Jak DEZA spáchala „útok“ sama na sebe aneb znovu o důvěryhodnosti prohlášení této firmy

/MAREK PETŘIVALSKÝ/

Jak se zdá, utahování smyčky kolem pachatele otravy řeky Bečvy z 20. září tohoto roku se ze strany státních institucí poněkud zadrhlo. Ano, všichni s napětím „čekáme na Godota“ – posudek soudního znalce, jenž byl symbolicky přislíben nejpozději na den tříměsíčního výročí otravy. To však nebrání tomu, abychom si stále a znovu nekladli otázky, které by mohly přispět k řešení rovnice o třech neznámých: kdy, kde a co bylo do Bečvy vpuštěno? 

Jeden z potenciálních scénářů zohledňuje i to, že toxické látky pocházely z kolejiště firmy DEZA přiléhajícího k vlakovému nádraží ve Lhotce nad Bečvou. Mezi kolejištěm a řekou nepochybně existují kanalizační propojení: minimálně dvě známá a možná i další zatím neidentifikovaná. Přesto tento scénář považuji spíše za méně pravděpodobný – pokud by došlo k úniku nákladu převáženého v cisternách do a z areálu DEZA, jednalo by se ve většině případů o směsi s vysokým podílem organických sloučenin. Ty se v prostředí pohybují a chovají zcela odlišně oproti kyanidům a obdobným, ve vodě dobře rozpustným látkám. Pachové stopy těchto organických látek by si jistě všimli nejen rybáři v první linii zásahu v otrávené řece – každý Valach v okruhu mnoha kilometrů kolem areálu DEZA již od mládí spolehlivě rozezná vůně čerstvě rozdestilovaného dehtu.

V komentáři k tomuto scénáři ukazujícímu na kolejiště DEZy se tentokrát mluvčí holdingu Agrofert, pan Hanzelka, držel relativně zpátky, když jen sdělil že „veškeré přepravované látky jsou zabezpečené v zaplombovaných cisternách.“ (zdroj: Seznam Zprávy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unik-kyanidu-z-nadrazi-to-by-musel-byt-teroristicky-utok-rika-zeleznicar-130076). Zapochybovat o tom, že se po kolejištích na území našeho státu všechen obsah v cisternách pohybuje řádně a zcela bezpečně zaplombován, by mohl snad jen zatvrzelý kverulant. To potvrdil i výkonný ředitel Sdružení železničních nákladních dopravců ČR O. Sládek svým inspirativním prohlášením: „… je téměř stoprocentně vyloučené, že by z vlaku mohlo něco vytéct na násep. To by musel být jedině nějaký teroristický útok.“. V této souvislosti se jako pikantní jeví okolnosti nedávné a veřejnosti poněkud utajené mimořádné události v kolejišti DEZA z pondělí 19. srpna 2019. Tato událost je v příslušné zprávě Drážní inspekce ČR (č. j.: 6-3003/2019/DI) nazvána úředním jazykem jako „Nezajištěná (samovolná) a neřízená jízda hnacího drážního vozidla na dráze-vlečce „DEZA Valašské Meziříčí“.  Stručné převyprávění úřední zprávy: Dvojici mechaniků se nechtělo čekat na strojvedoucího, a tak se sami ujali řízení lokomotivy („drážního vozidla“).  V jisté chvíli však poblíž depa nechali posunovací lokomotivu stát nezajištěnou a ta se v 8:13:16 dala samovolně do pohybu. Po ujetí dráhy 1832 m pak v 8:17:07 narazila do odstavených prázdných cisteren na koleji č. 107. Nedošlo ke zranění osob ani k úniku nákladu z cisteren – to zejména díky pohotové reakci vedoucího směny, který stihl zrychlující neřízenou lokomotivu poslat na kolej s prázdnými cisternami a ještě pomocí tzv. kolejových brzd snížit rychlost na  31 km/h v okamžiku srážky. Je překvapující, že Drážní inspekce začala tuto havárii vyšetřovat až 7. 11. 2019, tj. po 76 dnech od události. Při prvotním nahlášení firma totiž DEZA uvedla odhad škody pouze ve výši 700.000 Kč – teprve oznámení upřesněného odhadu „škody většího rozsahu“ o jeden řád vyšší (7.000.000 Kč) dne 4.11. aktivovalo šetření inspekce. Dle její zprávy byla nakonec škoda vzniklá na drážních vozidlech, součástech dráhy a životním prostředí vyčíslena celkem na 4 330 000 Kč. Závěry vyšetřování hovoří jasně: Příčinou bylo neoprávněné a neodborné řízení lokomotivy, kterou „mechanik 2“ správným způsobem nezajistil pro stání v kolejišti. Navíc mechanik 2 řídil lokomotivu i přesto, že nebyl držitelem platného průkazu způsobilosti k řízení nebo platné licence strojvedoucího a nebyl na vlečce „DEZA Valašské Meziříčí“ způsobilý k řízení a pro výkon pracovní činnosti řidič drážního vozidla. Stejně tak druhý pracovník, označovaný jako „mechanik 1“, řídil lokomotivu i přesto, že nebyl na vlečce „DEZA Valašské Meziříčí“ způsobilý pro výkon pracovní činnosti řidič HDV. Inspekce ve své zprávě tedy konstatovala, že „Zásadní vliv na vznik mimořádné události měla nedostatečná/žádná teoretická a odborná zdatnost a způsobilost mechanika 2 k řízení drážního vozidla, ve spojení s absencí jakékoli přímé osobní zkušenosti s řízením DV při výkonu funkce strojvedoucího.“ (sic!).  V aktuálních souvislostech je jistě zajímavé, že podle zprávy inspekce bylo součástí nápravy po této události opatření provozovatele dráhy a dopravce DEZA a to „ukončení pracovní dohody“ s neodpovědnými pracovníky. S pracovníky, kteří zřejmě svévolně a bez licence strojvedoucího a bez souhlasu svých nadřízených řídili lokomotivu v kolejišti, kterým jsou převáženy nebezpečné náklady do a z provozu DEZA, a kteří svým nedbalostním „útokem“ na odstavené cisterny poškodili dobré jméno svého zaměstnavatele v oblasti prevence, oznamování a likvidace havárií. Pokud by snad u někoho vznikla pochybnost, zda obdobná situace nemůže nastat i v jiných částech provozu firmy DEZA, tedy že by snad nezaškolení či neoprávnění pracovníci mohli bez dohledu manipulovat technologické celky zpracovávající toxické chemikálie a odpadní vody, nechť si vyžádá další uklidňující vyjádření mluvčího firmy.

