O ohňostrojích na Moravě, netoliko novoročních

II. Mladí olomoučtí historikové o ohňostrojích, netoliko na Moravě

/JIŘÍ FIALA/ České historické a etnografické bádání týkající se všemožných festivit má svou tradici – připomeňme alespoň řadu studií Čeňka Zíbrta, nazvaných Veselé chvíle v životě lidu českého a vydávaných v letech 1909–1911 (souborná vydání 1950 a 2006). Co se ohňostrojů týče, zaujaly i nejmladší generaci olomouckých historiků, respektive historiků umění. Miroslav Kindl, vedoucí odboru starého umění Muzea umění Olomouc a kurátor sbírky nizozemského malířství, působící jako externista na katedře dějin umění Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, publikoval v roce 2022 na to téma důkladnou stať Fires of Joy and Anticipation. Wedding Firework Displays of the Central European Habsburgs in the Second Half of the 17th Century (Ohně radosti a očekávání. Svatební ohňostroje středoevropských Habsburků v druhé polovině 17. století). Informuje zde o těchto holdovacích dramatizacích provázených pyrotechnikou, jež byly inscenovány nejen ve Vídni či v Pasově, ale také v Prešpurku (Bratislavě) a v Mikulově. [1]

Jak plyne ze dvou záznamů v Osobní bibliografické databázi (OBD) UP v Olomouci, o moravské barokní ohňostroje projevuje zájem také student 4. (posledního) ročníku prezenčního doktorského studia oboru Historické vědy na FF UP Michal Nguyen. První z těchto záznamů registruje Nguyenovo vystoupení na mezinárodní doktorandské konferenci Tři staletí v srdci Evropy, pořádané Univerzitou Hradec Králové ve dnech 25.–26. října 2020. Dotyčné vystoupení je opatřeno tímto názvem a popisem: „Ohňostroje pro moravské zemské hejtmany. Při inauguracích moravských zemských hejtmanů se konaly festivity nejrůznějších druhů, které povětšinou, na rozdíl od analogických slavností církevních, stály stranou pozornosti odborné veřejnosti. Cílem příspěvku tak bylo představit dva slavnostní ohňostroje z první poloviny 18. století uspořádané u příležitosti nástupu Jeronýma Colloredo-Waldsee a Maxmiliána Oldřicha z Kounic-Rietbergu.“ Uveďme v té souvislosti, že „ohňostroj, jehož program byl zaznamenán v samostatném tisku, vydaném jiným významným brněnským tiskařem Jacobem Maximilianem Swobodou, uspořádalo město Brno k poctě Maxmiliána Ulricha říšského hraběte z Kaunic a Rietbergu, zemského hejtmana Markrabství moravského, dne 22. prosince 1720. Odpálili jej městští puškaři a zachycen je na mědirytu, nesoucím signaturu F. A. Dietel.“ [2]

Druhý Nguyenův záznam v OBD UP se týká odborného článku s názvem Dva brněnské ohňostroje pro moravské zemské hejtmany a jejich symbolika, do databáze byl vložen 4. dubna 2023 a naposledy byl změněn 13. října 2023. Záznam je označen jako „rozpracovaný“, chybí údaje o identifikaci výsledku – v kterém periodiku byl registrovaný článek publikován. Vzniká tak otázka, jaký má smysl a účel taková nehotová registrace. Na e-mailový dotaz pisatele tohoto příspěvku, kdy lze očekávat „dopracování“ dotyčného záznamu, a bude tak možné na Nguyenova zjištění v tematicky adekvátních historických publikacích navázat, Michal Nguyen sdělil: „Článek je zatím stále v přípravě, konkrétní publikační strategii – nejsem ještě pevně rozhodnut (nabízí se více možností) – zvolím až po konzultaci se školitelkou. [3] Jakmile článek vyjde, resp. bude akceptován v recenzním řízení, rád Vám jej zašlu. Vydání střízlivě předpokládám v druhé polovině roku 2024.“ 

