Co dělá Katrina?

/INGEBORG ŽUMPA FIALOVÁ/

V dobách karantény se víc staráme o to, co dělají naši příbuzní, přátelé, známí, na které jsme ve shonu normálního života trochu zapomínali, a tak je možná načase zeptat se, co dělá Katrina? Vzpomínáte? Ona dáma (pro některé femme fatale, bohatá vdova, pro jiné jen pavlačová drbna, která svými řečmi a činy otravuje vzduch), kvůli které se – v dávno zapomenutých dobách před virovou pandemií – na naší alma mater strhl spor rozměrů přírodní katastrofy a začala odehrávat tragikomedie hodná antických mistrů? Dáma, kvůli které (jen pro připomenutí)  se na děkana PřF tlačilo všemi prostředky (včetně nejméně dvou výzev k odstoupení), aby s jejím bydlením na UP souhlasil, pro tisk se překrucovaly výroky etické komise (až její předseda znechucen rezignoval), tisku se posílaly velmi tendenční interpretace, sepisovaly se mohutné právní rozklady, proč nemohou být vydána data, na rektorátě se zakládaly roztodivné buňky odborového hnutí, podávala se podání k etické komisi a trestní oznámení jako na běžícím páse, k otázce patrně falšovaných dat se oslovovaly „přísně nezávislé laboratoře“, svolávalo se mimořádné zasedání senátu nad ilegálně pořízenou a tendenčně sestříhanou nahrávkou soukromého rozhovoru a spílalo se všem, kteří Katrininu živnost na UP nepovažovali za přínosnou, ba naopak ji považovali a stále považují za (z mnoha důvodů)  rizikovou. 

Na druhé straně se kvůli Katrině založil D-Žurnál, který – byť byli zaměstnanci UP důrazně varováni před jeho čtením a byť si vysloužil rektorovo označení „žumpa“ – si našel tisíce čtenářů a desítky autorů, a velmi oživla také oficiální diskusní platforma UP Reflexe. Na obou portálech se ponejvíce diskutovala otázka, proč by si měla Katrina otevírat svou živnost zrovna na UP, jaké jsou k tomu nezpochybnitelné důvody, co to UP přinese jako celku.[1] Tato diskuse vyvrcholila memorandem čtyř emeritních rektorů (které současný rektor ani nevyvěsil na oficiální stránky UP), v němž rektoři před tímto krokem varovali.[2] Diskutovalo se ovšem také o datech, údajích a grafech v několika vědeckých článcích, které jejich autoři (a jejich příznivci) vydávali střídavě za validní, ztracené, omylem špatně zkopírované, znovu nalezené (ale nevíme, jestli jsme našli ty správné), znovu ztracené, správně interpretované, se dvěma píky, bez dvou píků, se šesti píky – zatímco druhá strana matematickými výpočty dokazovala, že „tak to být nemohlo“[3]a zároveň důrazně upozorňovala na to, že jakákoli ekvilibristika s daty je prostě zločin.[4]

            A pak vir oponou trhnul – a bylo po Katrině? Ale kdepak! Snaha o založení její živnosti se nijak nezastavila ani nevyvanula, byť by si soudný člověk, který to s UP myslí dobře, mohl říci, že v současné chvíli, kdy jsou základní činnosti univerzity značně paralyzovány pandemií a vládními opatřeními v boji proti viru, je poměrně šílené otřásat univerzitou ještě navíc hlubokou strukturální změnou, divokým dělením pracovních kolektivů, majetku, budov, výsledků, je nezodpovědné přidávat k přírodní/zdravotní katastrofě ještě man-made chaos.

Základní otázky, po jejichž zodpovězení volala celý minulý rok akademická obec (anebo alespoň její část), nebyly a stále ještě zodpovězeny nejsou (jen pro připomenutí namátkový výčet):

– Jak vznik Katriny posílí integraci výzkumných center, která již nyní (i bez Katriny) dokážou spolupracovat na společných projektech a nikdo jim v tom ani při stávající organizační struktuře nebrání ?