V dalším komentáři k navrženému „scénáři“ úniku toxických látek z kolejiště do řeky Bečvy doplnil mluvčí Agrofertu zajímavé sdělení: „Dešťové vody z naší železniční vlečky jsou svedeny do jímky, kde je kvalita těchto vod pravidelně monitorována …“ (zdroj: Seznam Zprávy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unik-kyanidu-z-nadrazi-to-by-musel-byt-teroristicky-utok-rika-zeleznicar-130076). Dle dostupných informací je dešťová voda z kolejiště firmy DEZA sváděna systémem trativodů souběžných s kolejemi do kanalizačního systému, spojujícího přípojky z různých objektů v prostoru kolejiště včetně budovy a přiléhajícího parkoviště u akumulační obdélníkové laguny. Dle dokumentace stavu kanalizace z r. 2018 by pak měla být tato kanalizační síť svedena potrubím do pravé části laguny ve Lhotce. Do té části laguny, kterou dříve protékala odpadní voda z původní biologické čistírny vody, a která měla být po zprovoznění nové čistírny do zkušebního provozu odstavena a vyčištěna od kalových usazenin. Kam je tedy aktuálně svedeno odvodnění prostoru kolejiště firmy DEZA a okolních pozemků, je dosti nejasné. 

A na závěr zbývá již tradiční prohlášení firmy DEZA, že „s čistými kyanidy nenakládá, vagony s jedem tak do areálu ani ven po kolejích neodjíždějí.“ (zdroj: Seznam Zprávy, https://www.seznamzpravy.cz/clanek/unik-kyanidu-z-nadrazi-to-by-musel-byt-teroristicky-utok-rika-zeleznicar-130076). Jistě lze věřit tvrzení, že na kolejišti areálu DEZA nestávají cisterny s čistým kyanidem – ten se totiž v cisternách obvykle nepřepravuje. Můžeme pominout i nesrovnalost ohledně tvrzení o „jedech“ – surový dehet či benzol dovážené cisternami ke zpracování v provozech firmy DEZA jsou samy o sobě směsí řady jedovatých organických látek včetně vysoce jedovatých příměsí, např. rtuti. Cisterny se surovým dehtem přiváženým z Ostravska, Polska a Ukrajiny také bezesporu obsahují značná množství kyanidů. V odstavených cisternách může probíhat obdobný děj jako v zásobnících dehtu uvnitř areálu DEZA, kde se oddělují organická vrstva dehtu a vodná vrstva tzv. odstavené vody dehtové, bohaté na řadu ve vodě rozpustných látek včetně kyanidů. Tato voda dehtová, spolu s vodou fenolovou z dalších provozů DEZy, jsou pak zdrojem kyanidů a dalších jedů, které se DEZA pracně snaží systémem chemické a biologické čistírny částečně odstranit, než jejich zbytek úředně schváleným způsobem vypustí do řeky Bečvy. Téže řeky, na jejíž vodě je DEZA, jak firma opakovaně přiznává, ve velkém rozsahu existenciálně závislá.

Sečteno a podtrženo: firma DEZA opakovaně ujišťuje o tom, co je vyloučeno a stát se nemohlo a nemůže. Fakta ale ukazují na něco jiného: s jistou pravděpodobností v areálu firmy DEZA může docházet k mimořádným událostem a haváriím, vedoucím k ohrožení nejen pracovníků a majetku této firmy, ale také lidí a životního prostředí v jejím okolí. Nakolik má opravdu DEZA čisté svědomí s ohledem na otravu řeky Bečvy z 20. září tohoto roku, se snad brzy přesvědčivě ukáže.