O čem teď vlastně diskutujeme?

/MICHAL BOTUR/

Ve středu 26. února napíše Akademický senát UP další kapitolu příběhu o pokusu rektora Jaroslava Millera zřídit na naší univerzitě vysokoškolský ústav (CATRIN) převážně z vědeckých center Přírodovědecké fakulty proti vůli této fakulty. Zrekapitulujme si v rychlosti dosavadní usnesení AS UP a pokusme se je konfrontovat se současným návrhem RUP, který je předložen ke schvalování.

Idea ústavu byla akademické veřejnosti představena včetně „technických dohod“ a jiných dokumentů v září 2018. Po třech dnech hlasitých protestů akademické veřejnosti byl návrh stažen. V den, kdy podle prvního plánu měl být VŠ ústav senátem zřízen (28. listopadu 2018) se usnesl senát následovně: AS UP bere na vědomí informaci o přípravě věcného záměru integrace výzkumných kapacit na UP. 

Další kolo diskuzí proběhlo na AS UP 13. února 2019, kde „AS UP schvaluje záměr integrace vědecko-výzkumných kapacit a procesů na UP zřízením vysokoškolského ústavu při Univerzitě Palackého v Olomouci a žádá rektora, aby AS UP předložil věcný záměr zřízení vysokoškolského ústavu v souladu s Řádem normotvorby UP. AS UP konstatuje, že konečné rozhodnutí o zřízení vysokoškolského ústavu podléhá schválení AS UP ve formě přijetí příslušných vnitřních předpisů. AS UP dále vyzývá rektora, aby takové vnitřní předpisy projednaly také akademické senáty LF UP a PřF UP.“ 

            Maje v ruce současný návrh Státu VŠ ústavu, netuším, jak se na něj podívat, abych v něm viděl jakýkoliv náznak integrace. Tři současná centra se odtrhnou od svých fakult. Minimálně v případě Přírodovědecké fakulty se bude naopak jednat o značné narušení integrace, kdy mnoho lidí přijde o bezprostřední kontakt s mnohými kolegy a o některé zásadní přístroje. UMTM má jednou nohou zůstat na LF a na ústav potom vkročit tou druhou. Návrh statutu má dokonce garantovat, že pozice ředitele na dvou částech UMTM (toho na LF a toho na CATRINě) bude svázána dohromady v jedné osobě. Je to ale vůbec možné? Je možno omezit pravomoci děkana LF takovýmto zásahem? 

            Desintegrační důsledky záměru jsou zjevné, zatímco po slibované (a senátem požadované) integraci není v návrhu ani stopy. Statuty současných center se přenesou na nový VŠ ústav a centra zůstanou třemi samostatnými jednotkami bez společného výzkumu, bez nové spolupráce apod. Největší integrační změnou ve VŠ ústavu budou patrně jednotné cedulky na dveřích. 

K druhé části usnesení: Které z předkládaných „souvisejících vnitřních předpisů“ byly projednány senáty PřF a LF?

            Dne 19. června 2019 senát uzavřel další kolo jednání usnesením:

„ AS UP projednal předložený Záměr zřízení VŠÚ a bere na vědomí informaci o průběhu přípravy zřízení VŠÚ. AS UP žádá rektora o:
– předložení věcného záměru změny Statutu UP a věcného záměru Statutu VŠÚ;
– předložení návrhu organizační změny dle čl. 13 JŘ AS UP;
– ekonomický rozbor včetně finančních dopadů na stávající součásti;
– závazek, že metodika dělení příspěvků a dotací nebude v souvislosti se vznikem nové jednotky upravována tak, aby zvýhodňovala nově vzniklou součást, a zároveň bude garantováno, že případná změna metodiky nebude mít negativní finanční dopad na stávající součásti;
– každoroční vyhodnocení realizace záměru po dobu pěti let od doby vzniku ústavu;
– navržení finančních mechanismů; jak se bude postupovat v případě, že se nenaplní avizované příjmy vysokoškolského ústavu.“

Pokud mohu soudit, části, které jsem v usnesení vyznačil tučně jsou vedením systematicky ignorovány. Ekonomické rozbory, po kterých volá akademická obec už déle než rok, neexistují, pokud ovšem nechce RUP tvrdit, že rozborem je tabulka s devíti řádky (fakulty+ústav) a devíti čísly (prý předpokládaný rozpočet). Stejně tak byla garance toho, že ústav nebude mít negativní dopad na fakulty, naplněna pouze neformálním a tedy i nezávazným slibem rektora. Při pohledu na prosazovanou metodiku dělení prostředků na vědu vypracovávanou prorektorem Banášem (zaměstnanec RCPTM), lze o upřímnosti tohoto závazku úspěšně pochybovat.

