Znovu i nově o novoročenkách a vánočně novoročních přáních

/JIŘÍ FIALA/

Koncem loňského roku jsem v Žurnále UP Online pojednal o historii novoročních přání a novoročenek označovaných iniciálovou zkratkou z francouzského sousloví „pour féliciter (pro blahopřání)“, popř. „pour fêter (na oslavu)“, za níž následuje příslušný rok nebo jen apostrof a poslední dvě číslice příslušného roku (letos tedy p. f. 2021; p. f. ’21). (1) Zmínil jsem se též, že Josef Bergler mladší, narozený roku 1753, od roku 1800 první ředitel Akademie výtvarných umění v Praze, vytvořil do své smrti v roce 1829 přes čtyřicet grafických novoročenek opatřených vročením, popřípadě více či méně vtipnými německými veršíky. Ve fondech Moravské galerie v Brně se dochovala Berglerova novoročenka na rok 1821, vzniklá tedy technikou leptu před dvěma sty lety, s vyobrazením muže stojícího před okénkem kolektanta tehdejší státní, tzv. janovské loterie (zavedené v habsburských dědičných zemích na základě patentu Marie Terezie z 13. listopadu 1751). Tato loterie umožňovala sázet na dvě nebo na tři čísla z pětice čísel vytažených z devadesáti čísel, výhra dvou čísel se označovala jako ambo (hráči vynesla za jeden vsazený zlatý 244 zlatých), výhra tří čísel jako terno (hráč získal za jeden vsazený zlatý 4 800 zlatých; roku 1821 byl dům na olomouckém Dolním náměstí č. 21 oceněn sumou 6 320 zlatých vídeňské měny). V okénku stojící soška antického boha Merkura nese ceduli s letopočtem 1821 a číslicemi 7, 14, 21, pod obrázkem pak čteme dvouverší: „Die Jahrszahl muß doch richtig seyn,/ So trifft auch dieses Terno ein. (Ten letopočet musí přece správný být,/ tak se rovněž toto terno mohlo natrefit.)“ Technikou ocelorytiny vyhotovená novoročenka na týž rok 1821 z grafické dílny Josefa Axmanna (1793–1873), dochovaná rovněž ve fondech Moravské galerie v Brně, je daleko méně nápaditá, nacházejí se na ní toliko čtyři do kruhu ustavené věnečky a dotyčný letopočet je umístěn ve spodním z nich (3). 

Po této výpravě k počátkům našich tištěných novoročenek se vraťme do konce roku 2019, a to k již toliko elektronicky rozesílané novoročence Univerzity Palackého v Olomouci;  na této novoročence byl kromě fotografie budovy Cyrilometodějské teologické fakulty UP umístěn latinský text. Pozastavil jsem se tehdy nad tím, proč se tradiční latinské blahopřání „UNIVERSITAS PALACKIANA OLOMUCENSIS LECTURIS ILLUSTRISSIMIS ANNUM NOVUM MCMXCIX REBUS BENE GESTIS ATQUE ARTIBUS HONESTIS ORNATUM COPIOSUMQUE GRATULATUR“ (doslova: „Univerzita Palackého přeje váženým čtenářům nový rok 1999 ozdobený a hojný dobrými událostmi a ctihodnými zaměstnáními“) v posledních letech bůhvíproč změnil – „místo ,LECTURIS ILLUSTRISSIMIS‘ je zde ,MAGISTRIS ILLUSTRISSIMIS‘ (,nejváženějším mistrům, magistrům či učitelům‘ – nikomu jinému tedy Univerzita Palackého k novému roku nic dobrého nepřeje?!), sloveso „GRATULATUR“ bylo nahrazeno méně vhodným slovesem ,PRECATUR‘ (,přeje‘, ale v prvé řadě ,prosí‘ a ,modlí se‘)“. (4) Původce letošní novoročenky olomouckého vysokého učení ovšem nevzal mou námitku v potaz a pro svůj výtvor zvolil fotografii vskutku nepřípadnou –  zobrazuje vedle jižního traktu někdejší olomoucké jezuitské koleje, nyní Správního archivu Armády ČR, druhé nádvoří bývalého jezuitského konviktu, nyní Uměleckého centra UP. Fasádu středního bočního křídla budovy Uměleckého centra UP sice dekorují sluneční hodiny, ale pozornost diváka spíše přitáhnou čtyři odpadkové kontejnery, symbolizující snad vehemenci, s níž se na Univerzitě Palackého třídí odpad rozličného druhu. (5)

