Otevřený dopis rektorovi Univerzity Palackého v Olomouci

/MARTIN SCHLOSSAREK, MIROSLAV SYROVÁTKA/

Vážený pane rektore,

stejně jako mnoho dalších zaměstnanců univerzity sledujeme dění okolo výpovědi a následného pokusu o odvolání děkana PřF Martina Kubaly. Tak jako mnozí další, i my jsme znepokojení Vašim pojetím spravedlnosti i mlčením, kterým přecházíte procesní otázky, které opakovaně zaznívají mimo jiné na diskusní platformě univerzity (UP Reflexe). Po přečtení některých veřejně dostupných dokumentů a debat na UP Reflexi na téma výpovědi/odvolání děkana Kubaly, formulujeme následující text. Ten obsahuje otázky, o kterých se domníváme, že by měly být zodpovězeny, pokud má akademická obec uvěřit, že daný postup byl spravedlivý a zákonný.

  1. Podle zveřejněného právního rozboru v posledních pěti letech někdo žádal CVT o vstup do emailu jiného zaměstnance cca 1–2krát ročně. Děkan PřF se taktéž obrátil na CVT, aby mu byl poskytnut přístup do emailu bývalého podřízeného. Ředitel CVT tuto žádost prokonzultoval s rektorátem, rektorát jí vyhověl, ředitel CVT emailovou schránku zpřístupnil. Pokud již zde došlo k porušení zákona, do jaké míry leží morální odpovědnost na zaměstnancích, když z jejich strany nešlo o nějakou partyzánskou akci, ale o de facto obvyklý postup (realizovaný už v minulosti různými lidmi v různém čase) akceptovaný či schvalovaný vedením univerzity? Domníváme se, že by bylo správnější, kdyby univerzita dala větší důraz na přenastavení svých vnitřních procesů, než aby se snažila zříci odpovědnosti tím, že hodí své zaměstnance přes palubu. 
  2. Proč byl nejvíce ze všech aktérů potrestán děkan Kubala? Děkan podal žádost, která byla příslušnou prorektorkou akceptována. A přesto bylo vůči oběma postupováno zásadně odlišně. Pokud za posledních pět let došlo k vyžádání a zpřístupnění emailové schránky cca 5–10 zaměstnanců, jak bylo postupováno v těchto analogických případech? Byly tyto případy prověřeny stejně a byly z nich vyvozeny obdobné kroky?
  3. Je třeba připustit, že podstatné zřejmě není pouze to, zda a jak dostane nadřízený přístup do emailové schránky svého bývalého podřízeného, ale také to, jak dané informace využívá (čte i osobní emaily? distribuuje emaily dále? atd.). Jedním z uváděných problematických aspektů je, že děkan určité emaily použil u soudu. Děkan argumentuje tím, že jste o tom, že vybrané emaily hodlá u soudu předložit, věděl s předstihem. Je tomu tak? Upozornil jste v tom případě děkana na potenciální nelegálnost tohoto postupu? 
  4. Je pravda, že o přístupu děkana Kubaly k emailům jeho bývalého podřízeného (pana Zbořila) víte již více než rok? Pokud ano, proč jste jednal právě teď, krátce poté, co děkan Kubala úspěšně oponoval Vašemu klíčovému návrhu na dělení majetku mezi PřF a CARTIN a krátce před posledním státním soudního řízení, v němž pan Zbořil žaluje univerzitu o ušlou mzdu?
  5. Jedním z důvodu výpovědi je nerespektování pokynů rektora, jmenovány jsou konkrétně Vaše dvě emailové výzvy. Jaký časový horizont byl v těchto případech panu Kubalovi dán a považujete ho za adekvátní? Dle vyjádření pana děkana Kubaly se v prvním případě jednalo o méně než dvě hodiny. Rozumíme, že v případě závažných otázek je nutné reagovat rychle. Avšak je-li po zaměstnanci požadováno, aby reagoval na emailový pokyn de facto okamžitě, připadá nám to nefér.
  6. Jak lze vysvětlit, že výpověď byla děkanovi PřF předána dřív (3. 10.), než byl vypracován právní posudek (8. 10.)? Proč bylo podání výpovědi realizováno tak rychle? Ve vyjádření z 4. 10. uvádíte, že jste “konat musel … abych zamezil případné další škodě…”, nicméně v jakém smyslu by při pomalejším postupu vznikla škoda, když je výpověď stejně účinná až od 31. 12.? Bez ohledu na časovou souslednost ještě dodáváme, že právní posudek není soudní rozsudek. 
  7. Proč jste panu děkanu Kubalovi nedal možnost, aby si vybral odborovou organizaci, která by jej zastupovala a hájila jeho zájmy (logicky by asi vybral odbory PřF)? Možnost volby odborové organizace při projednání výpovědi zaměstnanci garantuje zákon.
  8. Zjišťoval jste, jak hájily práva zaměstnance Kubaly odbory z Filozofické fakulty? Z veřejných zdrojů se zdá, že pana děkana Kubalu nikdo z odborů Filozofické fakulty ani nekontaktoval, a že vše proběhlo velmi rychle. Jak mohly odbory FF efektivně hájit zájmy tohoto zaměstnance, resp. chtěly to vůbec?
  9. Proč jste podal děkanovi výpověď na pozici docenta fyziky, jestliže „přečiny“, které mu vytýkáte, souvisí výhradně s jeho funkcí děkana, a ne s prací na pozici docenta fyziky? Na vnějšího pozorovatele to působí tak, že jste se chtěl vyhnout hlasování v senátu, a že jste tento plán opustil až ve chvíli, kdy jste si v Olomoucké drbně přečetl, že “přes výpověď” děkana odvolat nelze.
  10. Dne 17. 10. jste zveřejnil prohlášení “Rektor UP: Postupoval jsem v souladu se zákonem”, které se týká zahájení procesu odvolání děkana Kubaly z funkce. Mohl byste se podepsat pod příspěvek se stejným názvem, pokud by se týkal výpovědi pro pana děkana Kubalu? Podle mnohých není podání výpovědi děkanovi ve Vaší kompetenci.

Pane rektore, kolem výpovědi pana Kubaly vyvstalo tolik otázek, že část akademické obce (včetně nás) má pocit, že se účelově snažíte zlikvidovat děkana Přírodovědecké fakulty. Přispěly k tomu i mnohé události, které v otázkách nereflektujeme, které na nás ale nepůsobí vůbec dobře: předání výpovědi kdesi v šatně, neinformování AS PřF, vyhnutí se vysvětlení Vašich kroků na mimořádném zasedání AS PřF, schůzka s děkany o děkanovi bez děkana, kterého se záležitost týká.

Prosíme Vás, vyvraťte naše pochybnosti věcnou reakcí na naše otázky. Možná Vás to překvapí, ale vlastně bychom se ani nedivili, kdyby se zjistilo, že pracovník, který je pod neustálým tlakem rektorátu, CATRIN a velké části fakult, někde pochybil. Pokud tomu tak skutečně bylo, mají být vyvozeny přiměřené důsledky. Jenže když vedení univerzity dlouhodobě ignoruje zájmy jedné ze svých fakult, když za etická pochybení nejsou vyvozovány adekvátní důsledky, a pak je za prapodivných okolností realizována výpověď děkanovi fakulty, který na tyto problémy vytrvale upozorňuje, je třeba požadovat jasná vysvětlení.