Akce „Chceme VŠ ústav hned“ pokračovala 16.října, kdy se AS UP usnesl:

„AS UP schvaluje věcný záměr novely Statutu UP a věcný záměr Statutu VŠÚ ve znění doporučení LK AS UP. AS UP schvaluje realizaci organizační změny zřízení VŠ ústavu, podmíněnou nabytím účinnosti novely Statutu UP a účinnosti Statutu VŠÚ po předchozím schválení těchto vnitřních předpisů UP, a realizaci dalších s věcným záměrem souvisejících vnitřních norem UP Akademickým senátem UP, a to v souladu s řádem normotvorby na UP. Současně AS UP žádá o předložení návrhu vypořádání technických dohod a souvisejících opatření ze strany předmětných fakult a vedení UP, spolu s vypořádáním prohlášení děkanů fakult UP ve vztahu k realizaci plánované organizační změny.

Připomeňme si, co výzva děkanů všech fakult UP obsahuje:

 „V návaznosti na Prohlášení ze dne 13. května 2019 děkanky a děkani fakult od vedení Univerzity Palackého pro doplnění požadují
–          závazné prohlášení, že nebudou ohroženy ani omezeny aktivity jednotlivých fakult;
–          vyhlášení o metodice dělení příspěvku po vzniku vysokoškolského ústavu. Součástí vyhlášení bude dělení ukazatele A+K, RVO, podpory specifického výzkumu na VŠ a dalších příspěvků, dotací a jiných příjmů, které závisí na kvalitativních či kvantitativních ukazatelích;
–          představení tvorby a čerpání fondů Vysokoškolským ústavem a způsob jeho participace na financování centrálně zajišťovaných služeb (RUP, centrální jednotky, centrální fondy apod.) v takové podobě, aby byly zřejmé ekonomické dopady vzniku vysokoškolského ústavu na všechny součásti univerzity.
… Očekáváme transparentní zpracování ekonomických analýz, aby bylo možno nezávisle ověřit jak vstupní data, tak metody výpočtu.

Zjevné dle mého je, že z požadavků děkanů a senátu není zatím naplněno vůbec nic!

11.prosince 2019 AS UP schválil s odloženou platností Statut UP, vrátil k přepracování statut VŠ ústavu a mimo jiné upozornil „v této souvislosti na to, že nebyly uspokojivě vypořádány všechny požadavky podmiňující schválení Statutu VŠÚ, zejména se jedná o:
– předložení finální verze metodiky dělení RVO mezi jednotlivé fakulty UP a VŠÚ UP, včetně modelového výpočtu, z něhož bude jasně patrný dopad navržené metodiky; 

– předložení finální verze systému odvodů na RUP, ze které bude jasně patrný podíl VŠÚ na těchto odvodech;
– předložení návrhu opatření a finančních mechanismů pro případ, že se nenaplní avizované externí a projektové příjmy vysokoškolského ústavu; 

– dosažení úplné dohody s vedením PřF UP na znění technické dohody o podmínkách realizace organizační změny na UP spočívající ve zřízení VŠÚ;
– dosažení shody na rozdělení nemovitého a movitého majetku UP, který je v současné době užíván a spravován PřF UP.
 …

AS UP žádá rektora UP, aby výše uvedené požadavky vypořádal nejpozději s předložením dopracované verze návrhu Statutu VŠÚ a aby současně s dopracovanou verzí návrhu Statutu VŠÚ předložil AS UP přehled kompetencí a povinností jednotlivých orgánů VŠÚ a vzájemné vazby na orgány UP, ze kterého budou patrné mechanismy kontroly a dohledu nad řádným fungováním VŠÚ.

Který z požadovaných bodů senátu je naplněn nyní? 

            V mezidobí kritická situace na UP vedla všechny emeritní rektory UP – J. Jařaba, L. Dvořáka, J. Mačákovou a M. Mašláně – aby ve společném memorandu vyzvali k okamžitému pozastavení příprav VŠ ústavu, alespoň do doby, než budou ukončeny všechny etické kauzy týkající se badatelské a publikační praxe v ústavech. Mínění akademické obce – minimálně na nejvíce dotčené fakultě – pokud mohu soudit je jednoznačná (stačí se podívat na všechna vyjádření AS PřF k tématu a na to, jakým poměrem byla usnesení přijata). Podíváme-li se na předložený statut vidíme, že je v rozporu se všemi předchozími usneseními AS UP a se všemi (přirozenými) požadavky akademické obce, orgánů UP apod.

            Již rok a půl prožíváme všestranně vyčerpávající spor o existenci VŠ ústavu. Přesto jsme se oproti počátku posunuli jenom o malý kousek vpřed. Senát, pokud nechce nechat pošlapat veškerou svou autoritu, bude muset trvat na předchozích usneseních a agónii dále prodlužovat.

            Velmi unaven proto kladu otázky a prosím vás, milí kolegové, o odpovědi: Proč návrhy na CATRIN dávno neletěly do koše? O čem teď vlastně diskutujeme?