Ale budova CMTF UP nezůstala ani letos opominuta, nikoli však na novoročence této fakulty (novoročenky CMTF na rok 2021 jsem se bohužel www stránkách CMTF UP nedopátral), ale na novoročence Filozofické fakulty UP –  má to snad znamenat, že stále platí výrok „philosophia ancilla theologiae (filozofie je služkou teologie)“, připisovaný italskému biskupovi a kardinálovi Petrusovi Damianimu (* kolem 1006  – 1072)? Vedle latinského rčení „et in terra pax hominibus bonae voluntatis“, tj. okleštěného počátečního dvouverší hymnu římské církve ze 4. století – „Gloria in excelsis Deo/ et in terra pax hominibus bonae voluntantis (Sláva na výsostech Bohu/ a na zemi pokoj lidem dobré vůle)“ (6), je zde umístěn text „Pokojné Vánoce a mnoho štěstí do nového roku 2021 přeje Filozofická fakulta“ a znak UP, dále vpravo dole pak latinské slovní spojení „..genius loci… (duch místa)“, chybně uvozené dvěma tečkami místo náležitých tří teček. (7) Ve srovnání s tímto produktem je p. f. 2021 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vpravdě filozofické (8).

P. f. 2021 děkana a Fakulty tělesné kultury UP je, jak se sluší na fakultu adorující fyzický pohyb a jak umožňuje technický pokrok, pohyblivé – startujícího běžce provází Antoine de Saint Exupéry (1900–1944), tedy přesněji řečeno liška v Exupéryho knize Malý princ (1943), slovy: „Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, zůstává očím skryto.“ (9) Očekávali bychom, že se na p. f. 2021 děkana Fakulty zdravotnických věd UP vyskytne výtvarná tematizace zdravotnických perspektiv nastupujícího roku, ale na použité pohlednici jsou vyobrazeny za padajících sněhových vloček chrám sv. Michala a část fasády Arcibiskupského kněžského semináře při pohledu ze Školní ulice; to vše je provázeno obligátním blahopřáním. (10) Pedagogická fakulta UP zvolila pro své p. f. 2021 abstraktní různobarevnou čmáranici a text doplněný znakem UP: „Pedagogická fakulta přeje Veselé Vánoce a rok 2021 plný optimismu.“ Inu, podle polského básníka Juliana Tuwima (1894–1953) „pesimista je optimista s životní praxí“ a jistá stará paní odpověděla na otázku, jak se jí daří: „Hůře než včera a lépe než zítra.“ Spíše mě ale překvapuje velké písmeno „V“ u adjektiva „Veselé“ – docela postačuje, že se podle poslední úpravy pravidel českého pravopisu píší „Vánoce“ s velkým „V“. (11) Na p. f. 2021 Přírodovědecké fakulty UP se vyskytují tři skleněné vánoční koule neboli baňky se znaky UP – největší, modrá koule je opatřena nápisem „Univerzita Palackého“, prostřední, červená koule nese nápis „Přírodovědecká fakulta“ a nejmenší, šedá koule je bez nápisu – že by tato koule symbolizovala vznikající Český institut výzkumu a pokročilých technologií (CATRIN)? Jen na margo poznamenávám, že polsky se vánoční koule či baňky nazývají „bombki choinkowe“, tj. „bombičky na vánoční stromek“, neboť svým tvarem vskutku připomínají ruční bomby házené svého času anarchisty na různé potentáty. (12) Děkan Lékařské fakulty UP přeje za svou fakultu na pozadí siluet zasněžených smrků či jedlí „krásné vánoční svátky a pevné zdraví do Nového (sic! – spr. „nového roku“) 2021“. (13) A jako poslední přichází na řadu p. f. 2021 Právnické fakulty UP. „Péefko“, jež se do 23. prosince 2020 nacházelo na fakultních www stránkách, nepostrádalo invenci, neboli bylo „napadnuté“, jak říkával Jan Werich – tři dřevěné dětské hrací kostky nesly číslice 2, 0,2, čtvrtá, překlápějící se kostka byla opatřena číslicemi 0 a 1, a znázorňovala tak změnu letopočtu. Nemám ponětí, proč bylo toto „péefko“ nahrazeno jiným výtvorem, graficky odpudivým, se siluetami tří smrčků nažloutlé barvy na hnědofialovém pozadí a banálním textem vysázeným verzálkami též nažloutlého zbarvení: „KRÁSNÉ VÁNOCE A ÚSPĚŠNÝ ROK 2021“ (14) 

