Kauza manipulace s daty

/MICHAL BOTUR/

Zasedání Vědecké rady, část první

Ve středu 13.3.2019 ráno před desátou hodinou se pozvolna začala plnit zasedací místnost děkanátu Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci členy vědecké rady této fakulty. Napjatá a stále houstnoucí atmosféra v místnosti a vlastně na celé fakultě připomínala, že dnešní zasedání jindy mimořádně komisního orgánu má mít nezvyklý význam pro vývoj fakulty a asi i celé univerzity. Nálada v místnosti se znovu změnila, jakmile po uvedení členů vědecké rady byla vpuštěna do sálu i veřejnost. Každý volný kout jindy velkoryse dostačujících prostor se zaplnil až na drobné výjimky mladými vědci z vědeckých center v Holici vyzbrojenými transparentem s nápisem “stojíme za prof. Zbořilem”. Mezi přítomnými byl i novinář regionální Mladé fronty Michal Poláček.

Po krátkém formálním zahájení zasedání se proděkan Karel Lemr pokusil otevřít první bod programu. Okamžitě a téměř současně se přihlásili Vít Voženílek a Ivo Frébort s námitkou: požadovali změnu programu a vyškrtnutí bodu “4.4. Projednání případu manipulace s publikovanými daty”. Poté proběhla zhruba půlhodinová diskuze, po které už vědecká rada konstatovala, že tento bod se již fakticky projednává, a přesunula jej na začátek jednání tedy jako bod číslo jedna. V následujících dalších třech hodinách probíhá zasedání v atmosféře hokejového utkání, při kterém “publikum” dává hlasitě najevo, na čí straně stojí. Po téměř čtyřech hodinách emoční války vědecká rada téměř jednohlasně konstatuje, že “s nejvyšší doložitelnou pravděpodobností” k manipulaci s daty v uvedeném článku došlo. Dále vyzve Radka Zbořila – korespondenčního autora – ať v nejbližší době o této skutečnosti informuje jménem autorského kolektivu redakci příslušného časopisu a vyzve děkana, aby věc podstoupil panu rektorovi k projednání etickou komisí. Pro všechna tato usnesení hlasoval i Radek Zbořil. Za pozornost stojí i silně ořezaný zápis z vědecké rady.

Čeněk Gregor

Čeněk Gregor je bývalým doktorandem Radka Zbořila. Po prvním neúspěšném pokusu obhájit svou disertační práci dostává dne 10. 6. 2013 druhou příležitost. V protokolu o průběhu obhajoby se můžeme dočíst mimo jiné “Dále se diskuze zúčastnil prof. Otyepka, který chtěl po studentovi vysvětlení nemonotónnosti spektra (závislosti rychlostní konstanty na ploše povrchu). Po tomto dotazu Dr. Gregor vystoupil s tvrzením, že někdo manipuloval s daty, které jsou součástí článku uveřejněného v časopise JACS, kde je Dr. Gregor uveden jako spoluautor. Prof. Otyepka na toto tvrzení okamžitě reagoval a chtěl vědět, kdo konkrétně s daty manipuloval a zda bylo manipulováno s daty v práci studenta či ve zmíněném článku. Na to Dr. Gregor pouze odpověděl, že v jeho práci žádná zmanipulovaná data nejsou a co se týče článku, tam nemůže jmenovat žádné konkrétní osoby. Toto závažné tvrzení týkající se manipulace s daty, které student nijak věcně nedoložil a neobhájil, vyvolalo u členů komise vlnu nevole. Prof. Trávníček toto jednání označil za hrubé porušení vědecké etiky. Následně předseda komise ukončil veřejnou část (…)“. Dále se již konstatuje, že komise hlasovala v neprospěch studenta, ten tedy studium nedokončil. Viz výše

Manipulace s daty

Koncem roku 2018 dostal děkan Přírodovědecké fakulty UP Martin Kubala na stůl písemný podnět, který nevzešel z vnitřku univerzity. Dostal jej od člověka, jenž si přál zůstat v anonymitě, aniž by samotný podnět byl anonymní. Děkanovi je tedy jméno oznamovatele známo (přání autora podnětu Martin Kubala respektuje). Předmětem podnětu byla údajně zmanipulovaná data v článku “Catalytic Efficiency of Iron(III) Oxides in Decomposition of Hydrogen Peroxide: Competition between the Surface Area and Crystallinity of Nanoparticles” publikovaném ve špičkovém časopisu JACS (Journal of American Chemical Society). Prvním autorem článku je Martin Heřmánek, korespondenčním autorem je Radek Zbořil. Článek má ještě tři další spoluautory a jedním z nich je i Čeněk Gregor. O tom, jak důležitý článek to je, svědčí i jeho mimořádná pozice při profesorském řízení Radka Zbořila. Článek byl v posudcích vyzdvihován a sám Radek Zbořil se tehdy přihlásil k 50% autorskému podílu.