Do třetice, leč ne naposledy se Michal Nguyen věnoval dotyčným hejtmanským ohňostrojům (nebo snad i dalším?) ve svém vystoupení 6. října t. r. v rámci Noci vědců s tématem Tajemství na Univerzitě Palackého v Olomouci: Šlechtická společnost po setmění, (sic!) aneb Barokní ohňostroje na Moravě: „Součástí oslav raně novověké společnosti byly i slavnostní ohňostroje konané u nejrůznějších příležitostí. Od těch současných se lišily svou multižánrovostí a řadou skrytých poselství, jejichž cílem bylo například vyprávět příběh oslavovaného jedince. V centru takových oslav byl obvykle panovník, v prostředí Moravy však známe i takové noční slavnosti, které byly věnovány moravským zemským hejtmanům. A právě o nich bude řeč.“ Načež se dozvídáme toto: „Minulý pátek se touto dobou po celé univerzitě chystala velká noční oslava vědy. A byla u toho i naše katedra prostřednictvím přednášek dr. Puše, doc. Švaříčkové Slabákové a Mgr. Nguyena. Mluvilo se o školství, genetice i ohňostrojích. Děkujeme všem, kteří přišli.“ [4] 

Můžeme tudíž předpokládat, že zevrubné vylíčení hejtmanských ohňostrojů na Moravě bude součástí Nguyenovy doktorské disertace na téma Inaugurace moravských zemských hejtmanů v 18. století, [5] a že můžeme v závěru letního semestru akademického roku 2023/2024 očekávat obhajobu disertační práce heuristicky objevné, historiograficky přínosné a zcela prosté lapsů ortografických, stylistických i faktografických. A nejen to – Michal Nguyen je povinen před obhajobou své disertační práce splnit tematicky rozsáhlejší badatelský úkol, neboť je řešitelem projektu Studentské grantové soutěže (IGA) v roce 2023 – IGA_FF_2023_004 Všední a slavnostní okamžiky v životě moravské šlechty v 18. století, dotovaného částkou 133 634,00 Kč. Tento projekt musí být k 15. březnu 2024 ukončen závěrečnou zprávou řešitele a do 31. března téhož roku komisionálně zhodnocen, což by se ovšem bez publikací kvalitně reflektujících náplň uvedeného projektu obejít nemělo. [6]

[1] Opera historica: časopis pro dějiny raného novověku, roč. 23, č. 2 (2022), s. 253–294. 

[2] Košťál, P.: op. cit., s. 16 a 23. Elektronické faksimile dotyčného tisku je dostupné online (vyhledáno 1. 1. 2023): https://www.digitalniknihovna.cz/mzk/view/uuid:935ebd22-ed6c-45db-92f5-6cd8cab5d78b?page=uuid:db33f2f4-da23-407a-b266-1a93e79e7c0a

[3] Školitelkou doktoranda Mgr. Michala  Nguyena je doc. Mgr. Radmila Prchal Pavlíčková, Ph.D.

[4] https://www.nocvedcu.cz/udalost/8204-slechticka-spolecnost-po-setmeni-aneb-barokni-ohnostroje-na-morave; https://www.facebook.com/katedrahistorieffup/. Viz dále Mezioborová konference Město a literatura (27.–28. 11. 2023), Centrum medievistických studií – Filosofický ústav AV ČR, v.v.i., Katedra bohemistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého a Ústav české literatury a komparatistiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Pondělí 27. 11. 2023. (…)14:00 – 14:15 Michal Nguyen (FF UP): Tři brněnské inaugurační slavnosti pro moravské zemské hejtmany v 18. století. (…) https://uclk.ff.cuni.cz/2023/10/25/mezioborova-konference-mesto-a-literatura-27-28-11-2023/

[5] https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/prezij-historii/

[6] https://www.upol.cz/files/cm/ps/IGA/Anotace_prijatych_projektu_2023.pdf; https://www.upol.cz/files/cm/ps/IGA/Seznam_schvalenych_projektu_IGA_2023.pdf