Přejděme nyní ke třem letošním vánočně novoročním poselstvím. První z nich adresovala olomoucké alma mater její dosluhující hlava nejhlavnější, (15) druhé poselství podepsaly také hlavy inaugurované, totiž děkanka a děkani jejích fakult, jakož i statutární zástupce rektora UP a předseda jejího akademického senátu. (16) To druhé poselství obsahuje lapsus už v oslovení „Vážené kolegyně a kolegové“ (kolegové nejsou na rozdíl od kolegyň vážení?), načež následuje snůška otřelých floskulí a vyčpělých metafor – jedno souvětí pro ilustraci postačí: „O to víc je modus vivendi et operandi pro dobro společné věci jediným způsobem, díky němuž bude naše hvězda svítit i nadále a díky kterému se všichni můžeme vydat výš a kupředu.“ Nevlastní předložka „díky“ vyžaduje z historických příčin dubletní zájmeno „jemuž“, nikoli „němuž“, střídání vztažných zájmen „jenž“ a „který“ v souvětí slučovacím je stylisticky nepřípustné. Jestliže se vydáme výš, tedy vertikálně, můžeme se též vydat současně kupředu, tedy horizontálně? V takovém případě bezpochyby nastane na olomouckém vysokém učení napnelismus, jakož i cuk(nul)atura horší nežli ty dosavadní. (17) Co je ale obzvlášť ostudné, je závěr dotyčného Vánočního přání: „Dovolte, abychom popřáli nám všem krásné a klidné svátky. Nám všem, na fakultách, centrech, jednotkách, zkrátka na celé naší univerzitě. Dovolte, abychom nejen popřáli, ale také vás všechny ujistili, že rok 2021 bude rokem, kdy bude mít Univerzita Palackého devět svébytných součástí a jako celek se bude rozvíjet v duchu jejích tradic, hodnot a principů a také řídit rozumem a srdcem.“To hrubě chybné užití zájmena „jejích“ místo náležitého zájmena „svých“ volá do nebes! I když už čeští pravopisci napáchali leccos (najmě povolivše „oni sází“ i „oni sázejí“ apod.), zvratné přivlastňovací zájmeno „svůj“ doposud nebylo a bohdá nebude zrušeno. Jenže vliv angličtiny na češtinu i v tomto  ohledu je devastující, a tak mj. banky nehezky česky naléhají: „Svěřte nám vaše peníze!“

Do třetice a naposledy hlas lidu, nikoli však hlas boží. Na www stránky UP reflexe, interní diskuzní platforma umístila Kateřina Poláková, výzkumná pracovnice Regionálního centra pokročilých technologií a materiálů UP, tento text:

ubi et orbi 2020
Vánoční poselství papeže Františka celému světu:

www.ceskatelevize.cz/ivysilani/13333112196-urbi-et-orbi/22056221521
www.youtube.com/watch

