohrožených druhů, díky jíž víme například, že na naší Zemi každých 14 dní vymře jeden jazyk, jehož bývalí mluvčí zůstanou většinou naživu, jen se jim prostě dnes už ekonomicky nevyplácí učit svému unikátnímu rodnému jazyku další generaci. Dokonce i v Evropě máme tři svrchované země (Bělorusko, Irsko a Lucembursko), jejichž národní a státní jazyk je až druhý, jímž se v jeho vlasti mluví, protože se jím příslušníkům jeho národa ,nevyplatí mluvit‘ ani doma. V Nizozemsku je sice domácí jazyk první, ale zato v něm funguje systém, který dnes chtějí zavést někteří ,progresivisté‘ i u nás: vysokoškolská výuka, vědecké práce a část státní úřední agendy se uskutečňují v angličtině. Progresivistům, nejen mluvícím, ale i myslícím anglicky, navíc vadí mnohé ,odchylky od korektní (anglické) normy‘, u češtiny především charakteristická výbava slovanských jazyků, jako je přechylování ženských příjmení (Nováková), zvláštní přechodníky pro ženy (divíc se) a vůbec celý systém rodových členů, který je podle nich ,nekorektní‘ tím, že (oproti angličtině či jazykům, které už tyto ,atavismy‘ úředně odbouraly) stále dělí svět na ,objekty vyhrazené mužům‘ (TEN Frýdek-Místek) nebo ,vyhrazené ženám‘ (TA Praha)…“ [9]
Připojme k této pochmurné perspektivě odumření češtiny historku o návštěvě papeže sv. Jana Pavla II. v Irsku; tento první slovanský papež polské národnosti míval ve zvyku pozdravit během mší, jež na svých četných cestách po světě celebroval, obyvatelstvo navštívené země několika větami v domorodém jazyce. Tak se i stalo na grandiózní mši pod širým nebem v Dublinu. Když papež promluvil ke shromážděným v irštině, strčila jedna postarší Irčanka do druhé a zeptala se jí, samozřejmě anglicky: – Do you know why His Holiness speaks to us in Polish? (Nevíte, proč na nás Jeho Svatost mluví polsky?)
Vraťme se ještě k propagačnímu webu FF UP s hedlajnem (i my ovládáme reklamštinu na úrovni C2 – Proficiency!) NAJDI SVŮJ SEN. Pod záhlavím „Kdo tě bude učit“ se představují vybraní učitelé jednotlivých kateder a pod výzvou „Studuj historii na Univerzitě Palackého v Olomouci“ se jako první z učitelů katedry historie FF UP prezentuje exrektor a současný politický náměstek ministra školství a mládeže ČR, navíc s fotografií zobrazující exrektora v rektorském taláru a faráře olomoucké římskokatolické farnosti sv. Mořice P. Mgr. Františka Hanáčka, třímajícího relikviář s ostatky sv. Pavlíny, patronky města Olomouce. [10] Zprvu jsme nabyli dojmu, že se jedná o klamavou reklamu – že by politický náměstek MŠMT ČR byl s to při svém, bezpochyby nadmíru náročném politickém náměstkování vyučovat na FF UP v Olomouci? Jistý ministr kultury se o to pokusil a nedobře to s ním dopadlo. [11] Ale nahlédnutím do Informačního systému studijní agendy UP (IS/STAG) jsme zjistili, že vskutku v zimním semestru 2022/2023 dotyčný politický náměstek vedl spolu s docentkou katedry historie každé pondělí dva semináře k dějinám raného novověku – zda fyzicky, či virtuálně, o tom IS/STAG UP neinformuje. Divit se však netřeba – platí přece úměra, že čím výše je postavený státní úředník, tím více toho stíhá. 

[1] https://www.ff.upol.cz/uchazecum/den-otevrenych-dveri/; adekvátní náborovou reklamou byl polepen jeden olomoucký tramvajový vůz. Shodný titul byl uplatněn např. zde: https://www.youtube.com/watch?v=5sV9U8GTpJw.
[2] https://cestina20.cz/slovnik/reklamstina/
[3] https://www.friscodrink.cz/, cit. podle https://dspace.cuni.cz/bitstream/handle/20.500.11956/8035/130007956.pdf, s. 39
[4] https://cs.wikipedia.org/wiki/R.U.R.; https://cs.wikipedia.org/wiki/Robot
[5] https://etymologeek.com/eng/chatbot#:~:text=English%20word%20
chatbot%20comes%20from%20English%20-bot%20%28Automatic,chatbot%20Words%20with%20the%20same%20origin%20as%20chatbot
[6] https://services.global.ntt/en-us/newsroom/ntt-ltd-in-czech-republic-launches-koronabot-to-ease-workload
[7] https://www.ff.upol.cz/uchazecum/den-otevrenych-dveri/
[8] https://www.furniturechoice.co.uk/inspiration/how-to-create-a-chill-out-room-in-7-steps_a10000229
[9] https://www.krajskelisty.cz/stredocesky-kraj/26014-kdyz-olympijsky-vybor-propadne-fetisi-globalizace-zacne-mizet-cestina-a-jeji-genialita-svet-tomase-koloce.htm
[10] https://newstudujhistorii.upol.cz/
[11] https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/stanek-univerzita-palackeho-zanedbani.A210118_590025_olomouc-zpravy_mike; https://www.idnes.cz/olomouc/zpravy/zanedbana-vyuka-poslanec-stanek-antonin-univerzita-olomouc.A210201_592258_olomouc-zpravy_dik