Děkan v napjaté situaci sestavil komisi, která měla odpovědět na otázku, zda je podnět, který obdržel, oprávněný. Předsedou komise byl proděkan Miloslav Dušek, další členové byli: zástupce etické komise rektora za Přírodovědeckou fakultu UP Aleš Lebeda a chemici z pražského „matfyzu“ Radomír Kužel a brněnského CEITEC Václav Holý.

Komise konstatuje, že v jednom z grafů zveřejněných v článku byly umazány “píky”. Tedy naměřený výsledek byl překreslen tak, aby jak se ukáže později, podpořil požadovanou interpretaci experimentu. Na obrázku je horní graf ten, který mají Čeněk Gregor a také Martin Heřmánek ve svých disertačních pracích. Spodní graf je ten, jenž byl zveřejněný v časopise JACS.

I soudní znalec na základě porovnání šumu při přiblížení rozpoznal stejný šum na obou křivkách a podivný konstantní úsek jakoby bez šumu na místě, kde je první “umazaný pík”. Jeho závěr je, že “sporná křivka uvedená v článku vznikla s vysokou pravděpodobností odmazáním píků ze srovnávací naskenované křivky.” Co to znamená pro odborný článek v JACS? Naměřená křivka ukazuje, že vzorek zřejmě obsahoval šťavelan železnatý, což se umazáním píků “zakrylo”, a že “by v článku uvedená tvrzení o nepřítomnosti prekurzoru nebyla pravdivá a výsledky by mohly být interpretovány odlišně nebo přinejmenším ne tak jednoznačně,” jak bylo formulováno v závěrečné zprávě Kubalovy komise. Někteří chemici off the record naznačují, že vzhledem k výsledkům Čeňka Gregora z jeho druhé neobhájené disertační práce by mohly být publikované výsledky i téměř bezcenné. Toto je konečně zmíněno i v závěrečné zprávě komise. Kdo data zmanipuloval, komise nedokázala zjistit, ale z vyjádření všech spoluautorů, které jsou v podkladech vyšetřovací komise, se dá zdá, že největší tíha obvinění zůstává na pánech Heřmánek a Zbořil, kteří se ve svých vyjádřeních obviňují vzájemně.

Důvěryhodnost chemika

Mezi specifika výzkumu v těchto oblastech chemie je i to, že základní metodou výzkumu je experiment. Vědci ve svých článcích často prezentují velmi nečekané i mimořádné objevy z oblasti chemie a “nano” vědy. Ale jediný způsob, jak pravdivost podepřít je experiment, a ten je obvykle časově i finančně náročný. Navíc v této části chemie se až příliš často stává, že výsledky naměřené jedním týmem se i při nejlepší vůli nepodaří nikým jiným zopakovat. Aby redakce chemického časopisu dosažený výsledek publikovala, nezbývá než uvěřit, že si autoři výsledky svých experimentů a měření nevymysleli. Důvěryhodnost se v tomto okamžiku stává klíčovým kapitálem v komunitě vědců. Opravdu prestižní časopisy často umožňují publikovat jenom prověřeným vědcům. Naopak ztráta dobrého jména může natrvalo zavřít dveře k extraligovým časopisům. Nyní se tedy hraje nejen o důvěryhodnost autorů publikovaného článku, ale také o důvěryhodnost Univerzity Palackého jako instituce. Pokud by naše univerzita byla považována za nedůvěryhodnou, mohlo by to na velmi dlouhou dobu poškodit všechny chemiky na kterékoliv z našich fakult. Je třeba zmínit i fakt, že univerzity mohou za krytí manipulace výsledků i tvrdě pykat.

Zasedání vědecké rady, část druhá

Po ukončení hlasování o problematickému bodu programu manipulace s daty se skupina členů vědecké rady hájících Radka Zbořila a jeho tým nečekaně zvedla a opustila jednání (omluvil se pouze Michal Otyepka). Zbytek vědecké rady zůstal v nejistotě, zda-li je vůbec usnášení schopný, a de facto nastal zmatek. Situace došla tak daleko, že  kolegové chemici se odmítli zabývat běžnou agendou vědecké rady, a před zraky hostů ze všech prestižních univerzit z České republiky odkráčeli pryč ze zasedací místnosti. Ze sálu se také vysoukal unavený autobus “fanoušků”. Odešli i s transparentem, který nepoužili, protože na Radka Zbořila v průběhu celého zasedání nikdo neútočil. 

Dozvuky

Toto neblahé představení sesunulo Přírodovědeckou fakultu UP do mnohem nižších soutěží, než je extraliga. Můžeme se jen domýšlet, jak externí členové Vědecké rady PřF UP referovali na svých domovských pracovištích o svém zážitku z Olomouce. Laické veřejnosti bude těžké vysvětlit jádro sporu. Běžní členové akademické obce budou většinou pouze tušit, o co jde. Mezi chemiky je ale jasno. Například seriózní server www.vedavyzkum.cz publikoval kreslený vtip, kterému se zasmějí pouze lidé obeznámení s kauzou manipulace s daty.

Informaci o tom, že by pan rektor předal věc etické komisi, zatím nemáme. Zdá se tedy, že je vyústění celé kauzy stále v nedohlednu.