(od 5 minuty po 18 minutu vysílání)

Vážení kolegové,
ve světě je mnoho utrpení, nenávisti a násilí. Kéž na UP dokážeme, že dialogem a spoluprací umíme vytvořit dílo, které v konečném důsledku bude užitečné a prospěšné pro druhé, pro ty, kteří doufají a v naději čekají, že vědci vymyslí něco, co jim od toho utrpení pomůže. Myslím, že tato Univerzita na to rozhodně mozkové kapacity i vybavení má. Stačí najít cestu.
Krásné a požehnané Vánoční svátky všem.
“ (18)

Dotyčné papežské požehnání se nazývá „Urbi (lat. urbs – město, tj. Řím) et orbi (lat. orbis, svět)“, nikoli tedy „ubi“ (lat. když, kde); psát Univerzita s velkým U je poněkud přehnáno (v jednom případě se tak děje i ve výše uvedeném Vánočním přání děkanky a děkanů fakult UP a dalších dvou akademických funkcionářů). Vzniká též otázka, zda „Univerzita“ má nejen mozkové kapacity, ale i mozkové vybavení, nebo se oním vybavením míní její fundus insctructus? Podle Ottova slovníku naučného se jedná „pozemek opatřený náležitým k němu příslušenstvím, dům s patřícími k němu movitostmi (např. s knihovnou) a pak vůbec různé příslušenství, které jest sice o sobě celkem samostatným, avšak trvalým svým určením sloužiti má jinému hospodářskému celku. Tak rozumí se u hospodářského statku výrazem fundus instructus nejen všechno nářadí a náčiní, které náleží k statku, nýbrž i dobytek, jehož k řádnému vedení hospodářství jest třeba. U divadel nazývá se fundus instructus všechno movité jmění potřebné k řádnému vedení divadla (ku pořádání divadelních představení), jako jsou dekorace, kostýmy, nábytek, rekvizity, hudební materiál a vůbec všechny rukopisy i tiskopisy sloužící ku provozování dramatických a hudebních děl.“ (19) A konečně „Vánoční svátky“ je nutno psát s malým písmenem, tedy „vánoční svátky“.

Nezbývá tudíž nic jiného nežli si povzdechnout „O, sancta simplicitas! (Ó, svatá prostoto!)“ a vyslat k nebi modlitbičku užívanou v takových pádech nezapomenutelným ironikem prof. Jiřím Skaličkou (1922–1997), působícím na katedře bohemistiky Filozofické fakulty UP: „Jen aby nás dobrotivý Pán Bůh při zdravém rozumu zachovati ráčil!“

[1] O novoročních přáních a novoročenkách: Žurnál – News & Events

[2] Josef Bergler, 1821

[3] Josef Axmann – Novoročenka, 1821

[4] O novoročních přáních a novoročenkách

[5] UP PF 2021

[6] V úplnosti bylo toto dvouverší uplatněno na vánočním přání umístěném na facebooku Univerzity Palackého 24. prosince 2019

[7] FF UP PF 2021

[8] PF 2021 | Filozofická fakulta Univerzity Karlovy

[9] PF FTK 2021

[10] PF FZV 2021

[11] Pedagogická fakulta UPOL (je třeba v horním levém rámečku kliknout na první šedou tečku zleva)

[12] Přírodovědecká fakulta UP (je třeba v horním levém rámečku kliknout na první šedou tečku zleva) Christoph Roos: Bomb throwing Anarchists

[13] Lékařská fakulta UPOL (je třeba v horním levém rámečku kliknout na první šedou tečku zleva)

[14] Sváteční pozdrav děkana právnické fakulty

[15] Vánoční pozdrav rektora univerzity

[16] Vánoční přání Univerzitě Palackého

[17] https://www.youtube.com/watch?v=xluP9lIzBr

[18] UP Reflexe: ubi et orbi 2020

[19] Ottův slovník naučný/Fundus – Wikizdroje