– Jak se budou po vzniku Katriny rozdělovat finance za vědu (RVO), když hrozí, že z definice excelentní VŠústav bude proti jiným jednotkám od počátku ve výhodě?

– Jak se se statutem demokratické veřejné vysoké školy slučuje představa ústavu bez akademické samosprávy?

– Jak se s demokratickou samosprávou univerzity slučuje skutečnost, že vznik VŠústavu (který se nejvíce dotkne Přírodovědecké fakulty) je prosazován  přes konzistentně vyjadřovaný nesouhlas výrazné většiny akademické obce PřF i demokraticky zvolených akademických orgánů PřF?

– Jak prospěje – zřídí-li se VŠústav ještě před uzavřením etických kauz – dobrému jménu UP zpráva mířící do vědecké komunity, že VŠústav je refugiem pro vědce, kteří několik měsíců nejsou schopni vyvrátit závažná podezření na rozsáhlou fabrikaci či falsifikaci dat ve svých publikacích ?

Ale v souvislosti s koronavirovou katastrofou se přidávají i otázky nové: 

– Světu hrozí nebývalá ekonomická recese, která se zcela jistě dotkne i veřejných rozpočtů.  Patrně budou seřezány grantové prostředky, operační programy budou výrazně nasměrovány na podporu podnikatelů (tj. mj. na úkor vysokých škol), obrovská nejistota bude už na úrovni rozpočtu EU, takže je otázka, kdy vůbec budou vypsány nějaké soutěže. Jak v této situaci chce rektor či ředitelé center zajistit rozpočet VŠústavu, který by (dle slibů) měl být ze 70% financován z grantů? Lze to vůbec udělat jinak  než na úkor ostatních fakult UP?

– Jak se – při souběžném řešení problémů, které napáchal virus v organizaci studia, a technických kroků/detailů při zakládání VŠústavu – vyhnout administrativnímu kolapsu celé UP či přinejmenším jejích dvou fakult?

Přesto rektorát dál neochvějně pracuje na založení Katriny, jako by se virus nechumelil: 

– Akademickému senátu UP rektor hodlá navrhnout rozpočtové provizorium – 6 ostatních fakult by mělo dostat všechny peníze, ale z podílu PřF a LF zadrží rektorát polovinu RVO, dokud nebude rozhodnuto o VŠÚ.

– Píárový tým rektorátu pracuje na tom, aby se publikum dozvědělo, že jediní vědci, kteří v Olomouci účinně bojují proti viru a jsou schopni získávat prestižní evropské granty, jsou lidé z center.[5]

– Prorektor Lach předložil akademickému senátu PřF a LF statut Katriny a od některého příštího zasedání AS UP se zřejmě očekává, že bude schválen a VŠústav tímto konečně slavnostně založen. Rektor a ředitelé center v rouškách a s jednorázovými rukavicemi na rukou budou konečně moci Katrině přestihnou pás cudnosti.

Akademický senát PřF sice znovu (pokolikáté už?) přijal usnesení, které se založení Katriny snaží alespoň oddálit (viz níže) – ale bude na ně brán ohled? Anebo – spíš – považuje předkladatel statutu podmínku „dokumenty k VŠústavu budou projednány akademickými senáty PřF a LF“ tímto za splněnou a odškrtnutou bez ohledu na znění usnesení?

