Čtrnáctero žezel olomoucké univerzity

/JIŘÍ FIALA/

Dne 6. října 2021 se v olomouckém arcibiskupském paláci uskutečnily dva inagurační akty – rektorská inaugurace prof. MUDr. Martina Procházky, Ph.D., a inaugurace děkana Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Mgr. Jiřího Vévody, Ph.D., jenž v této funkci vystřídal prof. M. Procházku, nástupce odstoupivšího rektora UP prof. PhDr. Jaroslava Millera, M. A., Ph.D.  S odstupem od zvolení nového rektora UP a nového děkana FZV UP, způsobeným pandemií koronaviru, se tak opět mohly uplatnit akademické insignie – rektorské žezlo a rektorský řetěz, jakož i děkanské žezlo a děkanský řetěz FZV UP.

Vzhledem k tomu, že heslo Insignie Univerzity Palackého ve Wikipedii [1] obsahuje pouze údaje převzaté z publikace Františka Šantavého a Emila Hoška Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573–1973 z roku 1980 [2] včetně chybné datace vzniku pozdně renesančního rektorského žezla, a opomíjí tudíž existenci insignií fakulty právnické, fakulty tělesné kultury a fakulty zdravotnických věd, bude vhodné zde pojednat o dnešním stavu těchto insignií, v prvé řadě žezel, jichž je celkem čtrnáct (jejich popisy uvádíme dále ve zkráceném znění). Naléhavost takového pojednání se ukazuje zvláště v kontextu Směrnice rektora UP č. B3-3/2000 Použití insignií UP a způsob jejich uložení [3], v níž se mj. uvádí: „Akademické žezlo rektora (kopie žezla staré olomoucké univerzity z let 1566–1572, kterou dal na své náklady zhotovit Akademický senát Univerzity v Innsbrucku a předal ji Univerzitě Palackého 14. [sic! – spr. 12.] června 1998 při příležitosti 200. výročí narození Františka Palackého) se [sic!] vystavuje při zvláštních slavnostních událostech.“ V televizním pořadu Dobré ráno s českou televizí dne 13. září 2016 vydával tehdejší rektor UP prof. Jaroslav Miller rektorské žezlo z roku 1946 za kopii rektorského žezla, „které nechal za poměrně vysoké náklady pořídit olomoucký biskup Vilém Prusinovský z Víckova v 70. letech 16. století“, a navíc prohlásil: „Mám na sobě rektorský řetěz, na kterém je vyobrazen znovuobnovitel univerzity Josef Ludvík Fischer.“ [4] Nechat se vyobrazit na medaili rektorského řetězu z roku 1946 by bezpochyby „Jelefa“ ani nenapadlo – jedná se ovšem o reliéfní portrét Františka Palackého. Také v připomínce Založení univerzityŽurnálu Online 21. prosince 2020 se zmiňuje „historické žezlo rektora, které bylo používáno v období asi 1572–1855“, zatímco Absolventi – portál Přírodovědecké fakulty UP v oddíle Zajímavosti prezentuje snímek univerzitních žezel, sice včetně kopie historického rektorského žezla, zato ale bez rektorského žezla novodobého [5].

Nejprve tedy ke dvěma pozdně renesančním žezlům – žezlu filozofické fakulty olomoucké univerzity a rektorskému žezlu tohoto vysokého učení. Jan Štěpán v roce 2001 prokázal, že žezlo filozofické fakulty nechal zhotovit nástupce biskupa Prusinovského, olomoucký biskup Stanislav Pavlovský z Pavlovic, olomouckým zlatníkem Davidem Eberthem [6]. Vrchol žezla tvoří domek – čtyřboký hranol s pyramidální šindelovou střechou, na užších stranách hranolu jsou vyryty monogram Panny Marie a rytíř s orlicí představující sv. Václava, na širších stranách hranolu se nacházejí rodový znak Stanislava Pavlovského z Pavlovic a jeho znak olomouckého knížete–biskupa. Poněvadž tento znak reflektuje povýšení biskupa Pavlovského z Pavlovic do stavu říšských knížat dne 10. srpna 1588, mohlo žezlo filozofické fakulty vzniknout až po tomto datu, tedy v letech 1589–1598 (biskup Pavlovský z Pavlovic zemřel 2. června 1598). O původním určení tohoto žezla chybí informace;  jako žezlo filozofické fakulty olomoucké univerzity bylo žezlo se znaky biskupa Pavlovského užíváno teprve od roku 1628.

Jan Štěpán dále usoudil, že roku 1587 nechal biskup Pavlovský zhotovit – nejspíše rovněž zlatníkem Davidem Eberthem – žezlo rektorské (doposud byl vznik rektorského žezla kladen do episkopátu V. Prusinovského z Víckova mezi léta 1566–1572, třebaže biskup Prusinovský z Víckova zemřel 16. června 1572, tedy ještě před vznikem olomoucké univerzity 22. prosince 1573). Na hlavici žezla se z obou stran nachází znak Viléma Prusinovského z Víckova, zakladatele olomoucké jezuitské koleje a latinského gymnázia, v roce  1573 rozšířeného na akademii (univerzitu) o dvou fakultách, filozofické a teologické. Znak v ornamentálně pojednané kartuši provázejí symboly biskupovy církevní dignity – mitra a berla. Zmínky o žezle a pečetidle ve zprávě olomoucké jezuitské koleje za rok 1587, v diariu rektora olomoucké jezuitské koleje a škol P. Bartoloměje Villera, SJ, s datem 2. dubna 1587 a v korespondenci biskupa Stanislava Pavlovského z Pavlovic se podle J. Štěpána týkají dotyčného žezla a pečetidla rektorského.

