Prohlášení budoucích senátorů Přírodovědecké fakulty

/ŠIMON BRÄUER, LUCIA BRISUDOVÁ, DOMINIK HLUBEK, KAMIL KOTRLE, VIKTORIE NESRSTOVÁ, ALEŠ STEJSKAL, LUDMILA VČLAŘOVÁ/

Z pozice budoucích studentských senátorů AS Přf UP cítíme potřebu vyjádřit se k jednání Akademického senátu UP, které proběhlo ve středu 17.6. 2020. Zřídit vysokoškolský ústav CATRIN proti vůli AS PřF vnímáme jako velice nešťastné rozhodnutí. Považujeme to za nerespektování názoru samosprávy Přírodovědecké fakulty a vůle většiny její akademické obce.

V tomto kontextu považujeme dále výrok rektora prof. Jaroslava Millera: „Věda vyžaduje absenci demokracie.“ (https://youtu.be/wyVBY19qAF8?t=4985), za silně nekorektní, protože taková rétorika znevažuje principy samosprávy akademické obce, které jsou důležitousoučástí akademických svobod. Dále se domníváme, že jakkoliv pan rektor vnitřně cítí, že děkan PřF „ztrpčuje“ život jemu i vědeckým centrům, měl by se takových emotivních výroků ve veřejném prostoru zdržet.

Níže jmenovaní budoucí senátoři stojí za akademickým senátem PřF a za děkanem, doc. Martinem Kubalou, budou hájit zájmy Přírodovědecké fakulty a považují za prioritu, aby po nadcházejícím rozdělení ztratila fakulta co nejméně ze své konkurenceschopnosti. 

Zároveň bychom chtěli, aby vyjednávání vedlo k rovným a férovým podmínkám, aby nedošlo k poškození schopností fakulty vyučovat a bádat a k omezení možností přípravy studentů na budoucí kariéru. Mimo to také doufáme, že poškození mezilidských vztahů na univerzitě, ke kterému v souvislosti se okolnostmi, za jakých VŠÚ vznikal, došlo, nebude trvalé.

Proslov rektora: https://youtu.be/wyVBY19qAF8?t=3934.