„K návrhu Statutu VŠÚ AS PřF UP konstatuje, že projednávání tohoto dokumentu je v kontextu současné situace s pandemií COVID-19 a jejími důsledky pro budoucí fungování UP neaktuální. K projednání a případnému přijetí dokumentu by mělo být přistoupeno až poté, kdy budou známy dopady pandemie na celkovou společenskou a ekonomickou situaci v České republice, možnosti získávat významné grantové prostředky, priority ve vzdělávání a výzkumu a možnosti mezinárodní spolupráce. V souvislosti se zřízením VŠÚ apeluje AS PřF UP na vedení UP a AS UP, aby byla jednání přerušena a další kroky všech zainteresovaných subjektů byly procesovány až po ukončení stávajících, mimořádných opatření. AS PřF UP vyzývá k tomu, aby v aktuálním období byly samosprávou UP prioritně řešeny naléhavější potřeby této instituce.“

Podobně zareagovalo i vedení lékařské fakulty:

Děkan písemně požádal předsedu AS UP a předsedu Ekonomické komise AS UP, aby na jednání AS UP dne 14. 4. 2020 projednali a schválili požadavek vedení LF UP na přidělení rozpočtu pro rok 2020 v plné výši. Tento krok považuje vedení LF UP za mimořádně důležitý a zcela zásadní pro sestavení a schválení rozpočtu naší fakulty a jeho projednání v AS LF.
Vedení LF UP bere na vědomí a podporuje stanovisko AS PřF, ve kterém apeluje na to, aby byla jednání o vzniku VŠU přerušena a další kroky všech zainteresovaných subjektů byly procesovány až po ukončení stávajících mimořádných opatření.[6]

Senát právnické fakulty zase již na svém zasedání 16.3. podpořil memorandum emeritních rektorů.[7]

Nestačí to už? Nestačí ta obrovská vlna kritiky, která se ozvala z akademické obce a byla ventilována ve všech možných žánrech na všech možných platformách, aby zastavila Katrinin tanec? Ani celosvětová pandemie ho nezastaví? Bude naopak současného stavu částečné paralýzy univerzitních orgánů a situace, kdy má spousta lidí z akademické obce „jiné starosti“, nemůže se scházet, nemůže plnohodnotně zasedat, využito k tomu, aby se Katrině konečně otevřel krám? Jestliže to tak bude, pak nezbývá než konstatovat, že koronavirus sice většině škodí, ale někteří ho umějí šikovně využít ve svůj prospěch a nezbývá také než se modlit, abychom po odeznění pandemie nenalezli v záznamech evidujících ty, kteří podlehli či přežili s těžkými trvalými následky, také UP.


[1] K těmto (a dalším) tématům proběhla v akademické obci i anketa (viz: https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/03/04/vysledky-ankety-o-deni-na-up-questionnaire-results-vysledky-ankety-z-22-2-2020-1-3-2020/), leč jedinou reakcí vedení UP bylo konstatování, že anketní otázky byly mnohdy příliš návodné a anketa nebyla dost standardní.

[2] https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/13/memorandum-emeritnich-rektoru-k-soucasne-situaci-na-univerzite-palackeho/

[3] Např. https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/02/13/zahada-sextetu-a-jedna-spekulace-navic/ – ale i mnoho dalších článků na d-Žurnálu

[4] Naposledy zde: https://www.dzurnal.cz/index.php/2020/04/05/hodnota-poctive-vedecke-prace/

[5] Např.: https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/do-rcptm-miri-prestizni-evropsky-grant-na-podporu-mezinarodni-spoluprace-pri-vyzkumu-rakoviny/  versus 

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/rcptm-pripravuje-desitky-litru-dezinfekce-pro-potrebne/ versus

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/chemici-z-up-vyrabeji-stovky-litru-dezinfekce/,

https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/ustav-molekularni-a-translacni-mediciny-bude-provadet-velkokapacitni-testy-na-koronavirus/  a  https://www.upol.cz/nc/zpravy/zprava/clanek/umtm-pomaha-prazskym-nemocnicim-testuje-stovky-vzorku-na-pritomnost-koronaviru/  versus

[6] ZÁPIS č. 23 2019/20 z porady vedení Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která se konala
dne 7. dubna 2020. https://www.lf.upol.cz/zamestnanci/zapisy-z-porad/?fbclid=IwAR395RKMh_T4

[7] https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubDAO%2FZápis%20AS%20PF%20UP-2020-03-09-final_eh.pdf