Po zrušení C. k. Ferdinandovy univerzity v Olomouci v roce 1860 byla v letech 1869–1870 obě žezla spolu s dalšími insigniemi postoupena C. k. Leopoldo-Františkově univerzitě v Innsbrucku. Poněvadž rektorské žezlo této univerzity vzniklo již v roce 1673 [7] a bylo jejím rektorem nadále užíváno, převzal žezlo rektora olomoucké univerzity děkan innsbrucké teologické fakulty. Filozofická fakulta C. k. Leopoldo-Františkovy univerzity obdržela roku 1826 vlastní žezlo, takže žezlo olomoucké filozofické fakulty připadlo innsbrucké lékařské fakultě, od roku 2004 Lékařské univerzitě Innsbruck [8]. Jak již bylo uvedeno výše, kopii pozdně renesančního rektorského žezla získala Univerzita Palackého v Olomouci jako dar Univerzity Innsbruck dne 12. června 1998 [9].

Barokní žezlo teologické fakulty olomouckého vysokého učení, zhotovené v roce 1658 nákladem jeho dobrodinců, v Olomouci  jako jediné z historických žezel setrvalo. Bylo několikrát upravováno, naposledy v roce 1931. Pod božím okem s jednoramenným křížem se v oválu nachází reliéfní státní znak Československé republiky, žezlo tedy tímto znakem nereflektuje existenci České republiky – stálo by tedy za úvahu, zda na žezle Cyrilometodějské teologické fakulty UP v Olomouci nenahradit antikvovaný státní znak velkým státním znakem České republiky.

Leopoldo-Františkově univerzitě v Innsbrucku, a to její právnické fakultě, byla v roce 1870 postoupena i dvě žezla zaniklé Právnicko-politické fakulty C. k. Fratiškovy univerzity – prozatímní žezlo z bílého plechu, zhotovené ke slavnosti obnovení olomoucké univerzity v roce 1827, a definitivní žezlo vyrobené olomouckým zlatníkem Christianem Weberem a 17.  května 1833 předané rektorátu olomoucké univerzity. Hlavici tohoto žezla tvořil empírový domek, symbolizující zřejmě rakouský stát, s Božím okem na průčelí, a pod domkem byl umístěn dvojhlavý rakouský orel. Zřejmě toto žezlo bylo za neznámých okolností zazděno, v roce 2013 bylo objeveno a po restaurování bylo dne 15. ledna 2014 postoupeno děkanu Právnické fakulty Univerzity Innsbruck [10]. Olomoucká univerzitní žezla ostatně nebyla a nadále nejsou dotyčnou fakultou užívána, neboť ta disponuje vlastním žezlem, zhotoveným v roce 1826 stejně jako žezlo innsbrucké filozofické fakulty místním pasířským mistrem Johannem Steinbergem [11].

(Pokračování)


[1] https://cs.wikipedia.org/wiki/Insignie_Univerzity_Palack%C3%A9ho

[2] Šantavý, František – Hošek, Emil: Organizace, pečeti a insignie olomoucké univerzity v letech 1573–1973. Olomouc: Univerzita Palackého, 1980.

[3] http://oldwww.upol.cz/fileadmin/user_upload/Smernice/wpm12ec.htm

[4] https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10435049455-dobre-rano/416236100071085/obsah/492520-beseda-historie-univerzity-palackeho-v-olomouci-soutez

[5] https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/zalozeni-univerzity/; http://absolventiprf.upol.cz/zajimavosti

[6] Štěpán, Jan: Olomoucký zlatník David, autor žezla filozofické fakulty olomoucké univerzity. Jan Štěpán. In: Ročenka Státního okresního archivu v Olomouci. Státní okresní archiv v Olomouci 10 (29), (2001 [vyd. 2002]), s. 135–143.

[7] Univerzitu v Innsbrucku založil roku 1669 císař Leopold I. při zdejší jezuitské koleji, hlavice rektorského žezla z roku 1673 zobrazuje sv. Leopolda, patrona rakouských zemí. Ježíšova https://www.diepresse.com/511714/insignien-als-die-rektoren-noch-recht-sprechen-durftens

[8] https://www.zobodat.at/pdf/VeroeffFerd_54_0141-0144.pdf

[9] http://www.upol.cz/fileadmin/zuparchiv/VII/vol_28.pdf

[10] http://archiv.zurnal.upol.cz/blog/blog-post/2014/02/24/zahada-pravnickeho-zezla/

[11] Hlavici žezla děkana Právnické fakulty Univerzity Innsbruck dekoruje postava starozákonního krále Šalomouna rozhodujícího při dvou žen o dítě – viz https://www.uibk.ac.at/fakultaeten/rechtswissenschaftliche/fakultaet/insignien.html#siege. – Vzhledem k tomu, že hlavice někdejšího žezla olomoucké právnické fakulty symbolizuje habsburskou monarchii, bylo by užívání tohoto žezla v Rakouské republice politicky nevhodné. Tvrzení, že někdejší žezlo olomoucké právnické fakulty „nyní slouží jako žezlo děkana innsbrucké fakulty práv“ (Právnická fakulta, Olomouc 2016, s. 65), tedy neodpovídá skutečnosti.