Studentům Přírodovědecké fakulty UP

/LENKA LUHOVÁ/

Jmenuji se Lenka Luhová a jsem vedoucí Katedry biochemie na PřF UP. Z diskuze na fb k problematice vzniku VŠÚ (CATRIN), do které se nyní intenzivně zapojili i studenti, jsem si uvědomila, že nemají jak si udělat reálnou představu, co se vlastně řeší a proč je tato kauza tak vážná. Pokusím se krátce shrnout svůj pohled na vznik VŠÚ. Nejsem zapojena do přímých jednání, takže se jedná o vnější pohled dlouholetého pracovníka PřF UP na tuto problematiku.

Byla jsem jako senátorka AS PřF u zrodu výzkumných center na PřF UP (CRH a RCPTM). Prof. Frébort a prof. Zbořil někdy v roce 2008 představili vizi vzniku a možného rozvoje výzkumných center na senátu a sdělili AS PřF, že by chtěli centra zakládat pod hlavičkou a ve spolupráci s PřF ne pouze pod UP. Centra měla vzniknout na základě lidského a technického potenciálu PřF. Tento záměr byl senátem bez problémů schválen, protože si všichni byli vědomi ohromných možností pro rozvoj PřF. 

Výzkumná centra opravdu vznikla na technickém základu, který byl již vybudován na PřF a s pracovníky PřF, kteří se buď plným nebo částečným úvazkem zapojili do práce na centrech. Byly vytvořeny podmínky pro přijímání dalších kvalitních výzkumných skupin a pracovníku z ČR i ze zahraničí. To zase zvýšilo a také  naplnilo potenciál získávání nových grantů a s tím spojených kvalitních vědeckých výstupů a dalšího rozvoje.

Vysoce jsem si cenila spolupráce a symbiózy mezi výzkumnými centry a katedrami, kdy docházelo k vzájemnému prolnutí  po lidské, provozní, vědecké, výzkumné i výukové stránce. Byla jsem pyšná na to, co se  na naší fakultě podařilo a jak se díky právě této spolupráci zvyšovala prestiž naší fakulty, a to zejména v kontextu problémů, které se řešily na jiných centrech v ČR.

V září 2018 to pro mne byl šok a velké rozčarování, když vyšla najevo snaha o odtržení vybudovaných výzkumných center od PřF a byl představen první návrh oddělení, který byl vytvořen bez jednání s vedením fakulty, nýbrž pouze na základě jednání vedení univerzity a vedení výzkumných center (prof. Frébort a prof. Zbořil). V tomto okamžiku je asi vhodné zmínit, že na začátku roku 2018 neobhájil stávající děkan prof. Frébort svou pozici a novým děkanem se stal doc. Kubala. Je zajímavé a podivné, že o snaze o oddělení výzkumných center od PřF nebyli informováni ani vedoucí dílčích výzkumných středisek center pracujících v symbióze s katedrami PřF (analytická chemie, SLO). Důvod pro vznik VŠÚ, který rektor a zástupci center často uvádí, je že „odštěpením od PřF UP vznikne centrum, které ještě lépe dosáhne na další peníze, spolupráci a granty a udělá naši univerzitu světově známou“.  Toto nechť si vyhodnotí každý sám, zda je to reálné.

Upřímně, nechtělo se mi věřit, že vedení univerzity bude tímto způsobem řešit tak závažnou a organizačně složitou záležitost. PřF se proti způsobu, jakým vedení UP prosazovalo vznik VŠÚ důrazně postavila a nastal kolotoč jednání, za jakých podmínek a kdo vlastně bude přecházet do VŠÚ. Ve finále se vytvoření rámcové dohody, týkající se vzniku VŠÚ, věnoval AS UP. AS PřF  se k rámcové smlouvě vyjádřil několika usneseními, která naznačují kroky, jež by před vznikem VŠÚ měly být učiněny (např. ekonomická studie dopadu vydělení center z PřF UP na PřF a celou UP) [1].

Přišla covidová karanténa a bylo prodlouženo funkční období stávajícího senátu o 120 dnů. V květnu proběhly volby, ale nový senát, který byl zvolen již v období, kdy univerzitou tato kauza značně hýbala, začne pracovat až od 15.9.2020. V prodlouženém období stávající senát schválil statut VŠÚ – bez schválení rámcové dohody, detailních dohod a bez vypracované ekonomické studie. Pan rektor – přes všechny sliby, že garantuje dodržení vypracovaného návrhu rámcové smlouvy – předložil AS UP 8.7.2020 návrh „Novely  nakládání s majetkem“, s žádostí o rychlé schválení per rollam. Schválením této novely by na VŠÚ přešly vybrané budovy i s přístroji, které jsou navedeny v evidenci PřF, a došlo by k tomu, že výzkumné skupiny z center, které nebudou přecházet do VŠÚ, přijdou o přístroje a možnosti na nich pracovat a budou odkázáni na dohody s VŠÚ. Ze strany rektora se tedy jedná o hrubé porušení slibů, které dal. Na základě důrazného nesouhlasu PřF  a dotčených dílčích pracovních skupin, byla senátu předložena přepracovaná cca 4. verze  Novely nakládání s majetkem (k jejíž jedné části se vyjádřili i děkani všech fakult), která nyní praví, že budovy a přístroje budou zatím využívány společně. Všichni děkani si snad uvědomují, že může vzniknout precedens, který následně může ovlivnit i chod jejich fakult. Novela v podstatě věc neřeší a jen popisuje stávající situaci, tj. společné užívání prostor. Nyní je ale nutné vypracovat detailní dohodu dělení přístrojů (evidence, možnosti spoluužívání, platby za provoz…), dohody o kompenzacích a dělení vědeckého výkonu a teprve poté mohou být – precizně připravené – novely schvalovány.

Problém v současném stavu vidím v nastavení šibeničního termínu vzniku VŠÚ, který prosadil pan rektor. Cestu vidím ve vypracování všech detailních dohod, na jejichž základě teprve může dojít ke schválení kvalitně vypracovaných novel – což vyžaduje čas.

Na fakultě pracuji již mnoho let a je mi moc líto, že se rozbíjí to, co fungovalo, a zejména, že se celá od začátku špatně řešená snaha o vznik VŠÚ promítá negativně do mezilidských vztahů a ničí  pohodu a radost z práce. Podotýkám, že na fakultě a na jejích centrech CRH a RCPTM, pracují úžasní lidé s velkým lidským a vědeckým potenciálem. A věřím, že i přes odlišné názory na tuto problematiku může komunikace i spolupráce fungovat, a těším se, až bude vše finálně uspokojivě vyřešeno.

Je dobře, že se i studenti snaží orientovat v této problematice. Snažte se načíst na UP reflexi, Džurnálu, Fb a dalších médiích informace, ptejte se lidí s různými názory a sami si pak udělejte svůj názor a závěr. Podotýkám, nic není černobílé. Sami časem v praxi budete řešit řadu vyhrocených provozních problémů, a pokud se už při studiu budete věnovat tomu, co se kolem děje, tak si minimálně odnesete poučení, jak to dělat lépe. Studenty bych chtěla na závěr ujistit, že opravdu studují na kvalitní škole, kde mají možnost pracovat se špičkovým vybavením a s výbornými vyučujícími. Nemusejí se obávat, že by tato kauza měla vliv na kvalitu jejich studia. Jedná se o provozní záležitost. Přeji vám hodně úspěchů při studiu. 

[1] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZ%C3%A1pis_AS_P%C5%99F_270520_LC_TO_V3.pdf