Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity (II)

/JIŘÍ FIALA/

Obnovení olomouckého vysokého učení jako Univerzity Palackého dne 21. února 1946 si vyžádalo zhotovení nových univerzitních insignií, především žezla rektorského a žezel tří nově vzniklých fakult – filozofické, lékařské a pedagogické [12]. První tři žezla vznikla na základě návrhu akademického sochaře Jaroslava Horejce v letech 1946–1948 – hlavice žezla rektorského je odvozena z malého státního znaku ČSR, tvoří ji tedy český lev nesoucí na prsou znak Slovenska (nahradit tento znak malým státním znakem České republiky by nemusel být velký problém), hlavice žezla lékařské fakulty vychází ze symbolu lékařství – Aeskulapova hada obtočeného kolem stopky poháru, hlavici žezla filozofické fakulty tvoří ženská postava představující bohyni moudrosti Pallas Athénu, pod níž se ve svou kruhových obručích nachází zeměkoule s vyznačeným rovníkem, sítí poledníků a zemskou osou, pod ní kalich tvořený čtyřmi zoubkovanými listy [13].

Pedagogická fakulta UP v Olomouci získala své žezlo navržené roku 1965 doc. PaedDr. Zdeňkem Přikrylem, působícím na katedře výtvarné výchovy této fakulty, až 20. června 1968: „Hlavice žezla představuje rozvitý květ, v jehož středu se vyvíjí plod, který symbolizuje ovoce vychovatelské práce. V horní části je plod zdoben rubíny a z jeho středu vychází pochodeň, symbolizující osvětu. Květ dole přechází v silnou stopku, která pak v ose žezla pokračuje směrem dolů a zde je na ní umístěna rozevřená kniha, do které zmíněný květ prorůstá svými kořeny. Kniha je tedy druhým hlavním motivem hlavice. Uprostřed dolního okraje knihy je umístěn obrácený rýhovaný čtyřboký komolý jehlan, dole zakončený polokoulí, na niž pak navazuje stvol žezla.“ [14]

Předání žezla Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci rektorátu UP se uskutečnilo 10. října 1973 v rámci oslav 400. výročí olomouckého vysokého učení. Návrh žezla byl kolektivním dílem pedagogů katedry výtvarné výchovy Filozofické fakulty UP – prof. Vladimíra Navrátila, doc. Aljo Berana a odb. as. Bohumila Teplého. „Hlavice žezla představuje Archiméda, oděného v tógu. V pravé ruce, volně spočívající podél těla, drží kružidlo, v levé ruce, ohnuté v lokti, pak má svitek papíru. Nakročenou pravou nohou spočívá na podstavci tvaru plochého kamene, který dole přechází v diskový útvar. Dolní část hlavice tvoří v horní části květ koniklece (vzácný představitel flóry v okolí Olomouce) a v dolní části zdobený sloupek. Uprostřed něho je umístěn prostorový model cyklohexanu, jakožto výchozí látky pro přípravu moderních syntetických, především textilních hmot (nylon, silon atd.). Popsané dva symboly mají zřejmě zdůrazňovat rozdílné poslání přírodních věd v minulosti a přítomnosti. V dolní části přechází sloupek do krátkého čtyřbokého hranolu s iniciálami UP, na který pak navazuje diskovitý prstenec, na jehož obvodu je majuskulou napsáno FACULTAS RERUM NATURALIUM.“ [15]

Autorem návrhů žezel tří fakult Univerzity Palackého v Olomouci, rozšířivších počet jejích fakult po listopadu 1989 na celkem osm, byl opět prof. PaedDr. Zdeněk Přikryl. Právnická fakulta, navázavší na Právnickou fakultu C. k. Františkovy univerzity v Olomouci, byla obnovena v roce 1991, návrh jejího žezla byl připraven na podzim roku 1994 a jeho výroba si vyžádala dobu od ledna do září 1995 [16]. Hlavici žezla tvoří sedící ženská postava Spravedlnosti (odvozované od řecké bohyně Themidy), s mečem v pravé a s knihou (zákoníkem) v levé ruce. Na počátku roku 1991 rovněž zahájila svou činnost Fakulta tělesné kultury UP v Olomouci. Kdy bylo pořízeno její žezlo, se nám zjistit nepodařilo, je ale pravděpodobné, že se tak stalo souběžně s dohotovením žezla Právnické fakulty UP, tedy roku 1995. Na hlavici tohoto žezla uplatnil Z. Přikryl torzo nahého muže, rozpjaté v kruhové a čtvercové obruči, níže je stvol žezla dekorován stylizovaným květem. Takové žezlo je ovšem v hrubém rozporu s dnešními požadavky genderové korektnosti a rovnoprávnosti [17] – aby jim FTK UP dostála, měla by si pořídit přinejmenším ještě jedno děkanské žezlo s torzem nahé ženy, jež by při univerzitních ceremoniích nesla pedelka. Pro Fakultu zdravotnických věd UP v Olomouci, zřízenou roku 2008, navrhl Z. Přikryl žezlo s hlavicí – stylizovaným květem s dvanácti okvětními lístky a rozeklaným kulovitým pestíkem. Podle zhotovitele tohoto žezla, malíře a akademického sochaře Petra Kuby, nebylo záměrem navrhovatele žezla spojovat s touto uměleckou kreací symbolické významy [18].

Jistě nesvědčí renomé Univerzity Palackého v Olomouci, postrádá-li publikaci navazující na záslužné dílo Františka Šantavého a Emila Hoška Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573–1973 z roku1980 a přinášející informace nejen o této tematice, ale i o akademických ceremoniích na olomoucké univerzitě po listopadu 1989. Příkladem tu mohou být reprezentativně pojednané monografie Mariána Manáka a Adriany Krupové Insígnie a akademické obrady Trnavskej univerzity z roku 2012 nebo Petra Vorla a Valerie Wágnerové Akademické symboly v životě Univerzity Pardubice z roku 2021.


 [12] Šantavý, František – Hošek, Emil: c. d., s. 109–116; http://archiv.zurnal.upol.cz/blog/blog0-post/2014/03/18/k-osudu-insignii-stare-olomoucke-univerzity/; http://archiv.zurnal.upol.cz/blog/blog-post/2014/05/23/do-tretice-o-univerzitnich-insigniich/

[13] Šantavý, František – Hošek, Emil: c. d., s . 115.

[14] Tamtéž, s. 117.

[15] Tj. FAKULTA PŘÍRODNÍCH VĚD. Tamtéž, s. 117–118.

[16] Právnická fakulta, Olomouc 2016, s. 65.

[17] Viz https://ftk.upol.cz/nc/zprava/clanek/slibuji/, foto Martin Višňa.

 [20] http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/AKTUALITY_2010/10-04-03-inaug-projev-Mareckova.pdf; http://www.kubaart.cz/dt_gallery/realizace/; telefonické sdělení malíře a akad. sochaře Petra Kuby autorovi tohoto příspěvku.