Palčivá témata

/INGEBORG FIALOVÁ, JURAJ ŠEVČÍK/
poznámka dŽurnálu: Od počátku je Diskusní žurnál zamýšlen jako jakási nástěnka, na kterou mohou členové akademické obce nebo lidé blízcí Univerzitě Palackého dle svého uvážení umisťovat své texty s minimálním zásahem „redakce“. Stále proto zdůrazňujeme, že dŽurnál jako takový nebude „zastávat stanoviska“ a „mít názory“. Následující text není manifestem portálu, ale názorem kolegů, kteří se rozhodli věnovat část svého volného času tomuto projektu.

Po zhruba měsíci existence diskusního Žurnálu snad mohu shrnout první zkušenosti s jeho fungováním:

Na jedné straně se ukázalo, že zřejmě měli pravdu odborníci na mediální svět, kteří mě varovali, že dnešní společnost – ani ta akademická – už není nakloněna uměřeným, kultivovaným (leč klidně i ostrým) debatám starého akademického střihu, neseným pečlivě formulovanými a (dohledatelnými fakty podloženými) souvislými texty. Připouštím to proto, že do dŽurnálu za celou dobu jeho existence nepřišel jediný příspěvek žádaného formátu, který by reprezentoval a hájil i druhou stranu aktuálního sporu odehrávajícího se na přírodovědecké fakultě (a tím i celé UP), takže vedení univerzity právem mluví o „jednostranné prezentaci“. 

Zato na jiných platformách a jiných nosičích vybuchly celé ohňostroje prudkých reakcí, rozběhla se čilá mailová korespondence, která má ovšem tu nevýhodu/výhodu (?), že ji nevidí každý, čili způsobuje informační nevyváženost.

Je dále možné (jak naznačuje vedení univerzity ve svém přípise členům akademické obce), že konkrétní situace na přírodovědecké fakultě už se žádnou debatou (nazývanou zde „skandalizací“) řešit nedá: 

Jakákoliv další skandalizace brání snaze vedení univerzity o urovnání situace a naplnění zadání určeného akademickým senátem a podpořeného prohlášením děkanek a děkanů zbývajících fakult UP. V následujících dnech bude vedení přírodovědecké fakulty a center vyzváno k účasti na procesu odborně vedené mediace, která je ovšem založena na elementární ochotě korektně komunikovat.

Proč tedy pokračuji v redigování dŽurnálu, když tento očividně (zatím?) vyvážené debatě neslouží a čelí nadto masivní kritice vedení univerzity, té instituce, které jsem chtěla svým konáním prospět? 

Jako filolog a humanitní vzdělanec si přes všechno již řečené myslím, že žánr uměřené debaty by se na akademické půdě kultivovat měl a že by tedy oficiální „firemní“ Žurnál měl mít rubriku „debata“ (dokonce si myslím, že kdyby ji býval měl už léta, nemusela teď vybuchnout tato „chemická bomba“), neboť jak pravil už T.G.M. „demokracie znamená diskusi“. A nadto: nepatří snad právo vyjadřovat se jako – byť ten nejmenší – člen akademické obce ke všem procesům a dějům, které se zde odehrávají, k základním akademickým svobodám, jež byly vybojovány přesně před 30 lety?

Vítám tedy aktivitu pana prorektora Bilíka, který k debatě nad vznikem oficiální diskusní platformy UP svolává na příští dny kroužek zájemců o ni, vítám i nápad s mediací a těším se na zprávy o jejích úspěších.

Společně s kolegou, prof. Ševčíkem, spoluredaktorem dŽurnálu, se domníváme, že se v současné době jeví jako  problematická (palčivá/akutní) například tato témata, která by se měla otevřeně diskutovat, neboť – zůstanou-li tabu – mohou v posledku destabilizovat univerzitu jako celek:

 • Okruh: řízení (univerzity/fakult/kateder/ústavů) – manažerský/ firemní či akademický? 
  • Např. jak korigovat rozhodnutí/činy vedoucích pracovníků, která se části akademické obce zdají nesprávná, neadekvátní, silová, mocenská? 
 • Okruh: projektové pobídky: kdo se smí a nesmí ucházet o tu kterou projektovou pobídku
  • Aktuálně např. projektové fiše strategicky významných investičních projektů za miliardy korun. Klientelismus při zadávání nebo strategické rozhodnutí schválené příslušnými akademickými orgány? (tvorba CISTu, čerpání FPP)
 • Okruh vyváženost/nevyváženost moci exekutivní a „soudní“ na UP 
  • např. pravomoci etické komise (o níž se teď mnoho mluví), závaznost a veřejnost jejích soudů; další variantní řešení „soudní moci“ na UP – např. ombudsman atd.
 • Okruh: střet zájmů (viz i článek prof. Opatrného), 
  • nikoli jen v rovině vztahů mezi akademickým a podnikatelským světem, nýbrž i uvnitř akademického světa (nejen) UP (kumulace, případné zneužívání moci – směrem ke studentům i k zaměstnancům, mechanizmy snižující/zvyšující korupční potenciál, příslušnost k více institucím atd.)
 • Okruh: způsob hodnocení vědeckých výsledků a úspěchů (viz článek prof. Fialové zde) 
  • Kvantitativní metody vedoucí k pokřivení vědeckých metod i vědecké etiky; vyváženost důrazu kladeného na vědu a výuku? Smysluplná či nesmyslná honba za vyššími příčkami rankingových žebříčků? Atd.
 • Okruh: solidární mechanismy uvnitř univerzity/fakult 
  • na jedné straně astronomické platy, na druhé straně živoření a zavírání institutů, propouštění z důvodů finančních atd.
 • Okruh: akademické hodnoty 
  • Poněkud pozapomenuté slušné chování a vzájemná úcta mezi členy akademické obce, obecné úvahy o akademických hodnotách.
 • Atd. atd.

Uvědomujeme si, že navržených témat je možná příliš mnoho (či naopak příliš málo) a že se vzájemně proplétají. Budeme každopádně rádi, když do diskuse přispějete.